Treballs Fi de Grau> Geografia

Els estudis de turisme a les universitats de Catalunya

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:2529
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG2529
 • Autors:

  Barrio Mansilla, Rosana
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2020-02-21
  Resum: Els estudis de turisme a les universitats de Catalunya és un Treball Final de Grau on s’ha volgut realitzar una radiografia sobre la situació universitària catalana dels diferents graus en turisme; alhora que pretén ser una guia informativa per a aquells estudiants que vulguin cursar un Grau universitari en l’àmbit del turisme, però encara no saben ni què ni on estudiar-ho. El treball s’estructura en dotze apartats, el primer dels quals és la introducció. A continuació es tracten els diferents graus turístics que es poden cursar a Catalunya, així com les mencions o especialitats que es poden assolir. El tercer apartat analitza els diferents calendaris acadèmics i horaris lectius que imparteixen els diferents centres. En els següents punts, s’aprofundirà en els plans d’estudi de les diferents escoles i universitats analitzades, establint semblances i diferències entre ells; primer amb una visió general segons el tipus d’assignatura; i després destacant els tres aspectes comuns a tots ells: les pràctiques externes, el Treball Final de Grau i les llengües estrangeres que imparteixen. A continuació es tractarà el tema dels preus i les diferencies entre els centres públics i les escoles privades. El novè punt donarà unes pinzellades sobre les dobles titulacions que es poden cursar. I, finalment, es tractaran dos apartats relacionats amb l’arribada a la universitat. El primer d’ells parlarà sobre l’accés als graus universitaris (el nombre de places, les notes de tall i les possibles convalidacions pels estudiants de cicles formatius); i el segon punt sobre com arribar als diferents centres emprant el transport públic. La informació d’aquest treball fa referència al curs acadèmic 2018-2019 i s’ha extret dels webs de les diferents escoles i universitats, d’organismes oficial i de treballs relacionats amb el tema tractat, com el Llibre Blanc del Títol de Grau en Turisme. Tourism studies at the universities of Catalonia is a Bachelor’s Degree final project, in Catalan language, in which it has been wanted to realize a state of play on the Catalan university situation of the different degrees in tourism, at the same time it aims to be a guide for students who want to take a university degree in this field, but stills do not know what or where to study it. The work is structured in twelve sections, the first of which is the introduction. Below are the different degrees that can be studied in Catalonia, as well as the mentions or specialties that can be attained. The third section analyzes the different academic calendars and schedule that impart each school. In the following points (sections 4 to 7), the Curriculum of the different analyzed schools and universities is deepened, establishing concordances and differences among them; firstly with a general overview according to the type of subject; and then focusing on the three aspects common to all: the internships, the Degree final project and the foreign languages taught. Next, the issue of prices and difference between public universities and private schools will be discussed. The ninth point offers some brushstrokes on the double degrees that can be studied. And, finally, we deal with two subjects related to university access (Places, Admission mark and possible validation for students from Advanced professional training) and how to get to the different study centers from Barcelona using public transport. The information in this work refers to the academic year 2018-2019 and has been extracted from the websites of different schools and universities, as well as official bodies and related work, such as the White Paper of the Degree in Tourism. Los estudios de turismo en las universidades de Cataluña es un Trabajo Final de Grado en catalán donde se ha querido realizar una radiografía sobre la situación universitaria catalana de los diferentes grados en turismo; a la vez que pretende ser una guía informativa para aquellos estudiantes que quieran cursar un Grado universitario en este ámbito, pero aún no sepan ni qué ni dónde estudiarlo. El trabajo se estructura en doce apartados, el primer de los cuales es la introducción. A continuación se tratan los diferentes grados que se pueden cursar en Catalunya, así como las menciones o especialidades que se pueden obtener. El tercer apartado analizan los diversos calendarios académicos y horarios lectivos de los distintos centros. En los siguientes puntos se profundiza en el plan de estudio de las diferentes escuelas y universidades analizadas, estableciendo concordancias y diferencias entre ellos; primero con una visión general según el tipo de asignatura; y posteriormente centrándose en los tres aspectos comunes a todos: las prácticas externas, el Trabajo Final de Grado y los idiomas extranjeros impartidos. A continuación se tratará el tema de los precios y las variaciones existentes entre los centros públicos y las escuelas privadas. El noveno punto ofrece unas pinceladas sobre las dobles titulaciones que se pueden cursar. Y, finalmente, se tratan dos aparatados relacionados con el acceso a la universidad (número de plazas, nota de corte y posibles convalidaciones para los estudiantes de ciclos formativos) y cómo llegar a los diferentes centros de estudios desde Barcelona usando el transporte público. La información de este trabajo hace referencia al curso académico 2018-2019 y se ha extraído de las webs de las diferentes escuelas y universidades, así como de organismos oficiales y de trabajos relacionados, como es el caso del Libro Blanco del Título de Grado en Turismo.
  Matèria: Turisme
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Turisme i oci Tourism and leisure Turismo y ocio
  Departament: Geografia
  Estudiant: Barrio Mansilla, Rosana
  Curs acadèmic: 2018-2019
  Títol en diferents idiomes: Els estudis de turisme a les universitats de Catalunya Tourism studies at the universities of Catalonia Los estudios de turismo en las universidades de Cataluña
  Data de la defensa del treball: 2019-06-07
  Paraules clau: grau unviersitari, turisme, universitat tourism studies, university grado universitario, turismo, universidad
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Els estudis de turisme a les universitats de Catalunya
  Director del projecte: Nel·lo Andreu, Marta Gemma
  Ensenyament(s): Turisme
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Turisme i oci
  Tourism and leisure
  Turismo y ocio
  Turisme
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar