Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Efecte del temps d'exposició d'un medi inflamatori sobre el fenotip de cèl·lules de càncer colorectal

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:2167
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG2167
 • Autors:

  Garcia Serra, Noemí
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2019-10-03
  Resum: Colorectal cancer is the third most common cancer worldwide and the second cause of cancer-related death. Nowadays, the only therapeutic treatment with curative intention is surgical excision, provided that there is no evidence of tumor dissemination. Surgery may lead to postoperative complications, particularly the anastomotic leakage. Subsequent intra-abdominal infection is related with higher rates of tumor recurrence. My research group has proposed that the inflammatory response caused by the infection could induce phenotypic changes of the epithelial-to-mesenchymal transition (EMT) on residual cancer cells, and this mechanism is related to metastasis. In this project, we studied how different exposure times to an inflammatory medium affect the phenotype of SW620 colon cancer cells. As well as whether the phenotypic changes stimulated by the inflamatory medium revert or remain in time when treatment is removed. The in vitro study of invasive/migratory capacity and expression of EMT genes has shown that maintenance of mesenchymal phenotype requires continuous inflammatory stimulation. The invasive capacity achieved during the first few days of treatment does not increase when the exposure to inflammatory medium lasts several weeks. Together these results suggest that phenotypic changes induced by an inflammatory medium do not involve an epigenetic mechanism but are dependent on the stimulus. El càncer colorectal és el tercer tipus de càncer amb més incidència a nivell mundial i el segon pel que fa a l’índex de mortalitat. Actualment, l’únic tractament amb intenció curativa, quan no hi ha evidències que el tumor s’hagi disseminat, és la cirurgia. Aquesta cirurgia pot derivar en diverses complicacions entre les quals destaca la fuga anastomòtica. Aquest fet acostuma a donar lloc a una infecció intraperitoneal i s’ha vist que els pacients que la pateixen tenen un índex de recurrència tumoral més elevat. El meu grup de recerca d’acollida ha proposat que l’ambient inflamatori causat per la infecció podria afavorir un canvi fenotípic del tipus transició epiteli-mesènquima (EMT) sobre les cèl·lules tumorals residuals, mecanisme que està relacionat amb la metàstasi. En aquest projecte s’ha volgut observar com diversos temps d’exposició a un medi inflamatori afecten el fenotip de les cèl·lules de càncer de còlon SW620, així com si els canvis fenotípics induïts pel medi inflamatori reverteixen o bé es mantenen en el temps quan es retira el tractament. L’estudi de la capacitat invasiva/migratòria in vitro i de l’expressió de gens característics de la EMT ha mostrat que el manteniment del fenotip mesenquimal requereix de l’estímul inflamatori continu. La capacitat invasiva assolida durant els primers dies de tractament no es veu incrementada quan l’exposició al medi inflamatori s’allarga diverses setmanes. En conjunt els resultats suggereixen que els canvis fenotípics induïts pel medi inflamatori no són deguts a un mecanisme epigenètic sinó que són dependents de l’estímul.
  Matèria: Ciències de la salut
  Idioma: cat
  Codirector del treball: Mayol Girbau, Xavier
  Àrees temàtiques: Ciencias de la salud Health sciences Ciències de la salut
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: Garcia Serra, Noemí
  Curs acadèmic: 2018-2019
  Títol en diferents idiomes: Efecto del tiempo de exposición de un medio inflamatori sobre el fenotipo de células de cáncer colorectal Effect of the exposure time to an inflammatory medium on the colorectal cancer cells phenotype Efecte del temps d'exposició d'un medi inflamatori sobre el fenotip de cèl·lules de càncer colorectal
  Data de la defensa del treball: 2019-06-27
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: ambiente inflamatorio, cáncer colorectal, infección post-operatoria,recurréncia tumoral, transición epitelio-mesenquima. inflammatory environment, colorectal cancer, post-operative infection, tumor recurrence, epithelium-mesenchymal transition (EMT). ambient inflamatori, càncer colorectal, infecció post-operatòria, recurrència tumoral, transició epiteli-mesènquima (EMT)
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 9
  Títol en la llengua original: Efecte del temps d'exposició d'un medi inflamatori sobre el fenotip de cèl·lules de càncer colorectal
  Director del projecte: Capilla Luque, Javier
  Ensenyament(s): Biotecnologia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciencias de la salud
  Health sciences
  Ciències de la salut
  Ciències de la salut
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar