Treballs Fi de Grau> Química Analítica i Química Orgànica

Caracterització de resines urea-formaldehid mitjançant ABES, DSC, GPC i HPLC

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:2556
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG2556
 • Autors:

  Gracia Omedes, Yasmine
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2020-03-02
  Resum: Las resinas urea-formaldehído son las resinas más utilizadas en la industria de la madera, pero desde que el formaldehido se clasifico como cancerígeno su uso ha ido disminuyendo, debido a que la gran problemática de estas resinas es la emisión del formaldehido después del curado. Se han realizado muchos estudios para disminuir su emisión y la reducción de esto conlleva una disminución de la reactividad y de las propiedades de las resinas, por esta razón se está intentando optimizar su síntesis. En el presente trabajo se analizan una nueva gama de resinas urea-formaldehido con muy baja emisión de formaldehido mediante diferentes técnicas analíticas (HPLC, DSC, GPC y ABES) con la finalidad de comparar su reactividad. En los resultados se puede observar una gran tendencia a obtener mejor reactividad y propiedades en las resinas con mayor relación molar formaldehido/urea. Urea-formaldehyde resins are the most used resins in the wood industry, but since formaldehyde was classified as a carcinogen, its use has been decreasing, because the biggest problem of these resins is the emission formaldehyde after curing. Many studies have been carried out in order to reduce its emissions and this reduction entails a diminution of the reactivity and the properties of the resins, reason why its synthesis is being tried to be optimized. In this final degree project, we analyse a new range of urea-formaldehyde resins with very low formaldehyde emission through different analytical techniques (HPLC, DSC, GPC and ABES) in order to compare their reactivity. In the results a great tendency to obtain greater reactivity and better properties of resins with greater molar ratio of formaldehyde / urea can be observed. Les resines urea-formaldehid són les resines més utilitzades en la indústria de la fusta, però des que el formaldehid va estar classificat com a cancerigen el seu ús ha anat disminuint, degut a que la problemàtica més gran d’aquestes resines és l’emissió de formol després del curat. S’han dut a terme molts estudis per tal de disminuir la seva emissió i la reducció d’aquest comporta una disminució de la reactivitat i de les propietats de les resines, és per això que s’està intentant optimitzar la seva síntesi. En el present treball s’analitzen una nova gamma de resines urea-formaldehid amb molt baixa emissió de formol mitjançant diferents tècniques analítiques (HPLC, DSC, GPC i ABES) per tal de comparar la seva reactivitat. En els resultats es pot observar una gran tendència a obtenir major reactivitat i millors propietats de les resines amb major relació molar formaldehid/urea.
  Matèria: Química
  Idioma: cat
  Codirector del treball: Lligadas Puig, Gerard
  Àrees temàtiques: Química Chemistry Química
  Departament: Química Analítica i Química Orgànica
  Estudiant: Gracia Omedes, Yasmine
  Curs acadèmic: 2018-2019
  Títol en diferents idiomes: Caracterización de resinas urea-formaldehído mediante ABES, DSC, GPC y HPLC Characterization of urea-formaldehyde resins by ABES, DSC, GPC and HPLC. Caracterització de resines urea-formaldehid mitjançant ABES, DSC, GPC i HPLC
  Data de la defensa del treball: 2019-06-13
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Resinas urea-formaldehído, caracterización Urea-formaldehyde resins, characterization Resines urea-formaldehid, caracterització
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: Caracterització de resines urea-formaldehid mitjançant ABES, DSC, GPC i HPLC
  Director del projecte: Camarasa Palliso, Teresa
  Ensenyament(s): Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Química
  Chemistry
  Química
  Química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar