Treballs Fi de Grau> Dret Privat, Processal i Financer

L'assegurança en el transport marítim de mercaderies. Especial referència a les clàusules limitatives de drets i delimitadores del risc

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:23
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG23
 • Autors:

  Alegre Pons, Meritxell
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2014-12-02
  Resum: El present treball consisteix en un anàlisi sobre l’assegurança del transport marítim de mercaderies, fent especial referència a les clàusules limitatives de drets i les delimitadores del risc. En primer lloc, el motiu d’aquest tema ha estat la necessitat de l’aprovació d’una llei que unifiqués tota la regulació en matèria de navegació marítima com és el cas de molts països europeus, els quals gaudeixen d’un cos legal especialitzat en aquesta matèria. Actualment, la regulació més destacada en el camp de l’assegurança marítima es troba regulada en el Codi de Comerç de 1885 i, per tant, la modernització en aquest camp resulta necessària. En conseqüència, com a resposta a la necessitat d’actualitzar aquesta branca, cal esmentar que actualment existeix el Projecte de Llei de la Navegació Marítima. Tanmateix, s’ha de fer referència al recent projecte de Codi Mercantil que s’està elaborant en aquest moment a l’Estat espanyol i que, en matèria d’assegurança marítima, ens remet a la seva regulació específica, és a dir, al Projecte de Llei de la Navegació Marítima. En segon lloc, es fa referència a les Clàusules de l’Institut d’Asseguradors de Londres, és a dir, a “The Institute Cargo Clauses (A) 2009”, les quals tenen naturalesa de condicions generals de la pòlissa d’assegurança i que són les que es solen aplicar als contractes d’assegurança en el transport de marítim internacional. I, finalment, aquest treball té com a finalitat la distinció de les clàusules limitatives de drets de les delimitadores del risc assegurat des d’una perspectiva jurisprudencial – i en contrast amb una posició doctrinal - ja que actualment no es recull cap definició teòrica sobre els dos tipus de clàusules i, per tant, cada cop que sorgeixen dubtes sobre la naturalesa d’una clàusula incorporada al contracte d’assegurança marítima s’ha d’atendre al cas en concret i de conformitat amb la jurisprudència. This dissertation consists of an analysis of the marine cargo insurance, with special reference to right-­‐limitative and risk-­‐delimiter clauses. Firstly, a law to unite all the existing regulation in the maritime navigation field like in other European countries, which enjoy a specialised legal body in this issue, is needed. Currently, the most important regulation in shipping insurance is the one from the 1885 Code of Commerce, therefore a modernization in this field is required. As a consequence, in order to update the maritime field, a bill of the Law of Maritime Navigation does exist. In addition, the project of a new Code of Commerce, which in matters of shipping insurance refers to the aforesaid bill. Secondly, a reference to "The Institute Cargo Clauses (A) 2009" from The Institute of London Underwriters is done. They have nature of general conditions in the insurance policies and they are usually applied in the international maritime transport insurance contracts. Finally, the dissertation is aimed to distinguish between the right-­‐limitative and risk-­‐ delimiter clauses from a jurisprudential perspective -­‐ and in contrast from a doctrinal position -­‐ because there is no theoretical definition of these clauses, and whenever doubts arise about the nature of a clause in a maritime insurance contract, case-­‐law must be taken into account. El presente trabajo consiste en un análisis sobre el seguro del transporte marítimo de mercancías, haciendo especial referencia a las cláusulas limitativas de derechos y las delimitadoras del riesgo. En primer lugar, el motivo de este tema ha estado la necesidad de la aprobación de una ley que unificara toda la regulación en materia de navegación marítimo como es el caso de muchos países europeos, los cuales disponen de un cuerpo legal especializado en este ámbito. Actualmente, la regulación más destacada en el campo del seguro marítimo se encuentra regulada en el Código de Comercio de 1885 y, por lo tanto, la modernización en este campo resulta necesaria. En consecuencia, como respuesta a la necesidad de actualizar esta rama, se debe comentar que actualmente existe el Proyecto de Ley de la Navegación Marítima. Asimismo, se debe hacer referencia al reciente proyecto de código Mercantil que se está elaborando en este momento en el Estado español y que, en materia de seguro marítimo, nos remite a su regulación específica, es decir, al Proyecto de Ley de la Navegación Marítima. En segundo lugar, se hace referencia a las Cláusulas del Instituto de Aseguradores de Londres, es decir, a “The Instiute Cargo Clauses (A) 2009”, las cuales tienen naturaleza de condiciones generales de la póliza de seguro y que son las que se suelen aplicar a los contratos de seguro en el transporte marítimo internacional. Y, finalmente, este trabajo tiene como finalidad la distinción de las cláusulas limitativas de derechos de las delimitadoras del riesgo asegurado desde una perspectiva jurisprudencial – y en contraste con una posición doctrinal – puesto que actualmente no se recoge ninguna definición teórica sobre los dos tipos de cláusulas y, por lo tanto, cada vez que surgen dudas sobre la naturaleza de una cláusula incorporada al contrato de seguro marítimo se debe de atender al caso concreto y de conformidad con la jurisprudencia.
  Matèria: Transport marítim-Assegurances
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Ciències Jurídiques Juridical Sciences Ciencias Jurídicas
  Departament: Dret Privat, Processal i Financer
  Estudiant: Alegre Pons, Meritxell
  Curs acadèmic: 2013-2014
  Títol en diferents idiomes: L'assegurança en el transport marítim de mercaderies. Especial referència a les clàusules limitatives de drets i delimitadores del risc The marine cargo insurance. Special reference to right-limitative and risk-delimiter clauses. El seguro en el transporte marítimo de mercancías. Especial referencia a las cláusulas limitativas de derechos y delimitadoras del riesgo.
  Data de la defensa del treball: 2014-05-30
  Paraules clau: assegurança, marítima, clàusula insurance, marine, clause seguro, marítimo, cláusula
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: L'assegurança en el transport marítim de mercaderies. Especial referència a les clàusules limitatives de drets i delimitadores del risc
  Ensenyament(s): Dret
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències Jurídiques
  Juridical Sciences
  Ciencias Jurídicas
  Transport marítim-Assegurances
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar