Treballs Fi de Grau> Geografia

Anàlisi de la mobilitat en transport públic del Baix Penedès

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:2206
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG2206
 • Autors:

  Hernandez Droesbeke, Roger
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2019-10-09
  Resum: La comarca catalana del Baix Penedès es caracteritza, sobretot en el cas dels municipis costaners, per una elevada població estacional fruit d'una concentració important de segones residències; aquest fet fa que sigui considerada, en el seu conjunt, com a una gran ciutat dormitori amb una forta vinculació amb la Regió Metropolitana de Barcelona. La seva situació geogràfica, a una distància propera tant de la RMB com del Camp de Tarragona i sent punt de confluència de diverses infraestructures importants, i les seves dinàmiques sociodemogràfiques pròpies fan que sigui un objecte d'estudi interessant. Al llarg d'aquest treball s'analitzen les pautes de la mobilitat obligada (tant amb motiu de treball com d'estudis) a partir dels censos de població, l'oferta de transport públic i els fluxos de mobilitat a partir de dades obtingudes del Sistema de Gestió de la Integració Tarifària (SGIT) de l'Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM) del Camp de Tarragona, així com d’altres fonts complementàries com la Direcció de Rodalies de Catalunya. L’anàlisi dels censos permeten apreciar una tendència recent de creixent dels desplaçaments laborals cap a fora de la comarca, especialment cap a la RMB; a més, l’ús relatiu de transport públic és més important en els desplaçaments cap al Barcelonès i el Baix Llobregat que cap a les comarques veïnes, fet molt probablement condicionat per la disposició de l’oferta de transport públic. Els resultats de l'ús del transport públic corroboren aquest fet: els volums de viatgers de ferrocarril, amb una oferta prou àmplia i que cobreix principalment la connexió amb la RMB, són considerablement superiors als volums de viatgers dels serveis de bus interurbà, que cobreix les connexions amb el Tarragonès amb una oferta més feble en comparació. The catalan county Baix Penedès is characterized, especially in its coastal towns, by a high seasonal population product of a concentration of secondary residences; because of this, as a whole it’s often considered a big commuter town that has strong links with the Barcelona Metropolitan Area (BMA). Its geographical situation, within a close distance of both the BMA and the Camp de Tarragona region and being at the crossroads of several important infrastructures, as well as its unique sociodemographical dynamics make it an interesting object of study. Throughout this study, the patterns of obligated mobility (in terms of both labor mobility and study-related mobility) are analyzed from the population census data, as well as the public transportation network and its mobility flows, working with the databases obtained from the Camp de Tarragona Public Transport Consortium’s (ATM) Integrated Fare Management System (SGIT) and other complimentary sources like the Rodalies de Catalunya Direction. The census analysis shows a recent growing tendency of labor mobility towards outside of the county, especially towards the BMA; also, the relative use of public transportation is higher in the commutes to the counties of Barcelonès and Baix Llobregat than to the neighboring counties, a fact most likely conditioned by the provision of the public transport network. The mobility flows results sustain this fact: railway users, with a wide provision that mostly covers the connection with the BMA, vastly outnumber the intercity bus users, whose comparatively smaller provision covers the connection with the Tarragonés. La comarca catalana del Baix Penedès se caracteriza, sobretodo en el caso de sus municipios costeros, por una elevada población estacional fruto de una concentración de segundas residencias; este hecho hace que esté considerada, en su conjunto, como una gran ciudad dormitorio con una fuerte vinculación con la Región Metropolitana de Barcelona. Su situación geográfica, a una distancia cercana de tanto la RMB como del Camp de Tarragona y siendo punto de confluencia de varias infraestructuras importantes, y sus dinámicas sociodemográficas propias hacen que sea un objeto de estudio interesante. A lo largo de este trabajo se analizan las pautas de la movilidad obligada (tanto en motivo de trabajo como de estudios) a partir de los censos de población, la oferta de transporte público y los flujos de movilidad a partir de bases de datos obtenidas del Sistema de Gestión de la Integración Tarifaria (SGIT) de la Autoridad Territorial de la Movilidad (ATM) del Camp de Tarragona, así como de otras fuentes complementarias como la Dirección de Rodalies de Catalunya. El análisis de los censos permite observar una tendencia reciente de crecimiento de desplazamientos laborales hacia fuera de la comarca, especialmente hacia la RMB; además, el uso relativo de transporte público es más importante en los desplazamientos hacia el Barcelonès y el Baix Llobregat que hacia las comarcas vecinas, hecho muy probablemente condicionado por la disposición de la oferta de transporte público. Los resultados del uso de transporte público corroboran este hecho: el volumen de viajeros de ferrocarril, con una oferta bastante amplia y que cubre principalmente la conexión con la RMB, es considerablemente superior al volumen de viajeros de bus interurbano, que cubre las conexiones con el Tarragonès con una oferta comparativamente menor.
  Matèria: Geografia
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Geografia Geography Geografía
  Departament: Geografia
  Estudiant: Hernandez Droesbeke, Roger
  Curs acadèmic: 2018-2019
  Títol en diferents idiomes: Anàlisi de la mobilitat en transport públic del Baix Penedès Analysis of public transportation mobility in Baix Penedès Análisis de la movilidad en transporte público del Baix Penedès
  Data de la defensa del treball: 2019-09-10
  Paraules clau: transport públic, mobilitat, Baix Penedès public transportation, mobility, Baix Penedès transporte público, movilidad, Baix Penedès
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 18
  Títol en la llengua original: Anàlisi de la mobilitat en transport públic del Baix Penedès
  Director del projecte: Pujol Perdices, Marina
  Ensenyament(s): Geografia i Ordenació del Territori
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Geografia
  Geography
  Geografía
  Geografia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar