Treballs Fi de Grau> Enginyeria Química

Estudio de la arquitectura de control de procesos de una planta química

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:2465
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG2465
 • Autors:

  Weber Torres, Clara
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2020-01-21
  Resum: En l’estudi de l’arquitectura de control de la factoria CCP Asfaltos Tarragona, s’ha realitzat la documentació dels llaços de control i una posterior optimització de pantalles, a més de propostes de millora per als processos realitzats en la planta. Per tal de facilitar la informació continguda en el sistema de control de la planta i que aquesta pugui ser consultada pels seus treballadors, es va realitzar la seva documentació per a cadascun dels llaços de control. Es va elaborar una descripció conceptual incloent-hi també els senyals, les alarmes i els enclavaments de seguretat, especificant el tipus de tots aquests. Posteriorment, aquesta descripció es va incorporar en el sistema de control per facilitar el seu accés des de qualsevol dels panells de control que disposa la planta. Addicionalment, es van realitzar les matrius causa-efecte de la factoria per tal de comprimir de forma senzilla tots els enclavaments de seguretat existents. En segon lloc, s’ha realitzat una actualització del Display del panell de control mitjançant l'estandardització dels objectes representatius dels equips i instruments de la planta. A més, s’ha incorporat la lògica disponible en el Control Builder als Display, millorant la informació disponible per a l’operari. Per altra banda, s’han creat una sèrie de pantalles les quals milloren l’operativitat mitjançant una visualització optimitzada dels processos que succeeixen a la planta. Finalment, gràcies al procés de documentació de la lògica de control, s’han elaborat propostes de millora pel que fa als processos duts a terme a planta. Aquestes inclouen una narrativa del concepte de la millora a més de la seva localització als plànols de la planta i els diagrames amb noves lògiques de control implementades, si s’escau. Per últim, s’ha realitzat un estudi econòmic d’una de les propostes de millora per tal de quantificar tant la inversió necessària com el període de retorn. During the study of the process control architecture of the CCP Asfaltos Tarragona factory, the documentation of the control loops and a subsequent screen optimisation have been made, as well as improvement proposals for the processes carried out at the plant. To ease the information contained in the control system of the plant so that it can be consulted by its workers, its documentation has been made for each of the control loops. A conceptual description was elaborated including the signals, the alarms and the security enclaves, specifying the type of all these. Subsequently, this description was incorporated into the control system to facilitate its access from any control panel that the plant has. In addition, the cause-effect matrices of the factory were made to clearly compress all the existing safety interlocks. Secondly, an update of the control panel display was made by standardizing representative objects of the equipment and instruments of the plant. In addition, the logic available in the Control Builder has been incorporated into the Display, improving the information available to the operator. On the other hand, new screens have been created to improve operability by means of an optimized visualization of the plant processes. Lastly, as a result of the documentation process of the control logic, improvement proposals have been prepared regarding the processes carried out at the plant. These include a conceptual narrative of the improvement in addition to its location in the plans of the factory and the diagrams with new control logic implemented, if necessary. In addition, an economic study of one of the improvement proposals has been carried out to quantify both the necessary investment and the return period. En el estudio de la arquitectura de control de la factoría CCP Asfaltos Tarragona, se ha realizado la documentación de los lazos de control y una posterior optimización de pantallas, además de propuestas de mejora para los procesos realizados en la planta. Para facilitar la información contenida en el sistema de control de la planta y que esta pueda ser consultada por sus trabajadores, se realizó su documentación para cada uno de los lazos de control. Se elaboró una descripción conceptual incluyendo también las señales, las alarmas y los enclaves de seguridad, especificando el tipo de todos estos. Posteriormente, esta descripción se incorporó en el sistema de control para facilitar su acceso desde cualquier panel de control que dispone la planta. Además, se realizaron las matrices causa-efecto de la factoría para comprimir de forma clara y sencilla todos los enclavamientos de seguridad existentes. En segundo lugar, se ha realizado una actualización del Display del panel de control mediante la estandarización de objetos representativos de los equipos e instrumentos de la planta. Además, se ha incorporado la lógica disponible en el Control Builder en los Display, mejorando la información disponible para el operario. Por otra parte, se han creado pantallas que mejoran la operatividad mediante una visualización optimizada de los procesos de la planta. Finalmente, gracias al proceso de documentación de la lógica de control, se han elaborado propuestas de mejora respecto a los procesos llevados a cabo en planta. Estas incluyen una narrativa del concepto de mejora además de su localización en los planos de la planta y los diagramas con nuevas lógicas de control implementadas, en caso de que sea necesario. Por último, se ha realizado un estudio económico de una de las propuestas de mejora para cuantificar tanto la inversión necesaria como el período de retorno.
  Matèria: Enginyeria química
  Idioma: spa
  Codirector del treball: Nácher Mestre, Diego
  Àrees temàtiques: Enginyeria química Chemical engineering Ingeniería química
  Departament: Enginyeria Química
  Estudiant: Weber Torres, Clara
  Curs acadèmic: 2018-2019
  Títol en diferents idiomes: Estudi de l'arquitectura de control de processos d'una planta química Study of a process control architecture from a chemical plant Estudio de la arquitectura de control de procesos de una planta química
  Data de la defensa del treball: 2019-06-19
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: control de processos, sistema de control distribuït, scada process control, distribuited control system, scada control de procesos, sistema de control distribuido, scada
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: Estudio de la arquitectura de control de procesos de una planta química
  Director del projecte: Cazorla Martín, Juan Diego
  Ensenyament(s): Enginyeria Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Enginyeria química
  Chemical engineering
  Ingeniería química
  Enginyeria química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar