Treballs Fi de Grau> Geografia

Anàlisi de la percepció paisatgística del delta de l'Ebre: una interpretació espacial i qualitativa de les imatges de Wikiloc

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:2532
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG2532
 • Autors:

  Àvila Callau, Aitor
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2020-02-21
  Resum: L'objectiu principal d'aquest estudi és analitzar la percepció del visitant del Delta de l’Ebre sobre el paisatge i els seus elements característics a partir de la interpretació espacial i qualitativa d’Informació Geogràfica Voluntària (IGV), en concret, de les fotografies associades a l'àmbit d'estudi compartides pels usuaris a la plataforma Wikiloc. Es parteix d’una discussió teòrica centrada en l’ús d’imatges com a forma d’avaluar la percepció del paisatge i els seu possible ús en l’anàlisi del turisme en espais naturals protegits. Amb la informació procedent de Wikiloc es crea una base de dades georeferenciada i depurada de fotografies fetes pels visitants del delta de l’Ebre. Posteriorment s’elabora un Catàleg de Percepció Paisatgística mitjançant la categorització dels principals paisatges de l'àmbit d'estudi i els seus elements per obtenir el grau d’atracció i/o interès paisatgístic de cada un d'ells. La seva anàlisi permet cartografiar i caracteritzar les activitats dels visitants de l’espai natural. Finalment, es realitzen una sèrie de propostes de millora en relació a la preservació del paisatge i l’adequació dels espais per a la seva conservació, d’acord amb les necessitats dels visitants. The main objective of this study is to analyze the perception of the visitor of the Ebro Delta on the landscape and its characteristic elements from the spatial and qualitative interpretation of Voluntary Geographic Information (IGV). In particular, te work uses the photographs shared by users on Wikiloc platform. Firstly, a theoretical discussion focused on the use of images as a way of evaluating the perception of the landscape and its possible use in the analysis of tourism in protected natural areas is developed. Secondly, with the information from Wikiloc a georeferenced and refined database of photographs made by the visitors of the Ebro Delta is created. Later, a Landscape Perception Catalog is created by categorizing the main landscapes of the Ebro delta and its elements to obtain the degree of attraction and / or landscape interest of each one. Its analysis allows to map and characterize the activities of visitors to the natural area. Finally, a series of improvement proposals are made regarding the preservation of the landscape and the adequacy of the spaces for its conservation, in accordance with the needs of the visitors. El objetivo principal de este estudio es analizar la percepción del visitante del Delta del Ebro sobre el paisaje y sus elementos característicos a partir de la interpretación espacial y cualitativa de Información Geográfica Voluntaria (IGV), en concreto, de las fotografías asociadas al ámbito de estudio compartidas por los usuarios en la plataforma Wikiloc. Se parte de una discusión teórica centrada en el uso de imágenes como forma de evaluar la percepción del paisaje y su posible uso en el análisis del turismo en espacios naturales protegidos. Con la información procedente de Wikiloc se crea una base de datos georeferenciada y depurada de fotografías hechas por los visitantes del delta del Ebro. Posteriormente se elabora un Catálogo de Percepción Paisajística mediante la categorización de los principales paisajes del ámbito de estudio y sus elementos para obtener el grado de atracción y / o interés paisajístico de cada uno de ellos. Su análisis permite cartografiar y caracterizar las actividades de los visitantes del espacio natural. Finalmente, se realizan una serie de propuestas de mejora en relación a la preservación del paisaje y la adecuación de los espacios para su conservación, de acuerdo con las necesidades de los visitantes.
  Matèria: Geografia
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Geografia Geography Geografía
  Departament: Geografia
  Estudiant: Àvila Callau, Aitor
  Curs acadèmic: 2016-2017
  Títol en diferents idiomes: Anàlisi de la percepció paisatgística del delta de l'Ebre: una interpretació espacial i qualitativa de les imatges de Wikiloc Analysis of the landscape perception of the Ebro Delta: a spatial and qualitative interpretation of Wikiloc's images Análisis de la percepción paisajística del delta del Ebro: una interpretación espacial y cualitativa de las imágenes de Wikiloc
  Data de la defensa del treball: 2017-09-15
  Paraules clau: percepció del paisatge, espais protegits, informació geogràfica voluntària landscape perception, protected areas, voluntary geographic information percepción del paisaje, espacios protegidos, información geográfica voluntaria
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 18
  Títol en la llengua original: Anàlisi de la percepció paisatgística del delta de l'Ebre: una interpretació espacial i qualitativa de les imatges de Wikiloc
  Director del projecte: Pérez Albert, Yolanda
  Ensenyament(s): Geografia i Ordenació del Territori
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Geografia
  Geography
  Geografía
  Geografia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar