Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Estudio de la importancia de la ruta de señalización del ácido abscísico en la respuesta de Arabidopsis thaliana frente a la infestación por Tetranychus urticae

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:2173
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG2173
 • Autors:

  Sanahuja Irene, Raquel
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2019-10-04
  Resum: L'àcar fitòfag Tetranychus urticae és capaç d'alimentar-se de més de 150 espècies de cultius, constituint una gran amenaça per a la producció de les zones de l'arc Mediterrani on es donen les millors condicions per al seucreixement. Estudis recents afirmen que l'estrès hídric, accentuat pel canvi climàtic, disminueix la resistència de les plantes a plagues com la d'aquest àcar. Això fa necessària la millora de la resistència de les plantes de cultiu a T. urticae, resposta que és controlada per la interacció de diverses hormones vegetals. En aquest treball s'utilitzen mutants d'Arabidopsis thaliana de les rutes de senyalització de l'àcid abscísic, fitohormona clau en la resistència a estressos abiòtics, i de l'àcid jasmònic, clau en la resistència a estressos biòtics, per determinar el paper de l'àcid abscísic i els elements de la seva ruta de senyalització a la interacció A. thaliana-T. urticae. També s'han creat i identificat mutants combinats d'A. thaliana de les rutes de senyalització de l'àcid abscísic i de l'àcid jasmònic per identificar possibles punts d'interacció entre les dues rutes de senyalització a la interacció A. thaliana-T. urticae en futures investigacions. Els resultats obtinguts demostren que l'àcid abscísic sí que desenvolupa un paper en la resposta a la infestació per T. urticae. Tot i això, calen estudis posteriors que ampliïn el coneixement sobre els punts d'interacció entre les dues rutes de senyalització i la importància dels elements de la ruta de senyalització de l'àcid abscísic. The phytophagous mite Tetranychus urticae can feed on more than 150 crop species. This constitutes a great threat to the production of the Mediterranean arch areas where the best conditions for growth occur. Recent studies affirm that water stress, which is accentuated by climate change, decreases the resistance of plants to pests such as this mite. This makes it necessary to improve the resistance of crop plants to T. urticae, a response that is controlled by the interaction of various plant hormones. Arabidopsis thaliana mutants of the signaling pathways of abscisic acid, very important phytohormone in resistance to abiotic stresses, and jasmonic acid, key in resistance to biotic stresses, are used to determine the role of abscisic acid and the elements of its signaling path in the A. thaliana-T. urticae interaction. Combined mutants of A. thaliana from the signaling pathways of abscisic acid and jasmonic acid have also been created and identified in order to identify possible interaction points between the two signaling pathways in the A. thaliana-T. urticae interaction in future research. The results obtained show that abscisic acid does play a role in the response to infestation by T. urticae. However, further studies are needed to expand knowledge about the interaction points between the two signaling pathways and the importance of the elements of the abscisic acid signaling pathway. El ácaro fitófago Tetranychus urticae es capaz de alimentarse de más de 150 especies de cultivos, constituyendo una gran amenaza para la producción de las zonas del arco Mediterráneo donde se dan las mejores condiciones para su crecimiento. Estudios recientes afirman que el estrés hídrico, que es acentuado por el cambio climático, disminuye la resistencia de las plantas a plagas como la de este ácaro. Esto hace necesaria la mejora de la resistencia de las plantas de cultivo a T. urticae, respuesta que es controlada por la interacción de diversas hormonas vegetales. En este trabajo se utilizan mutantes de Arabidopsis thaliana de las rutas de señalización del ácido abscísico, fitohormona clave en la resistencia a estreses abióticos, y del ácido jasmónico, clave en la resistencia a estreses bióticos, para determinar el papel del ácido abscísico y los elementos de su ruta de señalización en la interacción A. thaliana-T. urticae. También se han creado e identificado mutantes combinados de A. thaliana de las rutas de señalización del ácido abscísico y del ácido jasmónico con el objetivo de identificar posibles puntos de interacción entre las dos rutas de señalización en la interacción A. thaliana-T. urticae en futuras investigaciones. Los resultados obtenidos demuestran que el ácido abscísico sí desarrolla un papel en la respuesta a la infestación por T. urticae. Sin embargo, son necesarios estudios posteriores que amplíen el conocimiento sobre los puntos de interacción entre las dos rutas de señalización y la importancia de los elementos de la ruta de señalización del ácido abscísico.
  Matèria: Indústries agroalimentàries
  Idioma: spa
  Codirector del treball: 39882121Y
  Àrees temàtiques: Indústries agroalimentàries Food and agricultural industries Industrias agroalimentarias
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: Sanahuja Irene, Raquel
  Curs acadèmic: 2018-2019
  Títol en diferents idiomes: Estudi de la importància de la ruta de senyalització de l'àcid abscísic en la resposta d'Arabidopsis thaliana front a la infestación per Tetranychus urticae Study of the importance of the signaling pathway of abscisic acid in the response of Arabidopsis thaliana against infestation by Tetranychus urticae Estudio de la importancia de la ruta de señalización del ácido abscísico en la respuesta de Arabidopsis thaliana frente a la infestación por Tetranychus urticae
  Data de la defensa del treball: 2019-09-12
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: arabidopsis thaliana, tetranychus urticae, ácido abscísico arabidopsis thaliana, tetranychus urticae, abscisic acid arabidopsis thaliana, tetranychus urticae, àcid abscísic
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 9
  Títol en la llengua original: Estudio de la importancia de la ruta de señalización del ácido abscísico en la respuesta de Arabidopsis thaliana frente a la infestación por Tetranychus urticae
  Director del projecte: Reguant Miranda, Cristina; González Guzmán, Miguel
  Ensenyament(s): Biotecnologia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Indústries agroalimentàries
  Food and agricultural industries
  Industrias agroalimentarias
  Indústries agroalimentàries
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar