Treballs Fi de Grau> Enginyeria Química

Disseny d'una absorció de gas HCl en aigua, apte per aconseguir una concentració d'àcid clorhídric en pes > 35 %.

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:2215
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG2215
 • Autors:

  Molina Ojeda, Rubén
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2019-10-17
  Resum: A data de 2015, Bayer Materialscience està produint àcid clorhídric a una concentració del 32 % en massa. Per tal de reduir la manipulació i les despeses en transport d’aquest producte, s’ha proposat a l’equip d’enginyers realitzar un projecte per tal de veure si és possible aconseguir aquest mateix producte a una concentració del 35 % o superior. Així doncs, s’ha dissenyat un procés capaç d’assolir una concentració d’àcid clorhídric del 36 %. Aquest procés compta amb una columna d’absorció isotèrmica de rebliment estructurat amb sistema pumparound, un condensador de tubs i carcassa, dos bescanviadors de plaques, dos equips de bombeig i dos dipòsits pulmó que asseguren el correcte funcionament del procés. A més a més, s’ha dissenyat el sistema canonades i l’estratègia d’instrumentació i control que garanteixen el compliment dels requisits establerts. També s’ha realitzat un Estudi d’Impacte Ambiental i un HazOp de tot el procés que asseguren que aquest es respectuós amb el medi ambient i segur per les persones. Per últim, s’ha realitzat un estudi econòmic que assegura que el nou procés és viable i que compleix amb els objectius estipulats per l’empresa patrocinadora Dated today (2015), Bayer Materialscience is producing hydrochloric acid at a mass concentration of 32 %. In order to reduce the manipulation and logistic expenses of this product, it has been proposed to the engineers team the development of a project to evaluate whether it is possible to achieve such concentration or greater. Therefore, a process able to achieve a mass concentration of 36 % has been developed. This process is constituted of an isotherm absorption column with structured packing with pumparound, a tubes and shell condenser, two plate exchangers, two pumping systems and two vessel which guarantees the correct operation of the whole process. What’s more, the piping system and the instrumentation and control strategy which ensure the compliance of the requirements. An Environmental Impact Study and a Hazop study have also been done, that ensures that the process is respectful with the environment and safe for the people. Finally, an economic study has been developed which concludes that the now process is viable and it suits the necessity of the sponsor of the project. A fecha de 2015, Bayer MaterialScience está produciendo ácido clorhídrico a una concentración másica del 32 %. Para poder reducir la manipulación de este producto y los costes de transporte, se le ha propuesto al equipo de ingenieros realizar un proyecto para ver si es posible conseguir este mismo producto a una concentración del 35 % o superior. De este modo, se ha diseñado un procesos que permite producir ácido clorhídrico al 36 %. Este proceso está compuesto por un columna de absorción isotérmica de relleno estructurado con sistema pumparound, un condensador de tubos i carcasa, dos intercambiadores de placas, dos equipos de bombeo y dos depósitos pulmón que garantizan el correcto funcionamiento del proceso. Además, se ha diseñado el sistema de tuberías y la estrategia de instrumentación y control que garantiza el cumplimiento de los requisitos establecidos. También se ha realizado un Estudio de Impacto Ambiental y un HazOp de todo el proceso que aseguran que este proyecto es respetuoso con el medio ambiente y seguro para las personas. Por último, se ha realizado un estudio económico que asegura que el nuevo proceso es viable y que cumple con los objetivos estipulados por la empresa patrocinadora.
  Matèria: Enginyeria química
  Idioma: cat
  Codirector del treball: Obis Torruella, Esteve
  Àrees temàtiques: Enginyeria química Chemical engineering Ingeniería química
  Departament: Enginyeria Química
  Estudiant: Molina Ojeda, Rubén
  Curs acadèmic: 2014-2015
  Títol en diferents idiomes: Disseny d'una absorció de gas HCl en aigua, apte per aconseguir una concentració d'àcid clorhídric en pes > 35 %. Design of an absorption of HCl gas in water, adequate to achieve a concentration of hydrochloric acid in weight > 35 %. Diseño de una absorción de gas HCl en agua, apto para conseguir una concentración de ácido clorhídrico en peso > 35 %.
  Data de la defensa del treball: 2015-05-28
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Acid clorhídric, absorció, columna Hydrochloric acid, absorption, column Acido clorhídrico, absorción, columna
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: Disseny d'una absorció de gas HCl en aigua, apte per aconseguir una concentració d'àcid clorhídric en pes > 35 %.
  Director del projecte: Alvarez Herrero, Carlos
  Ensenyament(s): Enginyeria Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Enginyeria química
  Chemical engineering
  Ingeniería química
  Enginyeria química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar