Treballs Fi de Grau> Gestió d'Empreses

Proposta de Quadre de Comandament Integral per a Baqueira-Beret, S.A.

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:2570
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG2570
 • Autors:

  Tahull Martin, Oriol
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2020-03-04
  Resum: El present document té com a objectiu el disseny d’una proposta de quadre de comandament integral (en endavant “BSC” del seu nom en anglès, balanced scorecard) per a la societat Baqueira-Beret SA, estació d’esquí situada al municipi de Vaquèira (Vall d’Aran, Lleida). El treball consta, en primer lloc, d’un marc teòric on es pretén dur a terme una introducció sobre l’àmbit del control de gestió i la seva aplicació a les organitzacions empresarials. En aquesta introducció es presentarà la figura del quadre de comandament integral, així com la seva utilitat, la seva relació amb l’estratègia corporativa i cadascuna de les diferents fases d’un procés de disseny del mateix. A continuació, es dona una visió general del turisme a la Vall d’Aran, que es materialitza en l’anàlisi de les estadístiques dels últims anys. Aquesta introducció permetrà dimensionar el projecte sobre l’àmbit d’actuació en què està plantejat. Tot seguit, es presenta la societat per a la qual es dissenya el quadre de comandament integral. En aquesta presentació s’introdueixen les característiques de les seves instal·lacions, així com també l’evolució dels esquiadors que han passat per l’estació al llarg dels últims anys. En segon lloc, es pretén aprofundir en l’eix vertebrador del treball i la seva aplicació. Així, s’establiran les corresponents propostes d’aplicació per a cada fase del procés de creació del quadre de comandament integral de la societat des d’una perspectiva de caràcter pràctic que permeti la consecució de les propostes establertes. Finalment, el treball conclou amb una posada en comú de cadascuna de les propostes realitzades i la seva interrelació, i com aquestes poden tenir un impacte positiu en l’estratègia de l’organització. The purpose of this document is to design a comprehensive balanced scorecard for Baqueira-Beret SA, a ski resort located in the municipality of Vaqueira (Vall d’Aran, Lleida). The work consists, first of all, of a theoretical framework where it is intended to carry out an introduction on the field of controlling and its application to business organizations. In this introduction the balanced scorecard is going to be presented, as well as its usefulness, its relationship with the corporate strategy and the different implementation phases. Then, general view of tourism in the Vall d'Aran is presented, which is materialized in the analysis of statistics in recent years. This introduction will allow the project to set the scope on the field of action in which it is proposed. The company for which the balanced scorecard is designed is presented later. This part introduces the characteristics of its facilities, as well as the evolution of the number of skiers that have gone through the station over the last years. Secondly, it is intended to go deeply into the backbone of the project and its application. Thus, the corresponding proposals of application for each phase of the process of creation of the balanced scorecard of the society will be established from a practical perspective that will allow the accomplishment of the targets established. Finally, the work concludes with a common understanding of each of the proposals made and their interrelation, and how they can have a positive impact on the strategy of the organization. El presente documento tiene como objetivo el diseño de una propuesta de cuadro de mando integral (en adelante “BSC” de su nombre en inglés, balanced scorecard) para la sociedad Baqueira-Beret SA, estación de esquí situada en el municipio de Baqueira (Valle de Arán, Lérida). El trabajo consta, en primer lugar, de un marco teórico donde se pretende llevar a cabo una introducción sobre el ámbito del control de gestión y su aplicación a las organizaciones empresariales. En esta introducción se presentará la figura del cuadro de mando integral, así como su utilidad, su relación con la estrategia corporativa y cada una de las diferentes fases de un proceso de diseño del mismo. A continuación, se da una visión general del turismo en el Valle de Aran, que se materializa en el análisis de las estadísticas de los últimos años. Esta introducción permitirá dimensionar el proyecto sobre el ámbito de actuación en que está planteado. Después, se presenta la sociedad para la que se diseña el cuadro de mando integral. En esta presentación se introducen las características de sus instalaciones, así como también la evolución de los esquiadores que han pasado por la estación a lo largo de los últimos años. En segundo lugar, se pretende profundizar en el eje vertebrador del trabajo y su aplicación. Así, se establecerán las correspondientes propuestas de aplicación para cada fase del proceso de creación del cuadro de mando integral de la sociedad desde una perspectiva de carácter práctico que permita la consecución de las propuestas establecidas. Finalmente, el trabajo concluye con una puesta en común de cada una de las propuestas realizadas y su interrelación, y como éstas pueden tener un impacto positivo en la estrategia de la organización. No consta
  Matèria: Empreses--Gestió
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Economia i empresa Economic and business sciences Economía y empresa
  Departament: Gestió d'Empreses
  Estudiant: Tahull Martin, Oriol
  Curs acadèmic: 2019-2020
  Títol en diferents idiomes: Proposta de Quadre de Comandament Integral per a Baqueira-Beret, S.A. Proposal of a Balanced Scorecard for Baqueira-Beret, S.A. Propuesta de Cuadro de Mando Integral para Baqueira-Beret, S.A. No consta
  Data de la defensa del treball: 2020-02-03
  Paraules clau: Quadre de comandament, turisme esportiu, estratègia Balanced scorecard, sports tourism, strategy Cuadro de Mando, turismo deportivo, estrategia
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Proposta de Quadre de Comandament Integral per a Baqueira-Beret, S.A.
  Director del projecte: Campa Planas, Fernando
  Ensenyament(s): Administració i Direcció d'Empreses
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Economia i empresa
  Economic and business sciences
  Economía y empresa
  Empreses--Gestió
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar