Treballs Fi de Grau> Química Física i Inorgànica

Detecció i eliminació de possibles focus de contaminació microbiológica d'un producte cosmètic

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:2554
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG2554
 • Autors:

  Fort Morro, Aina
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2020-03-02
  Resum: Este trabajo trata del estudio microbiológico de diferentes zonas de una planta de fabricación de productos cosméticos. Se han utilizado diferentes métodos como el control ambiental por sedimentación, el control de superficies por contacto y la filtración de aguas. También se ha llevado a cabo una investigación de diferentes métodos y productos para llevar a cabo la higienización del depósito principal de agua osmotizada y su anillo de distribución y recirculación. Finalmente, se ha hecho una propuesta de una higienización con la capacidad de desinfectar en superficies sin acción mecánica debido a la hipótesis de la posible existencia de biofilms en la superficie interior del circuito de agua. Esta hipótesis no ha podido ser demostrada debido a que no hay métodos concluyentes por este tipo de contaminación microbiológica en sistemas cerrados This project is about microbiological study from different areas of a manufacturing plant for cosmetic products. We used different methods, such as environmental control for sedimentation, surface contact control and water filtration. An investigation of different methods and products has also been carried out to do the sanitization of the osmotitzed water tank and its distribution and recirculation ring. Finally, a sanitation proposal has been made with the ability to disinfect in surfaces without mechanical action due to the hypothesis of the possible existence of biofilms on the inner surface of the water circuit. This hypothesis could not be demonstrated because there are no conclusive methods for this type of microbiological contamination in closed systems. Aquest treball tracta de l’estudi microbiològic de diferents zones d’una planta de fabricació de productes cosmètics. S’han fet servir diferents mètodes com el control ambiental per sedimentació, el control de superfícies per contacte i la filtració d’aigües. També s’ha dut a terme una investigació de diferents mètodes i productes per dur a terme la higienització del dipòsit principal d’aigua osmotitzada i el seu anell de distribució i recirculació. Finalment, s’ha fet una proposta d’una higienització amb la capacitat de desinfectar en superfícies sense acció mecànica degut a la hipòtesi de la possible existència de biofilms a la superfície interior del circuit d’aigua. Aquesta hipòtesi no ha pogut ser demostrada degut a que no hi ha mètodes concloents per aquest tipus de contaminació microbiològica en sistemes tancats.
  Matèria: Bioquímica i biotecnologia
  Idioma: cat
  Codirector del treball: Solé Cartañà, Rosa Maria
  Àrees temàtiques: Bioquímica y biotecnología Biochemistry and biotechnology Bioquímica i biotecnologia
  Departament: Química Física i Inorgànica
  Estudiant: Fort Morro, Aina
  Curs acadèmic: 2018-2019
  Títol en diferents idiomes: Detección y eliminación de posibles focos de contaminación microbiológica de un producto cosmético Detection and elimination of possible focuses of microbiological contamination of a cosmetic product Detecció i eliminació de possibles focus de contaminació microbiológica d'un producte cosmètic
  Data de la defensa del treball: 2019-06-12
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: cosmética, microbiologia, biofilm cosmetics, microbiology, biofilm cosmètica, microbiologia, biofilm
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: Detecció i eliminació de possibles focus de contaminació microbiológica d'un producte cosmètic
  Director del projecte: Cabús Amorós, Àngels
  Ensenyament(s): Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Bioquímica y biotecnología
  Biochemistry and biotechnology
  Bioquímica i biotecnologia
  Bioquímica i biotecnologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar