Treballs Fi de Grau> Química Física i Inorgànica

Implementació d'un mètode per a la determinació d'anti-aglomerant en mostres aquoses, mitjançant anàlisi potenciomètric

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:2626
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG2626
 • Autors:

  Santiago Acien, Lidia
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2020-05-28
  Resum: L’anti-aglomerant TergitolTM és un additiu que s’afegeix a l’aigua de tall per tal de controlar la correcta formació dels pellets en la fabricació de polietilè i polipropilè (productes que es fabriquen a Dow Tarragona). Tenir un coneixement més precís de la concentració d’anti-aglomerant en l’aigua de tall, permetrà tenir un millor control del procés i a la llarga, abaratir costos al poder ajustar de manera més adequada la concentració de l’additiu en el procés de producció. Per tant, la necessitat d’implementar un mètode per a l’anàlisi d’anti-aglomerant en aigua de tall a l’empresa era elevada, donat que el mètode actual per a la determinació d’aquest additiu era de manera indirecta (mitjançant l’anàlisi de turbidesa en les mostres). Aquest treball tracta sobre l’optimització i posterior validació d’un mètode per poder analitzar de manera exacta i precisa, la concentració d’anti-aglomerant en mostres d’aigua de tall de planta mitjançant una valoració potenciomètrica. The anti-cluster TergitolTM is an additive that is added to the pellet cooling water in order to control the correct formation of pellets in the fabrication of polyethylene and polypropylene (products that are manufactured in Dow Tarragona). Having a more precise knowledge of the concentration of anti-cluster in the pellet cooling water, will allow to have a better control of the process and reduce costs adjusting more adequate the concentration of the additive in the production process. Therefore, the need to implement a method for the analysis of anti-cluster in pellet cooling water in the company was high, given that the present method for the determination of this additive was indirectly (using the analysis of turbidity in the samples). The project consisted of the optimization and subsequent validation of a method to be able to analyze accurately and precisely, the concentration of anti-cluster in samples of pellet cooling water by means of a potentiometric evaluation. El anti-aglomerante TergitolTM es un aditivo que se añade al agua de refrigeración en la formación de los pellets con el fin de controlar su correcta formación en la fabricación de polietileno y polipropileno (productos que se fabrican en Dow Tarragona). Tener un conocimiento más preciso de la concentración de anti-aglomerante en el agua de enfriamiento de pellets, permitirá tener un mejor control del proceso y reducir los costes, ajustando de manera más adecuada la concentración del aditivo en el proceso de producción. Por lo tanto, la necesidad de implementar un método para el análisis de anti-aglomerante en agua de enfriamiento de pellets en la empresa era alta, dado que el método actual para la determinación de este aditivo era indirectamente (utilizando el análisis de turbidez en las muestras). El proyecto consistió en la optimización y posterior validación de un método para poder analizar con exactitud y precisión, la concentración de anti-aglomerante en muestras de agua de enfriamiento de pellets mediante una evaluación potenciométrica.
  Matèria: Química
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Química Chemistry Química
  Departament: Química Física i Inorgànica
  Estudiant: Santiago Acien, Lidia
  Curs acadèmic: 2018-2019
  Títol en diferents idiomes: Implementació d'un mètode per a la determinació d'anti-aglomerant en mostres aquoses, mitjançant anàlisi potenciomètricImplementació d’un mètode per a la determinació d’anti-aglomerant en mostres aquoses, mitjançant anàlisi potenciomètric Implementing a method for anti-cluster determination in aqueous samples, by potentiometric analysis Implementación de un método para determinar anti-aglomerante en muestras acuosas, mediante valoración potenciométrica
  Data de la defensa del treball: 2019-06-18
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: optimització, validació, implementació optimization, validation, implementation optimización, validación, implementación
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: Implementació d'un mètode per a la determinació d'anti-aglomerant en mostres aquoses, mitjançant anàlisi potenciomètric
  Director del projecte: Graaf, Cornelis de
  Ensenyament(s): Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Química
  Chemistry
  Química
  Química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar