Treballs Fi de Grau> Antropologia, Filosofia i Treball Social

La intervención familiar ante las situaciones de riesgo y desamparo. ¿Una realidad existente o una simple formalidad?

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:232
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG232
 • Autors:

  Hebestreit Valero, Isabel
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2015-07-15
  Resum: Mitjançant l’anàlisi de la situació de risc del menor en l’àmbit estatal, autonòmic i local es detecten determinades problemàtiques, tant en la intervenció amb les famílies on s’observa una situació de risc en el nen o adolescent, com en les respostes que ofereix el Sistema de Protecció a la Infància davant aquest fenomen en el Municipi de Tarragona. A partir d’una regulació establerta, la realitat acaba per superar el marc reglamentari i legal, s’observa en ocasions, una intervenció professional fragmentada i una escassa importància en el paper de integració que hauria de jugar el nucli familiar en tot el procés. Això provoca que el principi per el qual esta dissenyat el sistema, que es la satisfacció de les necessitats del menor, no s’aconsegueix. La tendència a la institucionalització del menor comporta eternitzar situacions que inicialment haurien de ser transitòries, comportant un mal tracte institucional per la inadequada atenció rebuda. Com a possible solució dels errors destacats, s’ha desenvolupat el projecte de la “Casa del Nen”, que de moment esta creant expectatives per part dels professionals, que abans de la seva obertura ja posen en qüestió la seva metodologia. Through the analysis of the situation of risks and abandonment of the minor in the state, autonomous and local area there are detected certain difficulties, as much in the intervention with families where a situation of risk or abandonment is observed in the child or teenager, as in the answers that the Protection System offers to the childhood to face this phenomenon in the Municipality of Tarragona. From an established regulation on, the reality finishes to get beyond the statutory and legal sphere, being observed in occasions, a fragmented professional intervention and a scanty importance in the integration that the nuclear family should play during the whole process. This causes that the design of theoratical basis of the system, which is the satisfaction of the minors needs, does not answer to its commitment. The tendency that the minor becomes institusionalised, provokes to drag on situations that initially should be transitory, leading to the paradox of producing an institutional maltreatment due to recive an inadequate attention. As a possible solution for the detected mistakes, the goverment has developed the project Child House, that, for the momento, is creating a series of professional expectations that already question the methodology before its opening. A través del análisis de la situación de riesgos y desamparo del menor en el marco estatal, autonómico y local se detectan determinadas problemáticas tanto en la intervención con las familias donde se observa una situación de riesgo o desamparo en el niño o adolescente, como en las respuestas que ofrece el Sistema de Protección a la Infancia ante este fenómeno en el Municipio de Tarragona. A partir de una regulación establecida, la realidad acaba por superar el marco reglamentario y legal, observándose, en ocasiones, una intervención profesional fragmentada y una escasa importancia en el papel de integración que debería jugar la familia nuclear en todo el proceso. Esto provoca que el principio para el que está diseñado el sistema, que es la satisfacción de las necesidades del menor, no responda a su cometido. La tendencia a la institucionalización del menor provoca eternizar situaciones que inicialmente deberían ser transitorias, llevando a la paradoja de llegar a producirse un maltrato institucional por la inadecuada atención recibida. Como posible solución de los fallos detectados, se ha desarrollado el proyecto de la Casa del Niño, que de momento está creando expectativas por parte de los profesionales, que antes de su abertura ya ponen en cuestión su metodología.
  Matèria: Infants-Protecció, assistència, etc.-Tarragona
  Idioma: spa
  Àrees temàtiques: Treball social Social Work Trabajo social
  Departament: Antropologia, Filosofia i Treball Social
  Estudiant: Hebestreit Valero, Isabel
  Curs acadèmic: 2013-2014
  Títol en diferents idiomes: La intervenció familiar davant les situacions de risc i desamparament. Una realitat existent o una senzilla formalitat? Intervetion with families in situations of risc and abandonment. Reality or Formality? La intervención familiar ante las situaciones de riesgo y desamparo. ¿Una realidad existente o una simple formalidad?
  Data de la defensa del treball: 2014-05-28
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: situació de risc y desemparament, institucionalització del nen, intervenció familiar, recuperació de les funcions tutelars i parentals, casa del nen. situation of risks and abandonment, institutionalisation of children, recovery of the tutelary and parental role, intervention with families, child house situación de riesgo y desamparo, institucionalización del niño, intervención familiar, recuperación de funciones tutelares y parentales, casa del niño.
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: La intervención familiar ante las situaciones de riesgo y desamparo. ¿Una realidad existente o una simple formalidad?
  Ensenyament(s): Treball Social
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Treball social
  Social Work
  Trabajo social
  Infants-Protecció, assistència, etc.-Tarragona
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar