Treballs Fi de Grau> Economia

Educación Financiera: Difusión e Integración

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:2187
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG2187
 • Autors:

  Castellote Huguet, Ignacio
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2019-10-07
  Resum: L'objectiu d'aquest treball és el d'exposar la progressió difusiva que s'ha dut a terme en l'àmbit de l'educació financera, analitzar les iniciatives que tracten d'apropar aquesta matèria als centres educatius. La consistència d'aquest estudi no es troba en analitzar el contingut complet d'aquest material sinó més aviat en indagar l'abast que hagi pogut tenir, analitzar les possibilitats d'involucració davant la promulgació realitzada i observar l'acollida que ha tingut aquesta delegació als centres docents del municipi de Tarragona. El treball està estructurat en tres blocs, en el primer es reflecteix el procés cronològic de com la complexitat financera ha tractat als consumidors d'inversió a través de les reformes financeres aplicades, com això ha derivat en una necessitat educativa relativa a aquesta matèria que insta el conscienciar el ciutadà sobre l'aprenentatge sobre ella, si pot ser, durant la formació escolar. En el segon bloc vénen detallades algunes iniciatives empreses a Espanya, en deferència a la creació didàctica financera per als programes escolars i a l'aplicació pràctica en els centres a través de la col·laboració del sector professional. Finalment, en el tercer bloc, a través d'enquestes es realitza un estudi d'observació sobre l'acollida que ha tingut aquesta competència en els centres educatius de la demarcació de Tarragona. The aim of this assignment is to expose the diffusive progression that has been carried out in the field of financial education as well as to analyze the initiatives whose intention is to bring this matter closer to the educational centers. The objective of this study is not analyzing the complete content of this material but investigating the scope that it may have. The aim is also analyzing the possibilities of involvement on the promulgation made as well as observing the reception that such delegation has had in the educational centers from the municipality of Tarragona. The assignment is structured in three blocks, the first one reflects the chronological process of how financial complexity has treated investment consumers through the financial reforms carried out. This block is also about how this situation has originated an educational need related to this matter, which urges to make people aware of the importance of learning about it, if possible, during school training. In the second block some initiatives carried out in Spain are detailed, in deference to the creation of contents on financial didactic for school programs and to its practical application in the centers through the collaboration of the professional sector. Finally, in the third block, it is developed an observational study, through surveys, on the reception that this competence has had in the educational centers of the territory of Tarragona. El objetivo de este trabajo es el de exponer la progresión difusiva que se ha llevado a cabo en el ámbito de la educación financiera, analizar las iniciativas cuya intencionalidad es la de acercar esta materia a los centros educativos. La consistencia de este estudio no se halla en analizar el contenido completo de dicho material sino más bien en indagar el alcance que haya podido tener, analizar las posibilidades de involucración ante la promulgación realizada y observar la acogida que ha tenido tal delegación en los centros docentes del municipio de Tarragona. El trabajo está estructurado en tres bloques, en el primero se refleja el proceso cronológico de cómo la complejidad financiera ha tratado a los consumidores de inversión a través de las reformas financieras aplicadas, cómo esto ha derivado en una necesidad educativa relativa a esta materia que insta el concienciar al ciudadano sobre el aprendizaje acerca de ella, a poder ser, durante la formación escolar. En el segundo bloque vienen detalladas algunas iniciativas emprendidas en España, en deferencia a la creación didáctica financiera para los programas escolares y a la aplicación práctica en los centros a través de la colaboración del sector profesional. Finalmente, en el tercer bloque, a través de encuestas se realiza un estudio de observación sobre la acogida que ha tenido esta competencia en los centros educativos de la demarcación de Tarragona. No consta
  Matèria: Ciència--Ensenyament
  Idioma: Castellà
  Àrees temàtiques: Economia i empresa Economic and business sciences Economía y empresa
  Departament: Economia
  Estudiant: Castellote Huguet, Ignacio
  Curs acadèmic: 2018-2019
  Títol en diferents idiomes: Educació Financera: Difusió i Integració Financial Education: Dissemination and Integration Educación Financiera: Difusión e Integración No consta
  Data de la defensa del treball: 2019-09-10
  Paraules clau: Educació Financera, Iniciatives, Centres Educatius Financial Education, Initiatives, Educational Centers Educación Financiera, Iniciativas, Centros Educativos
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Educación Financiera: Difusión e Integración
  Director del projecte: Quesada Arana, Antonio
  Ensenyament(s): Finances i Comptabilitat
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Economia i empresa
  Economic and business sciences
  Economía y empresa
  Ciència--Ensenyament
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar