Treballs Fi de Grau> Geografia

Noves vies de creació de valor per a una Cadena d'Hotels de la Costa Daurada a través d'un anàlisi estratègic i multidimensional

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:2448
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG2448
 • Autors:

  Pérez Reina, Àngel
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2019-12-18
  Resum: L’evidència empírica mostra que, segons una sèrie de dades d’activitat referents al sector hoteler de la Costa Daurada i enfocades especialment al desenvolupament d’un model adaptat al cas local segons el Cicle de Vida de les Destinacions (Butler, 1980), es mostra com la destinació que coneixem està passant per una nova fase més que rellevant d’analitzar, però sobretot d’entendre per tal d’enfocar correctament les estratègies empresarials futures (Caves, 1980) i determinar una nova visió corporativa enfocada a la creació de valor tenint en compte la potencial reducció d’activitat operacional, i econòmica, esperada en un futur més que pròxim. Amb l’objectiu de poder adaptar una sèrie d’estratègies a un agent empresarial real, s’estableix una col·laboració amb una Cadena d’Hotels líder a la destinació i es procedeix a analitzar un seguit de variables operacionals de forma individual per tal de relacionarles amb d’altres del sector hoteler de la Costa Daurada, determinant així divergències amb la mitjana del sector i detectant avantatges competitives (Porter & Kramer, 2006). Una vegada entès el resultat real de nombroses variables d’activitat operativa i econòmica de la Cadena d’Hotels amb perspectiva (2015-2018), es procedeix a l’aplicació de l’òptica d’anàlisis Top-Down en relació al fenomen turístic a Europa per tal de reduir finalment l’enfoc a una sèrie d’agents empresarials líders al mercat emissor de referència de la Cadena Hotelera, els quals són directament responsables de més del 50% de la facturació de l’agent analitzat. Finalment, una vegada integrat el concepte de canvi de cicle i interrelacionat amb la potencial reducció d’activitat operacional i econòmica segons els mètodes de valoració empresarials clàssics enfocats a la hoteleria (Fernández, 2008; Corbatón, 2013), s’obtenen un seguit de resultats a través de la integració multidimensional de tots aquest elements els quals permetran determinar noves vies de creació de valor per a la Cadena d’Hotels. The empirical evidences show that, according to a data of activity referents to the hotel sector of the Costa Daurada and focused especially at the development of a model adapted to the area according with the Lifecycle of the Destinations (Butler, 1980), the destination is passing for a new phase to analyse, but especially to understand and focus properly the future business strategies (Caves, 1980) and determine a new corporate vision focused in the creation of value taking into account the potential reduction of operational activity expected in the future. With the aim to adapt some new strategies at a real business agent, it is established a collaboration with a Chain of Hotels leader at the destination to proceed at analysing a tracked of operational variables of individual form and relate them with of others of the hotel sector of the Costa Daurada, determining divergences with the average of the sector and detecting competitive advantages (Porter & Kramer, 2006). Once we analyse the real result of some variables of activity about the Chain of Hotels with perspective (2015-2018), it is proceed to the optic of analysis Top-Down in relation to the tourist phenomenon at Europa to reduce finally the approach at a series of business agents leaders in the holidaymakers market, which are directly responsible of more of the 50% of the turnover of the hotel agent analysed. Finally, after the integration of life cycle concept and interrelated with the potential reduction of operational and economic activity according to the classical methods of business estimation focused at the Hotel case (Fernández, 2008; Corbatón, 2013), and discovered some business and operational indicators about the Hotel Chain and some Tour Operators, we obtain through that multidimensional integration of data new roads of value creation for the Chain of Hotels in collaboration. La evidencia empírica muestra que, según una serie de datos referentes al sector hotelero de la Costa Dorada y enfocados especialmente al desarrollo de un modelo adaptado al caso local según el Ciclo de Vida de los Destinos Turísticos (Butler, 1980), el destino que conocemos está pasando por una nueva fase más que relevante de analizar, pero sobre todo de entender por tal de enfocar correctamente las estrategias empresariales futuras (Caves, 1980) y determinar una nueva visión corporativa enfocada en la creación de valor teniendo en cuenta la potencial reducción de actividad operacional y económica esperada en un futuro próximo. Con el objetivo de poder adaptar una serie de estrategias a un agente empresarial real, se establece una colaboración con una Cadena de Hoteles líder en el destino y se procede a analizar una serie de variables operacionales de forma individual para relacionarlas con otras del sector hotelero de la Costa Dorada, determinando así divergencias con la media del sector y identificando ventajas competitivas (Porter & Kramer, 2006). Una vez entendidos los resultados operativos de la Cadena de Hoteles en el período 2015-2018, se procede a la aplicación de la óptica analítica Top-Down en relación al fenómeno turístico en Europa para reducir finalmente el enfoque a una serie de agentes empresariales líderes en el mercado emisor de referencia para la Cadena Hotelera, los cuales son directamente responsables de más del 50% de la facturación de la firma hotelera. Finalmente, una vez integrado el concepto de cambio de ciclo e interrelacionado con la potencial reducción de actividad operacional y económica según los métodos de valoración empresarial clásicos enfocados a la hotelería (Fernández, 2008; Corbatón, 2013), se obtienen una serie de estrategias a través de la integración multidimensional de todos los elementos los cuales permitirán determinar nuevas vías de creación de valor.
  Matèria: Turisme
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Turisme i oci Tourism and leisure Turismo y ocio
  Departament: Geografia
  Estudiant: Pérez Reina, Àngel
  Curs acadèmic: 2018-2019
  Títol en diferents idiomes: Noves vies de creació de valor per a una Cadena d'Hotels de la Costa Daurada a través d'un anàlisi estratègic i multidimensional New ways of value creation for an Hotel Chain of the Costa Daurada through a strategic and multidimensional analysis Nuevas vías de creación de valor para una Cadena de Hoteles de la Costa Daurada a través de un análisis estratégico y multidimensional
  Data de la defensa del treball: 2019-06-04
  Paraules clau: Creació de Valor, Cadena d'Hotels, Costa Daurada Value Creation, Hotel Chain, Costa Daurada Creación de Valor, Cadena de Hoteles, Costa Daurada
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Noves vies de creació de valor per a una Cadena d'Hotels de la Costa Daurada a través d'un anàlisi estratègic i multidimensional
  Director del projecte: Azuara Garcés, David
  Ensenyament(s): Turisme
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Turisme i oci
  Tourism and leisure
  Turismo y ocio
  Turisme
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar