Treballs Fi de Grau> Enginyeria Química

Disseny d'una estació de càrrega i descàrrega mitjançant multiacopladors rotatius

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:2349
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG2349
 • Autors:

  Madorell Taulats, Roger
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2019-11-27
  Resum: El proyecto consiste en el diseño de un sistema de carga y descarga empleando multiacopladores rotativos. Los productos a almacenar y distribuir son 16 aceites lubricantes diferentes, productos de la misma familia, pero diferentes según sus especificaciones. Estos aceites se almacenan en 16 tanques y cada tanque está conectado al multiacoplador rotativo. Este multiacoplador deriva en un punto de carga y descarga de cisternas o envasadoras. La aplicación del multiacoplador rotativo ofrece las siguientes ventajas: - Permite vaciar o llenar el tanque deseado des de un solo punto de carga y descarga. - Asegura la conexión estanca y bajo presión del conjunto de tuberías. - Al ser pigable, permite pigar todo el sistema de tuberías de la instalación, asegurando la limpieza del sistema y evitar contaminaciones. El pigaje no elimina el 100% del producto en la tubería, pero lo que queda en las paredes no afecta a la especificación del producto. - Pigaje con nitrógeno (gas inerte) para evitar la presencia de oxígeno del aire que puede provocar reacciones de oxidación en los aceites. En este caso, el sistema está diseñado para que pueda funcionar de manera in/out, es decir, que pueda recibir producto, almacenarlo y mandarlo a proceso, o bien almacenarlo y distribuirlo. The project consists in the design of a loading and unloading system through rotary multiways. The products to be stored and distributed are 16 different lubricating oils, products of the same family but different according to their specifications. These oils will be stored in 16 tanks and each tank will be connected to the rotary multiways. This multiways will result in a point of loading and unloading of tanks or packers. The application of the rotary multiways offers the following advantages: - Allows to empty or fill the desired tank from a single point of loading or unloading. - Ensures the sealed connection and under pressure of a set of pipes. - Being pigable allows the entire piping system of the installation to be pigged, thus ensuring the cleaning of the system and avoiding contamination. The pigging does not eliminate 100% of the product in the pipe, but what remains in the walls does not affect the specification of the product. - Pigging with nitrogen (inert gas) to prevent the presence of oxygen from the air that can cause oxidation reactions in oils. In this case, the system is designed so that it can work in / out, that is, that it can receive the product, store it and send it to the process, or store and distribute the final product that is in process. El projecte consisteix en el disseny d’un sistema de càrrega i descàrrega mitjançant multiacopladors rotatius. Els productes a emmagatzemar i distribuir són 16 olis lubricants diferents, productes de la mateixa família però diferents segons les seves especificacions. Aquests olis estaran emmagatzemats en 16 tancs i cada tanc estarà connectat al multiacoplador rotatiu. Aquest multiacoplador derivarà en un punt de càrrega i descàrrega de cisternes o envasadores. L’aplicació del multiacoplador rotatiu ofereix les següents avantatges: - Permet buidar o omplir el tanc desitjat des d’un sol punt de càrrega o descàrrega. - Assegura la connexió estanca i sota de pressió d’un conjunt de canonades. - Al ser pigable, permet pigar tot el sistema de canonades de la instal·lació, assegurant així la neteja del sistema i evitar contaminacions. El pigatge no elimina el 100% del producte a la canonada, però el que queda a les parets no afecta a l’especificació del producte. - Pigatge amb nitrogen (gas inert) per evitar la presència d’oxigen de l’aire que pot provocar reaccions d’oxidació en els olis. En aquest cas, el sistema està dissenyat perquè pugui funcionar de manera in/out, és a dir, que pugui rebre producte, emmagatzemar-lo i enviar-lo a procés, o bé emmagatzemar i distribuir el producte final que ve de procés.
  Matèria: Enginyeria química
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Ingeniería química Chemical engineering Enginyeria química
  Departament: Enginyeria Química
  Estudiant: Madorell Taulats, Roger
  Curs acadèmic: 2016-2017
  Títol en diferents idiomes: Diseño de una estación de carga y descarga mediante multiacopladores rotativos Disseny d'una estació de càrrega i descàrrega mitjançant multiacopladors rotatius
  Data de la defensa del treball: 2017-06-16
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Multiacoplador, càrrega i descàrrega, envasat Multiway, loading&unloading, packing Multiacoplador, carga y descarga, envasado
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: Disseny d'una estació de càrrega i descàrrega mitjançant multiacopladors rotatius
  Director del projecte: Mañé Loran, Josep Enric
  Ensenyament(s): Enginyeria Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ingeniería química
  Chemical engineering
  Enginyeria química
  Enginyeria química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar