Treballs Fi de Grau> Química Física i Inorgànica

Transformació de la cel·lulosa procedent de closques d'ametlles i avellanes en carbons àcids per fer-los servir com a catalitzadors en l'obtenció de 5-hidroximetilfufural a partir de glucosa

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:2581
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG2581
 • Autors:

  Prieto Izquierdo, Pedro José
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2020-03-09
  Resum: S'han preparat carbons amb diferents acideses de Brønsted i una aportació amorfa diferent a partir de la biomassa procedent de closques d'ametlles i d'avellanes. Alguns carbonis també han estat suportats per l'argila MK-10 i dos han estat modificats mitjançant l'addició de V2O5 i MgO com a àcid i base de Lewis, respectivament. El comportament catalític de diversos carbonis amb diferents propietats ha estat estudiat en la reacció per produir a 5-hidroximetilfurfural (5-HMF) a partir de glucosa comercial, catalitzada per llocs àcids. Com a tècniques de caracterització, es van utilitzar fisisorció N2, espectroscòpia Raman, FT-IR, difracció de raigs X (XRD), microscòpia electrònica de rastreig (SEM) i valoració àcida. El catalitzador recolzat en l'argila MK-10 al 10% de glucosa va ser el que va donar el major rendiment al 5-HMF (76%). Aquest catalitzador va ser reutilitzat dues vegades més, la qual cosa va provocar una pèrdua de rendiment (28%) a causa d'una disminució de l'acidesa de Brønsted. Carbons with different Brønsted acidity and different amorphous contribution have been prepared from biomass from almond and hazelnut shells. Some carbons have also been supported on MK-10 clay and two of them have been modified by addition of V2O5 and MgO as acid and base of Lewis respectively. The catalytic behavior of several carbons with different properties, has been studied in the reaction to produce to 5-hydroxymethylfurfural (5-HMF) from commercial glucose, catalyzed by acid sites. As characterization techniques, N2 physisorption, Raman, FT-IR spectroscopy, X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM) and acid titration were used. The catalyst supported on MK-10 clay at 10% glucose was the one that gave the highest yield to 5-HMF (76%). This catalyst was reused two more times, resulting in a loss of yield (28%) due to a Brønsted acidity decrease. Carbones con diferente acidez de Brønsted y diferentes aportes amorfos han sido preparados a partir de biomasa a partir de cáscaras de almendras y avellanas. Algunos carbonos también se han apoyado en arcilla MK-10 y dos de ellos se han modificado mediante la adición de V2O5 y MgO como ácido y base de Lewis respectivamente. El comportamiento catalítico de varios carbonos con diferentes propiedades, se ha estudiado en la reacción para producir 5-hidroximetilfurfural (5-HMF) a partir de glucosa comercial, catalizada por sitios ácidos. Como técnicas de caracterización, se utilizaron fisisorción de N2, Raman, espectroscopía FT-IR, difracción de rayos X (DRX), microscopía electrónica de barrido (SEM) y titulación de ácidos. El catalizador soportado en arcilla MK-10 al 10% de glucosa fue el que dio el mayor rendimiento a 5-HMF (76%). Este catalizador se reutilizó dos veces más, lo que resultó en una pérdida de rendimiento (28%) debido a una disminución de la acidez de Brønsted.
  Matèria: Química
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Química Chemistry Química
  Departament: Química Física i Inorgànica
  Estudiant: Prieto Izquierdo, Pedro José
  Curs acadèmic: 2018-2019
  Títol en diferents idiomes: Transformació de la cel·lulosa procedent de closques d'ametlles i avellanes en carbons àcids per fer-los servir com a catalitzadors en l'obtenció de 5-hidroximetilfufural a partir de glucosa Transformation of cellulose from almond shells and hazelnuts to acidic carbons to be used as catalysts for the production of 5-hydroxymethylphosphorus from glucose Transformación de la celulosa procedente de cáscaras de almendras y avellanas en carbones ácidos para utilizarlos como catalizadores en la obtención de 5-hidroximetilfurfutal a partir de glucosa
  Data de la defensa del treball: 2019-06-19
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: 5-HMF, carbons, glucosa 5-HMF, carbons, glucose 5-HMF, carbones, glucosa
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: Transformació de la cel·lulosa procedent de closques d'ametlles i avellanes en carbons àcids per fer-los servir com a catalitzadors en l'obtenció de 5-hidroximetilfufural a partir de glucosa
  Director del projecte: Salagre Carnero, Pilar
  Ensenyament(s): Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Química
  Chemistry
  Química
  Química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar