Treballs Fi de Grau> Enginyeria Química

Estudi de l'optimització/ampliació de l'estació depuradora d'aigües residuals d'una planta productiva a Vilallonga del Camp

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:2347
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG2347
 • Autors:

  Moncosí Aubia, Mireia
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2019-11-27
  Resum: Este proyecto ha sido realizado a la planta productiva de plásticos de Vilallonga del Campo, Ravago Plásticos S.A. Este consta de tres partes diferenciadas entre ellas. La primera parte del proyecto ha sido la documentación de la estación depuradora de aguas residuales de la empresa. Actualmente las aguas procedentes de los procesos de producción son tratadas a la EDAR fisicoquímico y posteriormente reutilizadas a la planta o destinadas a riego. Este proceso no dispone de ningún diagrama para poder estudiar los puntos del proyecto con profundad. Por este motivo, la primera parte ha estado la documentación de todo el proceso con los BFD, PFD, P&ID y 3D. Dentro de esta parte también se han listado todos los equipos, tuberías y válvulas que forman parte de la EDAR juntamente con toda la documentación del proceso. Ha sido necesario desarrollar un subproyecto dentro de esta parte. Este ha sido la creación de un Asset Tree donde se ha diseñado una nueva nomenclatura (TAG’s) aplicable a todas las plantas de Ravago. Los TAG’s se han diseñado para todos procesos productivos que tienen lugar en Ravago Plásticos. La segunda parte del proyecto ha sido la optimización de la EDAR. Esta únicamente recupera y recircula al proceso un 10% del agua tratada. Por este motivo se ha ideado una solución para aumentar el volumen de agua recuperada al mínimo coste y manteniendo las instalaciones actuales. Se ha conseguido recuperar un 30% del agua que llega a la estación depuradora. Por otro lado, se ha estudiado el proceso de tratamiento de lodos procedentes de la depuradora para determinar si el método utilizado es el óptimo. Se ha realizado el cálculo del coste de las modificaciones y de la inversión inicial para conocer si las modificaciones propuestas son rentables o no. También se ha diseñado un Reporting con KPIs para disponer de un seguimiento y control de la EDAR. Finalmente, la tercera parte del proyecto ha sido el estudio de la capacidad actual y la capacidad libre, ligado al estudio de una posible ampliación de la EDAR para que esta pueda tratar un volumen de 112.500m3 equivalentes a 4 veces más el volumen tratado actualmente. Se han identificado y diseñado los equipos que deben ser modificados para que la depuradora pueda tratar el nuevo volumen. This project has been done in a production plant in Vilallonga del Camp called Ravago Plásticos S.A. This project has three different parts. The first one is the documentation of the wastewater treatment station that the plant has. Actually the water that comes from the production processes is treated in the WWTP that has a physical-chemical process, then this can be recirculated to the process or intended for irrigation. The process had not got any diagram to study it, for this reason, the first part of the project has been to document it with the BFD, PFD, P&ID and a 3D diagram. It is also done the list of all pipes, instruments, equipment and valves that are in the WWTP. Moreover, it has been done an Asset Tree that is applicable in all plants of Ravago and allows to standardize the process. This has been done not only for the water treatment, but also for all the processes that takes part in the plant. The second part has been the optimization of the process. Actually, the WWTP only recirculates to the process 10% of the water that is treated. For this reason, a new solution has been done to increase this percentage till 30% maintaining the currant facilities and with the lowest inversion. On the other hand, the waste treatment process from the depuration plan has been studied. The calculation of the cost of the modifications and the study of the initial investment has been done in order to know whether the proposed modifications are profitable or not. A reporting with KPIs has also been designed in order to have a follow-up and a control of the water treatment process. Finally, the third part of the project has been the study of the actual capacity and the free capacity related with a possible extension of the WWTP. It has been studied if the actual water process is capable to treat 112.500m3 of water. It is equivalent to 4 more times the water that is actually treated. The equipment that has to be modified has been identified and designed so that the sewage treatment can treat the new volume of water. Aquest projecte ha estat realitzat a la planta de producció de plàstics de Vilallonga del Camp, Ravago Plásticos S.A. Aquest consta de tres parts diferenciades entre elles. La primera part d’aquest projecte ha estat la documentació de l’estació depuradora d’aigües residuals de l’empresa. Actualment les aigües procedents dels processos de producció són tractades a l’EDAR fisicoquímic i posteriorment reutilitzades a la planta o destinades a rec. Aquest procés no disposa dels diversos diagrames per tal de poder estudiar els següents punts de treball amb profunditat, així doncs, la primera part ha estat la documentació de tot el procés BFD, PFD i P&ID. Dins d’aquesta part també s’han llistat tots els equips, canonades i vàlvules presents a l’EDAR juntament amb la documentació de tot el procés. Ha estat necessari l’elaboració d’un subprojecte dins d’aquesta part. Aquest ha estat l’elaboració d’un Asset Tree on s’ha dissenyat una nomenclatura de treball (TAG’s) aplicable a totes les plantes de Ravago. Aquest procés no únicament s’ha dissenyat per l’EDAR sinó que s’ha realitzat per tot el procés productiu. La segona part d’aquest projecte ha estat l’optimització de l’EDAR. Aquesta únicament recupera i recircula a procés un 10% de l’aigua tractada. Així doncs, s’ha ideat una solució per tal d’augmentar el volum d’aigua recuperar al mínim cost, mantenint les instal·lacions actuals. S’ha aconseguit recuperar un 30% de l’aigua que arriba a l’estació depuradora. Per altra banda, també s’ha estudiat el procés de tractament de residus procedents de la depuradora per tal de determinar si és el mètode òptim de tractament. S’ha realitzat el càlcul sobre el cost de les modificacions i l’estudi de la inversió inicial per tal de conèixer si les modificacions proposades són rentables o no. També s’ha dissenyat un Reporting amb KPIs per tal disposar d’un seguiment i control de l’EDAR. Finalment, la tercera part del projecte ha estat l’estudi de la capacitat actual i la capacitat lliure, lligat a l’estudi d’una possible ampliació de l’EDAR perquè aquesta pugui tractar un volum de 112.500m3 equivalents a 4 vegades més el volum tractat actualment. S’han identificat i dissenyat els equips que han de ser modificats per tal que la depuradora pugui tractar el nou volum d’aigua.
  Matèria: Enginyeria química
  Idioma: cat
  Codirector del treball: Neira Tost, Joan Carles
  Àrees temàtiques: Ingeniería química Chemical engineering Enginyeria química
  Departament: Enginyeria Química
  Estudiant: Moncosí Aubia, Mireia
  Curs acadèmic: 2016-2017
  Títol en diferents idiomes: Estudio de la optimización/ampliación de la estación depuradora de aguas residuales de una planta productiva en Vilallonga del Camp Study of the optimization/expansion of the sewage treatment plant of a production plant in Vilallonga del Camp Estudi de l'optimització/ampliació de l'estació depuradora d'aigües residuals d'una planta productiva a Vilallonga del Camp
  Data de la defensa del treball: 2017-06-16
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Optimización, Ampliación, EDAR Optimization, Expansion, WWTP Optimització, Ampliació, EDAR
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: Estudi de l'optimització/ampliació de l'estació depuradora d'aigües residuals d'una planta productiva a Vilallonga del Camp
  Director del projecte: Tarragó, Jaume
  Ensenyament(s): Enginyeria Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ingeniería química
  Chemical engineering
  Enginyeria química
  Enginyeria química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar