Treballs Fi de Grau> Gestió d'Empreses

El turisme influencer i el seu impacte en la societat actual

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:2436
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG2436
 • Autors:

  Moreso Rodríguez, Raquel
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2019-12-17
  Resum: Amb l’evolució d’internet, les xarxes socials i la publicitat, el màrqueting influencer s’ha convertit en una de les tècniques més utilitzades per les marques. El públic busca a algú proper de qui poder fiar-se de les seves recomanacions. Per tant, les marques han optat per promocionar-se mitjançant els coneguts com influencers. Aquests són persones que destaquen per la seva naturalitat, difonen una imatge propera, i això fa que puguin influenciar més intensament al consumidor. Instagram s’ha convertit en un bon canal per a la promoció de destinacions turístiques pel seu caràcter visual. Per això, les marques col·laboraran amb instagramers que tinguin un perfil acurat i molts seguidors. L’estudi es porta a terme mitjançant una metodologia qualitativa on es realitzaran diferents entrevistes com a instrument de recol·lecció de dades. Alguns dels resultats més rellevants de la recerca destaquen un impacte indirecte pel que fa a la tria de les destinacions i un impacte directe a l’hora de planificar els complements del viatge. Pel que fa a la tipologia dels influencers que més impacten, solen ser els parcials, que tracten alguna temàtica concreta, però no sobre viatges. La proximitat dels influencers genera certa confiança amb els seus seguidors i és per això que es fiaran de les seves recomanacions. Serà en el moment que es descobreixi el mercat i les col·laboracions que hi ha al darrere, quan aquesta confiança es vegi debilitada. With the evolution of internet, social networking sites and advertising, influencer marketing has become one of the most used techniques by brands. People are looking for someone close to that can rely on their recommendations. Therefore, the brands have decided to promote themselves through the influencers. These ones are people who are known for their naturalness, spreading a close image, and that makes them have the ability of influence the consumer. Instagram has become a good channel for promoting tourist destinations thanks to their visual character. For that reason, the brands will collaborate with instagramers who have a careful profile and a lot of followers. The study will be carried out through a qualitative methodology that will be done by different interviews as a data collection instrument. Some of the most relevant search results highlight an indirect impact with regard to the election of the destinations and a direct impact on the planning of the complements of the trip. With regard to the typology of influencers who have more impact, are usually the partial ones, who deal specific topics, but not about trips. The closeness of the influencers generates some confidence with their followers and because of that they trust in their recommendations. But this confidence will be weakened when people discover the market and the collaborations that are behind it. Con la evolución de Internet, las redes sociales y la publicidad, el marketing influencer se ha convertido en una de las técnicas más utilizadas por las marcas. El público busca a alguien próximo de quien poder fiarse de sus recomendaciones. Por lo tanto, las marcas han optado por promocionarse mediante los conocidos como influencers. Estos son personas que destacan por su naturalidad, difundiendo una imagen próxima, y eso hace que puedan influenciar más intensamente al consumidor. Instagram se ha convertido en un buen canal para la promoción de destinaciones turísticas por su carácter visual. Por eso, las marcas colaborarán con instagramers que tengan un perfil cuidadoso y muchos seguidores. El estudio se llevara a cabo mediante una metodología cualitativa donde se realizarán diferentes entrevistas como instrumento de recolección de datos. Algunos de los resultados más relevantes de la búsqueda destacan un impacto indirecto por lo que respecta a la elección de destinaciones y un impacto directo a la hora de planificar los complementos del viaje. Por lo que respecta a la tipología de los influencers que más impactan, suelen ser los parciales, que tratan alguna temática concreta, pero no sobre viajes. La proximidad de los influencers genera cierta confianza con sus seguidores y es por eso que se fiaran de sus recomendaciones. Será en el momento que se descubra el mercado y las colaboraciones que hay detrás, cuando esta confianza se vea debilitada.
  Matèria: Turisme
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Turisme i oci Tourism and leisure Turismo y ocio
  Departament: Gestió d'Empreses
  Estudiant: Moreso Rodríguez, Raquel
  Curs acadèmic: 2018-2019
  Títol en diferents idiomes: El turisme influencer i el seu impacte en la societat actual Tourism influencer and his impact on the current society El turismo influencer y su impacto en la sociedad actual
  Data de la defensa del treball: 2019-06-06
  Paraules clau: Màrqueting, Turisme, Influenciador Marketing, Toursim, Influencer Marketing, Turismo, Influenciador
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: El turisme influencer i el seu impacte en la societat actual
  Director del projecte: Sorolla, Natxo
  Ensenyament(s): Turisme
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Turisme i oci
  Tourism and leisure
  Turismo y ocio
  Turisme
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar