Treballs Fi de Grau> Gestió d'Empreses

Evolució dels Green Bonds: Un estudi comparatiu (2008-2019)

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:2200
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG2200
 • Autors:

  Badosa Granell, Guillem
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2019-10-08
  Resum: La green economy és un model econòmic responsable amb el medi ambient que es presenta com un model viable per lluitar contra el canvi climàtic. Per arribar a aquesta economia es necessita un gran finançament, l’anomenat green financing. Els green bonds són, per al moment, el producte més eficient per dur a terme aquest finançament. El creixement del mercat ha estat molt ràpid. Aquest creixement ha estat impulsat gràcies a diverses directrius publicades que han servit de guia tan dels emissors com inversors per identificar productes verds. El punt d’inflexió més important va ser la publicació dels Green Bond Principles, els quals han servit de base per la majoria de taxonomies i estàndards que s’han publicat des de llavors. En l’anàlisi comparativa es conclou que el mercat de green bonds és un mercat amb característiques molt similars al mercat de bons del Tresor i aquesta similitud s’està accentuant amb el temps. El pròxim pas que s’hauria de realitzar en direcció a potenciar el green financing és potenciar altres productes verds seguint el model dels green bonds. The green economy is a responsible economic model with the environment that is presented as a viable model to fight against the climate change. Great financing is needed in order to achieve this economy, the so-called green financing. The green bonds are, for the moment, the most efficient product to carry out this financing. The rise of the market has been fast. This rise has been driven by different published guidelines. These guidelines have guided both investors and issuers. The most important turning point was the publication of the Green Bond Principle, which have served as the basis for the majority of taxonomies and standards that have been published since then. The comparative analysis conclude green bond market have characteristics very similar to those of Treasury bond market. These similitudes have been accentuated with the passage of time. The next step would have to be develop others green financial products with the example of the green bond market. La green economy es un modelo económico responsable con el medio ambiente que se presenta como un modelo viable para luchar contra el cambio climático. Para alcanzar esta economía se necesita una gran financiación, la llamada green financing. Los green bonds son, por el momento, el producto más eficiente para llevar a cabo esta financiación. El crecimiento del mercado ha estado muy rápido. Este crecimiento ha estado posible gracias a diversas directrices publicadas que han servido de guía tanto a emisores como inversores para identificar productos verdes. El punto de inflexión más importante fue la publicación de los Green Bonds Principles, los cuales han servido como base para la mayoría de taxonomías i estándares que se han publicado des de entones. En el análisis comparativo se concluye que el mercado de green bonds es un mercado con características muy similares al mercado de bonos del Tesoro y que esta similitud se acentúa con el tiempo. El próximo paso que se debería realizar en dirección a potenciar el green financing es potenciar otros productos verdes siguiendo el modelo de los green bonds. No consta
  Matèria: Crèdit
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Economia i empresa Economic and business sciences Economía y empresa
  Departament: Gestió d'Empreses
  Estudiant: Badosa Granell, Guillem
  Curs acadèmic: 2018-2019
  Títol en diferents idiomes: Evolució dels Green Bonds: Un estudi comparatiu (2008-2019) Green Bonds evolution: A comparative study (2008-2019) Evolución de los Green Bonds: Un estudio comparativo (2008-2019) No consta
  Data de la defensa del treball: 2019-09-10
  Paraules clau: Green Bond, Green Bond Index, Green Bond Principles Green Bond, Green Bond Index, Green Bond Principles Green Bond, Green Bond Index, Green Bond Principles No consta
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Evolució dels Green Bonds: Un estudi comparatiu (2008-2019)
  Director del projecte: Garbajosa Cabello, Mª José
  Ensenyament(s): Finances i Comptabilitat
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Economia i empresa
  Economic and business sciences
  Economía y empresa
  Crèdit
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar