Treballs Fi de Grau> Enginyeria Química

Separació per Destil·lació de l'Efluent de Reacció d'un Reformat Catalític

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:2410
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG2410
 • Autors:

  Recasens Leon, Eduard
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2019-12-13
  Resum: En este informe se estudian los diseños de tres alternativas para la separación del efluente de reformado catalítico de la empresa REPSOL PETRÓLEO. Previamente, se ha considerado varias configuraciones, y se ha escogido aquellas tres propuestas que generan unas expectativas más elevadas después hacer un pequeño estudio de cada una de ellas, considerando parámetros como el número de equipos a utilizar, el gasto energético, dificultad en la operación, etc. En las tres alternativas (destilación por secuencia directa, columnas acopladas y doble extracción lateral), la recuperación de benceno en el Concentrado bencénico es de un 35%v, a diferencia del 25%v que se está obteniendo actualmente en el site. Hay que remarcar que las tres propuestas cumplen con las exigencias de la compañía (máximo un 3% i un 1%v de Bz en las corrientes de Reformado Ligero y Pesado respectivamente). Mediante la integración de las corrientes, se reducen considerablemente los costes energéticos, consiguiendo de esta manera procesos más rentables económicamente, y más respetuosos con el medio ambiente, ya que se consigue reducir la huella de carbono. El proyecto se ha alcanzado en el periodo establecido el día 25 de enero de 2018. En las instalaciones de REPSOL PETROLEO se fijaron las bases del proyecto, y fijando la fecha límite de entrega para el día 10 de junio de 2018. Finalmente, y considerando los precios existentes en el mercado, se cuantifican las inversiones necesarias para cada una de las alternativas, siendo estas de 16, 27 y 20M€ para la destilación por secuencia directa, columnas acopladas y doble extracción lateral respectivamente. La riqueza generada en la empresa (VAN), estimando la vida útil de la inversión de 18 años (no valor residual), y una tasa de interés constante a lo largo de los años del 12.5% será de 185, 120 y 235M€. This report examines the designs of three alternatives for the separation of catalytic reformed effluent from the REPSOL PETRÓLEO company. Previously, several configurations have been considered, and those three proposals that generate higher expectations have been chosen after doing a small study of each one, considering parameters such as the number of equipment to be used, energy expenditure, difficulty in operation, etc. In the three alternatives (distillation by direct sequence, coupled columns and double lateral extraction), the benzene recovery in Benzene Concentrate is 35%v, unlike 25%v that is currently being obtained in the site. It should be noted that the three proposals meet the company's requirements (maximum 3% and 1%v of Bz in the streams of Lightweight and Heavy Reforming respectively). Through the integration of the currents, the energy costs are considerably reduced, thus achieving more cost-effective processes, and more environmentally friendly, as it reduces the carbon footprint. The project has been reached in the period established on January 25, 2018. In the REPSOL PETROLEO installations the bases of the project were established, determining the scope, and fixing the delivery deadline for June 10 of 2018. Finally, and considering the existing prices in the market, the necessary investments for each one of the alternatives are quantified, being these of 16, 27 and 20M € for the distillation by direct sequence, coupled columns and double lateral extraction respectively. The wealth generated in the company (VAN), estimating the useful life of the investment of 18 years (not residual value at the end of the investment), and a constant interest rate over the years of 12.5% will be 185, 120 and 235 M € respectively, the double lateral extraction being the most attractive proposal due to its lower energy consumption. En aquest informe s’estudien els dissenys de tres alternatives per a la separació de l’efluent de reformat catalític de l’empresa REPSOL PETRÓLEO. Prèviament, s’ha considerat diverses configuracions, i s’ha escollit aquelles tres propostes que generen unes expectatives més elevades després fer un petit estudi de cadascuna d’elles, considerant paràmetres com el nombre d’equips a utilitzar, la despesa energètica, dificultat en l’operació, etc. En les tres alternatives (destil·lació per seqüència directa, columnes acoblades i doble extracció lateral), la recuperació de benzè en el Concentrat Benzènic és d’un 35%v, a diferència del 25%v que s’està obtenint actualment en el site. Cal remarcar que les tres propostes compleixen amb les exigències de la companyia (màxim un 3%v i 1%v de Bz en els corrents de Reformat Lleuger i Pesat respectivament). Mitjançant la integració dels corrents, es redueixen considerablement els costos energètics, aconseguint d’aquesta manera processos més rentables econòmicament, i més respectuosos amb el medi ambient, ja que s’aconsegueix reduir la petjada de carboni. El projecte s’ha assolit en el període establert el dia 25 de Gener de 2018. En les instal·lacions de REPSOL PETROLEO es varen fixar les bases del projecte, determinant quin era el scope, i fixant la data límit d’entrega per al dia 10 de Juny del 2018. Finalment i considerant els preus existents en el mercat, es quantifiquen les inversions necessàries per a cadascuna de les alternatives, sent aquestes de 16, 27 i 20M€ per a la destil·lació per seqüència directa, columnes acoblades i doble extracció lateral respectivament. La riquesa generada en l’empresa (VAN), estimant la vida útil de la inversió de 18 anys (no valor residual), i una taxa d’interès constant al llarg dels anys del 12.5% serà de 185, 120 i 235M€ respectivament, sent la doble extracció lateral la proposta més atractiva degut al seu menor consum energètic.
  Matèria: Enginyeria química
  Idioma: cat
  Codirector del treball: Claveria Baró, Joan
  Àrees temàtiques: Ingeniería química Chemical engineering Enginyeria química
  Departament: Enginyeria Química
  Estudiant: Recasens Leon, Eduard
  Curs acadèmic: 2017-2018
  Títol en diferents idiomes: Separación por Destilación del Efluente de Reacción de un Reformado Catalítico Distillation Separation of the Reaction Effluent of a Catalytic Reformed Separació per Destil·lació de l'Efluent de Reacció d'un Reformat Catalític
  Data de la defensa del treball: 2018-06-21
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Separación, Destilación, Reformado Catalítico Separation, Distillation, Catalytic Reforming Separació, Destil·lació, Reformat Catalític
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: Separació per Destil·lació de l'Efluent de Reacció d'un Reformat Catalític
  Director del projecte: Boix Rita, Baltasar
  Ensenyament(s): Enginyeria Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ingeniería química
  Chemical engineering
  Enginyeria química
  Enginyeria química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar