Treballs Fi de Grau> Gestió d'Empreses

Pla de màrqueting sobre una empresa de mel

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:2183
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG2183
 • Autors:

  Tarrés Bartolí, Pau
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2019-10-04
  Resum: Aquest projecte tracta de realitzar un Pla de màrqueting sobre el llançament de dues marques de mel al mercat apícola de la província de Tarragona, a partir del desig d’una empresa productora local de comercialitzar la seva pròpia marca. S’ha realitzat un marc teòric englobant diversos aspectes relatius a la mel, tals com les seves tipologies existents, o els seus efectes saludables i/o curatius sobre la salut humana. També s’aprofundeix en el seu procés productiu, el seu processament i la normativa vigent que en regula la seva producció i comercialització. Altrament, també s’endinsa en l’àmbit pròpiament del màrqueting, definint-lo i desenvolupant totes les etapes contingudes per un Pla de màrqueting, a partir del coneixement extret de diversos autors, com ara José María Sainz de Vicuña. L’aplicació pràctica d’aquest projecte ha estat l’elaboració en si de l’esmentat Pla de màrqueting, amb una presa de decisions fonamentada a partir de diverses fonts secundàries, com ara la Generalitat de Catalunya. Tanmateix, la font més emprada en aquest projecte és una font primària, basada en els resultats obtinguts d’una enquesta emesa al llarg del període estival de l’any 2019, amb una mostra superior als 140 individus, pertanyents als àmbits geogràfics de les Terres de l’Ebre i del Camp de Tarragona. Així doncs, aquest Pla de màrqueting ha partit de la situació actual de l’empresa en qüestió, essent aquesta una productora de mel artesana ecològica que venia tot el seu producte a l’engròs a un únic client; i ha pretès assolir el seu proper objectiu empresarial: comercialitzar les seves pròpies marques de mel, dins del seu territori d’actuació. This project tries to realize a Marketing Plan about the launch of two brands of honey in the apicultural market of the province of Tarragona, based on the desire of a local production company to market its own brand. A theoretical framework has been carried out encompassing various aspects related to honey, such as the existing types, or their healthy and/or healing effects on human health. Also, it is deepening in its productive process, its processing and the current laws that regulate its production and commercialization. In addition, it also goes into the field of marketing itself, defining it and developing all the stages contained in a Marketing Plan, based on the knowledge extracted from several authors, such as José María Sainz de Vicuña. The practical application of this project has been the elaboration of the Marketing Plan, with a decision-making based on several secondary sources, such as the Generalitat de Catalunya. However, the most used source in this project it’s primary, based on the results obtained from a survey issued throughout the summer period of 2019, with a sample of more than 140 individuals, belonging to the geographic areas of the Terres de l'Ebre and the Camp de Tarragona. Therefore, this Marketing Plan has been based on the current situation of the company, being an organic craft honey producer who sold all of its wholesale product to a single client; and has tried to achieve its next business objective: to market its own honey brands, in their area. Este proyecto trata de realizar un Plan de marketing sobre el lanzamiento de dos marcas de miel en el mercado apícola de la provincia de Tarragona, a partir del deseo de una empresa productora local de comercializar su propia marca. Se ha realizado un marco teórico que engloba varios aspectos relativos a la miel, tales como las tipologías existentes, o sus efectos saludables y/o curativos sobre la salud humana. También se profundiza en su proceso productivo, su procesamiento y la normativa vigente que regula su producción y comercialización. Además, también se adentra en el ámbito propiamente del marketing, definiéndolo y desarrollando todas las etapas contenidas en un Plan de marketing, a partir del conocimiento extraído de diversos autores, como José María Sainz de Vicuña. La aplicación práctica de este proyecto ha estado la elaboración en sí de dicho Plan de marketing, con una toma de decisiones fundamentada a partir de diferentes fuentes secundarias, como la Generalitat de Catalunya. Sin embargo, la fuente más utilizada en este proyecto es una fuente primaria, basada en a los resultados obtenidos de una encuesta emitida a lo largo del periodo estival del año 2019, con una muestra superior a los 140 individuos, pertenecientes a los ámbitos geográficos de las Terres de l’Ebre y del Camp de Tarragona. Así pues, este Plan de marketing ha partido de la situación actual de la empresa en cuestión, siendo ésta una productora de miel artesana ecológica que vendía todo su producto al por mayor a un único cliente; y ha pretendido alcanzar su próximo objetivo empresarial: comercializar sus propias marcas de miel, dentro de su territorio de actuación. No consta
  Matèria: Màrqueting
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Economia i empresa Economic and business sciences Economía y empresa
  Departament: Gestió d'Empreses
  Estudiant: Tarrés Bartolí, Pau
  Curs acadèmic: 2018-2019
  Títol en diferents idiomes: Pla de màrqueting sobre una empresa de mel Marketing plan about a honey company Plan de marketing sobre una empresa de miel No consta
  Data de la defensa del treball: 2019-09-09
  Paraules clau: Màrqueting, mel, marca Marketing, honey, brand Marketing, miel, marca
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Pla de màrqueting sobre una empresa de mel
  Director del projecte: Suau Solé, Irene
  Ensenyament(s): Administració i Direcció d'Empreses
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Economia i empresa
  Economic and business sciences
  Economía y empresa
  Màrqueting
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar