Treballs Fi de Grau> Gestió d'Empreses

Anàlisi de la cultura empresarial d'innovació: aplicació del model de Rao i Weintraub a empreses de la indústria química i hotelera

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:2190
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG2190
 • Autors:

  Parra Arbeláez, Luz Adriana
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2019-10-07
  Resum: En el present treball es té l’objectiu d’endinsar al lector en un estudi sobre el que és la cultura de la innovació, passant abans per un recorregut d’informació sobre el que engloba el concepte de cultura dins de les corporacions i tot l’abast que pot tenir la innovació dins la mateixa. La idea principal estava basada en aplicar el model creat pels professors Jay Rao i Joseph Weintraub al reconeixement de diferents organitzacions de dos sectors diferents dins de la província de Tarragona. L’estructura del treball es dividirà en una part teòrica on es proporcionarà una visió dels termes cultura i innovació, així com diferents concepcions que es poden tenir de tots dos. La part pràctica es diversificarà alhora en dos blocs, en el primer es procura aplicar el model a més d’una empresa del sector químic i hoteler realitzant petites modificacions a la concepció inicial, fent servir diferents eines d’anàlisi estadístic. El segon bloc procurarà introduir el model en la comparació de dues empreses per tal de mesurar la implementació que té cadascuna de la cultura de la innovació. Per últim, el que es pretén és contrastar quins són els factors que ajuden més a les empreses a crear una cultura de la innovació apta per al seu funcionament. The present paper has the objective of introducing the reader into an study about what it is the innovation culture, going also through a path of information about what involves the concept of culture within the corporations and the scope that the innovation can have inside of it. The main idea was based in applying the model created by the professors Jay Rao and Joseph Weintraub to the appreciation of different organizations from two different sectors, located inside the province of Tarragona. The structure of the paper will be divided in a theoretical part where it will be provided a wide vision of culture and innovation, as well as different conceptions that people can have of each of them. The practical part will be diversified in two blocks, the first one is going to be applied the model in more than one enterprise of the chemical sector an one enterprise of the hotel industry, making little modifications to the initial conception, using different statistical analysis tools. The second block will procure to introduce the model in the comparison of two businesses with the purpose of measuring the implementation of the innovation culture within each one of them. Finally, what it is intended is to contrast which are the factors that help better the companies in the creation of an innovation culture that is suitable for their working. En el presente trabajo se tiene el objetivo de introducir al lector en un estudio sobre lo que es la cultura de la innovación, pasando antes por un recorrido de información sobre lo que engloba el concepto de cultura dentro de las corporaciones y todo el alcance que puede tener la innovación dentro de la misma. La idea principal estaba basada en aplicar el modelo creado por los profesores Jay Rao y Joseph Weintraub al reconocimiento de diferentes organizaciones de dos sectores diferentes dentro de la provincia de Tarragona. La estructura del trabajo se dividirá en una parte teórica donde se proporcionará una visión de los términos cultura e innovación, así como diferentes concepciones que se pueden tener de los dos. La parte práctica se diversificará a su vez en dos bloques, en el primero se procura aplicar el modelo a más de una empresa del sector químico y hotelero realizando pequeñas modificaciones a la concepción inicial, usando diferentes herramientas de análisis estadístico. El segundo bloque procurará introducir el modelo en la comparación de dos empresas para medir la implementación que tiene cada una de la cultura de la innovación. Por último, lo que se pretende es contrastar cuales son los factores que ayudan más a las empresas a crear una cultura de la innovación apta para su funcionamiento No consta
  Matèria: Innovacions tecnològiques
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Economia i empresa Economic and business sciences Economía y empresa
  Departament: Gestió d'Empreses
  Estudiant: Parra Arbeláez, Luz Adriana
  Curs acadèmic: 2018-2019
  Títol en diferents idiomes: Anàlisi de la cultura empresarial d'innovació: aplicació del model de Rao i Weintraub a empreses de la indústria química i hotelera Analysis of the corporate innovation culture: aplication of the Rao and Weintraub model in corporations of the chemical and hotel industries Análisis de la cultura empresarial de innovació: aplicación del modelo de Rao y Weintraub a empresas de la industria química y hotelera No consta
  Data de la defensa del treball: 2019-09-09
  Paraules clau: Innovació, cultura, indústria Innovation, culture, industry Innovación, cultura, industria
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Anàlisi de la cultura empresarial d'innovació: aplicació del model de Rao i Weintraub a empreses de la indústria química i hotelera
  Director del projecte: Vidal Suñé, Antoni
  Ensenyament(s): Administració i Direcció d'Empreses
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Economia i empresa
  Economic and business sciences
  Economía y empresa
  Innovacions tecnològiques
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar