Treballs Fi de Grau> Química Física i Inorgànica

Studies on the influence of ionic liquids on the synthesis of cu2(oh9po4 and tio2 catalysts

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:2555
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG2555
 • Autors:

  Gaya Tornos, David
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2020-03-02
  Resum: La creciente importancia de TiO2 como fotocatalizador ha despertado un gran interés en superar uno de los mayores inconvenientes de dicho compuesto: la separación de las bandas de valencia y de conducción es muy grande, de modo que la absorción de luz queda restringida a la región UV del espectro y, en consecuencia, su actividad fotocatalítica se ve seriamente limitada. Los nuevos materiales compuestos con una buena absorción de luz se configuran como una buena forma de superar dicha barrera. Cu2(OH)PO4 es un sólido con una buena absorción de la radiación IR y buenas actividades catalíticas en cuanto a reacciones de fotoxidación. Por tanto, materiales compuestos por TiO2 y Cu2(OH)PO4 podrían mejorar las propiedades catalíticas de TiO2 y cobrar un gran interés en el ámbito de la nueva catálisis heterogénea. En este trabajo de investigación se estudia el crecimiento de los dos compuestos por separado y bajo la influencia de varios líquidos iónicos (ILs) con la intención de obtener nanopartículas. A tal efecto, el uso [Amim]H2PO4 se presenta como una buena ruta de preparación según los resultados obtenidos. Los sólidos obtenidos se caracterizaron mediante XRD, SEM y espectroscopias IR y UV-visible. The growing importance of TiO2 for its interesting properties as a photocatalysts has raised a lot of efforts to overcome one of its main disadvantages: its wide bandgap limits light absorption to the UV region. Hence, photocatalytic activity is highly limited. New composite materials with good light absorbing and photocatalytic properties stand as a good choice to overcome this barrier. Cu2(OH)PO4 is a good IR-absorbing material with reportedly good photo-oxidation properties. Thus, composites of TiO2 and Cu2(OH)PO4 could become very interesting for new heterogeneous catalysis. In this research work, the separate growth of Cu2(OH)PO4 and TiO2 is studied under the influence of different ionic liquids (ILs) and other conditions, aiming to synthesize nanoparticles of both compounds. Usage of [Amim]H2PO4 seems to be a very promising route to prepare TiO2 and Cu2(OH)PO4 particles in the desired size for further application as photocatalysts. Materials were characterised using XRD, IR spectroscopy and SEM. La creixent importància de TiO2 com a fotocatalitzador ha fet que s’hagin dedicat grans esforços a superar un dels seus majors inconvenients: la separació entre les seves bandes de valència i de conducció fa que l’absorció de llum quedi restringida a la regió UV de l’espectre. En conseqüència, la seva activitat fotocatalítica es veu seriosament limitada. Els nous materials compostos amb bona absorció es configuren com una bona opció a l’hora de superar aquesta barrera. Cu2(OH)PO4 és un material amb bona absorció IR i bona activitat catalítica pel que fa a les reaccions de foto-oxidació. Els catalitzadors compostos per TiO2 i Cu2(OH)PO4 podrien esdevenir de gran importància i despertar un gran interès en l’àmbit de la nova catàlisi heterogènia. En aquest treball d’investigació, s’estudia el creixement d’ambdós compostos per separat i sota la influència de diversos líquids iònics (ILs), amb la intenció d’obtenir nanopartícules. L’ús de [Amim]H2PO4 sembla molt prometedor tenint en compte aquests objectius. Els sòlids es van caracteritzar mitjançant diverses tècniques com ara XRD, SEM i espectroscòpia IR.
  Matèria: Química
  Idioma: en
  Codirector del treball: Puddu, Valeria
  Àrees temàtiques: Química Chemistry Química
  Departament: Química Física i Inorgànica
  Estudiant: Gaya Tornos, David
  Curs acadèmic: 2018-2019
  Títol en diferents idiomes: Estudio de la influencia de los líquidos iónicos en la síntesis de catalizadores de cu2(oh)po4 y tio2 Studies on the influence of ionic liquids on the synthesis of cu2(oh9po4 and tio2 catalysts Estudi de la influència dels líquids iònics en la síntesi de catalitzadors de cu2(oh)po4 i tio2
  Data de la defensa del treball: 2019-06-21
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Catalizadores, tio2, cu2(oh)po4 Catalysts, tio2, cu2(oh)po4 Catalitzadors, tio2, cu2(oh)po4
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: Studies on the influence of ionic liquids on the synthesis of cu2(oh9po4 and tio2 catalysts
  Director del projecte: Fernández Gutiérrez, M. Elena
  Ensenyament(s): Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Química
  Chemistry
  Química
  Química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar