Treballs Fi de Grau> Economia

PESCA-TURISME: UN PRODUCTE TURÍSTIC POTENCIAL PER A LA BADIA DELS ALFACS

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:2421
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG2421
 • Autors:

  HOMEDES CASTELLÀ, CATERINA
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2019-12-13
  Resum: El pesca-turisme és una activitat turística en la que el pescador demostra als turistes un art de pesca, ja sigui major o menor, i sempre a bord d’una embarcació pesquera, adequada a la tècnica ensenyada. Això significa que és una pràctica que beneficia ambdós sectors econòmics: primari i terciari; és a dir, permet, per una part, la sostenibilitat tant econòmica com cultural del municipi que la exerceixi, sempre i quan tingui un port pesquer, i d’altra banda, com encara és una experiència molt poc coneguda per la ciutadania, comporta ser una alternativa al turisme massiu que sol haver al litoral: el turisme de sol i platja. Mitjançant un anàlisi i buidatge exhaustiu del turisme relacionat amb la pesca i el mar de tots els municipis costaners d’arreu de Catalunya, tan sols quatre localitats han incorporat el pesca-turisme en la seva oferta turística. Per aquesta raó, l’objectiu principal d’aquest estudi és la difusió del mateix, i així l’aportació de noves sensacions als consumidors. Llavors, per tal de saber quins són els requisits necessaris per a la seva implementació, s’ha estudiat com a cas concret Sant Carles de la Ràpita, poble català d’origen totalment pescaire i desaprofitat en aquest sentit, ja que compta amb un sector i cultura pescaires actius, una diversitat disponible de recursos turístics, un perfil de turisme familiar, un port natural resguardat, i sobretot, la iniciativa i voluntat d’impartir-lo per part dels pescadors de la vila. The fishing tourism is a touristic activity where a fisherman shows to tourists one of the fishing art, major or minor, and always on board of fish boat, appropriated taught technique. It means that it is a practice it benefits both economic sectors: primary and tertiary. It allows, on the one hand, the economic and cultural sustainability of the town that exercises it, as long as it has got a fishing port, and on the other hand, as it is still an experience very unknown by the public, it implies to be an alternative to mass tourism that usually has on the coast: the sun and beach tourism. Through an exhaustive analysis and emptying of tourism related to fishing and sea of all coastal municipalities throughout Catalonia, only four locations have incorporated the fishing tourism in their touristic offer. For this reason, the main objective of this study is the dissemination of that, and thus the contribution of new sensations to consumers. Then, in order to know which requirements are necessary for its implementation, it has studied as a specific case: Sant Carles de la Ràpita, a Catalan village of totally fishing origin and wasted in this way, because it has got an active fishing sector and culture, an available diversity of touristic resources, a profile of familiar tourism, a sheltered natural harbour, and above all, the initiative and willingness to impart it by the fishermen of that town. El pesca-turismo es una actividad turística en la que el pescador demuestra a los turistas un arte de pesca, ya sea mayor o menor, y siempre a bordo de una embarcación pesquera, adecuada a la técnica enseñada. Eso significa que es una práctica que beneficia a ambos sectores económicos: primario y terciario; es decir, permite, por una parte, la sostenibilidad tanto económica como cultural del municipio que la ejerce, siempre y cuando tenga un puerto pesquero, y por otra parte, como todavía es una experiencia muy poco conocida por la ciudadanía, comporta ser una alternativa al turismo masivo que suele haber en el litoral: el turismo de sol y playa. Mediante un análisis y un vaciado exhaustivo del turismo relacionado con la pesca y el mar de todos los municipios costeros de toda Cataluña, tan solo cuatro localidades han incorporado el pesca-turismo en su oferta turística. Por esta razón, el objetivo principal de este estudio es la difusión de éste, y así la aportación de nuevas sensaciones a los consumidores. Entonces, para saber cuáles son los requisitos necesarios para su implementación, se ha estudiado como caso concreto San Carlos de la Rápita, pueblo catalán de origen totalmente pescador y desaprovechado en este sentido, ya que cuenta con un sector y una cultura pescaderos activos, una diversidad disponible de recursos turísticos, un perfil de turismo familiar, un puerto natural resguardado, y sobre todo, la iniciativa y voluntad de impartir-lo por parte de los pescadores de la villa.
  Matèria: Turisme
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Turisme i oci Tourism and leisure Turismo y ocio
  Departament: Economia
  Estudiant: HOMEDES CASTELLÀ, CATERINA
  Curs acadèmic: 2018-2019
  Títol en diferents idiomes: PESCA-TURISME: UN PRODUCTE TURÍSTIC POTENCIAL PER A LA BADIA DELS ALFACS FISHING TOURISM: A TOURISTIC POTENCIAL PRODUCT FOR THE BADIA OF ALFACS PESCA-TURISMO: UN PRODUCTO TURÍSTICO POTENCIAL PARA LA BADÍA DE LOS ALFAQUES
  Data de la defensa del treball: 2019-09-05
  Paraules clau: PESCA-TURISME, DEMOSTRACIÓ DE PESCA, CULTURA MARINERA FISHING TOURISM, FISHING DEMONSTRATION, SEAFARING CULTURE PESCA-TURISMO, DEMOSTRACIÓN DE PESCA, CULTURA MARINERA
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: PESCA-TURISME: UN PRODUCTE TURÍSTIC POTENCIAL PER A LA BADIA DELS ALFACS
  Director del projecte: ALLEPÚS QUEROL, JOSEP MARIA
  Ensenyament(s): Turisme
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Turisme i oci
  Tourism and leisure
  Turismo y ocio
  Turisme
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar