Treballs Fi de Grau> Enginyeria Química

Reconversió d'un splitter de propà-propilè a un sistema amb recompressió de vapor

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:2335
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG2335
 • Autors:

  Gras Simó, Adrià
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2019-11-22
  Resum: El equipo 1708 de la consultoría Gras consulting S.L. se le ha encargado el proyecto del diseño de un splitter de propano-propileno en un sistema de bomba de calor. Por ello, se ha llevado a cabo una búsqueda bibliográfica de esta tecnología y de otras alternativas para poder llevar a cabo un estudio que nos ha podido determinar cuál de ellas es la más conveniente sin dejar de margen las especificaciones del cliente. Se ha simulado el proceso en ASPEN para sacar el balance de materia y energía, y una vez optimizados se ha llevado a cabo el BCD, el PFD y P & ID. Acto seguido se ha efectuado la ingeniería básica del splitter con recompresión del vapor incluyendo el diseño de los siguientes equipos: columna de destilación, compresor, reboiler termosifón, acumulador de reflujo, bomba, intercambiadores. Así como las especificaciones de los equipos, listado de líneas y equipos, la instrumentación y los sistemas de control. Se ha efectuado paralelamente la ingeniería de detalle que contempla los sistemas de control avanzado, diseño mecánico de equipos, diseño de los zapatos de los equipos, instrumentación local y de panel, diagrama unifilar e isométrico. Se han confeccionado los manuales de operación, de seguridad, del medio ambiente y de mantenimiento, para asegurar un funcionamiento adecuado de la planta y evitar riesgos para la sociedad y el medio ambiente. Finalmente se ha realizado un estudio económico presentando los valores de Payout, VAN y TIR así como un análisis de sensibilidad, para asegurar que el proyecto es viable económicamente. The 1708 team of consulting firm Gras consulting S.L. has commissioned the design project of a propane propylene splitter to a heat pump system. For this reason, a bibliographic research of this technology and other alternatives has been carried out in order to carry out a study which has been able to determine which of these is the most convenient without leaving the specifications clear of the client. The process has been simulated in ASPEN to extract the balance of matter and energy, and once optimized the BCD, the PFD and P & ID has been carried out. The basic engineering of the splitter with steam compression was carried out at this time, including the design of the following equipment: distillation column, compressor, reboiler thermosiphon, reflux drum, pump and exchangers. Also the specifications of the equipment, list of lines and equipment, instrumentation and control systems. The detail engineering has been carried out in parallel, which includes advanced control systems, mechanical equipment design, team shoe design, local and panel instrumentation, unifilar and isometric diagrams. The operation, security, environmental and maintenance manuals have been prepared, in order to ensure the proper functioning of the plant and to avoid risks for society and the environment. Finally, an economic study has been presented presenting the values of Payout, VAN and TIR as well as a sensitivity analysis, in order to ensure that the project is economically viable. L’equip 1708 de la consultoria Gras consulting S.L. se li ha encarregat el projecte del disseny d’un splitter de propà-propilè a un sistema de bomba de calor. Per això, s’ha dut a terme una recerca bibliogràfica d’aquesta tecnologia i d’altres alternatives per tal de poder dur a terme un estudi el qual ens ha pogut determinar quina d’aquestes és la més convenient sense deixar de marge les especificacions del client. S’ha simulat el procés en ASPEN per treure el balanç de matèria i energia, i un cop optimitzats s’ha dut a terme el BCD, el PFD i P&ID. Acte seguit s’ha efectuat la enginyeria bàsica del splitter amb recompressió del vapor incloent el disseny dels següents equips: columna de destil·lació, compressor, reboiler termosifó, acumulador de reflux, bomba, intercanviadors. Així com les especificacions dels equips, llistat de línies i equips, la instrumentació i els sistemes de control. S’ha efectuat paral·lelament la enginyeria de detall que contempla els sistemes de control avançat, disseny mecànic d’equips, disseny de les sabates dels equips, instrumentació local i de panell, diagrama unifilar i isomètric. S’han confeccionat els manuals d’operació, de seguretat, del medi ambient i de manteniment, per tal d’assegurar un funcionament adient de la planta i evitar riscos per a la societat i pel medi ambient. Finalment s’ha realitzat un estudi econòmic presentant els valors de Payout, VAN i TIR així com un anàlisis de sensibilitat, per tal d’assegurar que el projecte es viable econòmicament.
  Matèria: Enginyeria química
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Ingeniería química Chemical engineering Enginyeria química
  Departament: Enginyeria Química
  Estudiant: Gras Simó, Adrià
  Curs acadèmic: 2016-2017
  Títol en diferents idiomes: Reconversión de un splitter de propano-propileno a un sistema con recompressión de vapor Reconversion of a propane-propene splitterto a systtem with vapor recompression Reconversió d'un splitter de propà-propilè a un sistema amb recompressió de vapor
  Data de la defensa del treball: 2017-12-09
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: recompressión, optimización, bomba de calor recompression, optimitzation, heat pump recompressió, ocptimització, bomba de calor
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: Reconversió d'un splitter de propà-propilè a un sistema amb recompressió de vapor
  Director del projecte: Basco Montia, Josep
  Ensenyament(s): Enginyeria Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ingeniería química
  Chemical engineering
  Enginyeria química
  Enginyeria química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar