Treballs Fi de Grau> Antropologia, Filosofia i Treball Social

Del Marroc a Tarragona, històries de vida

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:263
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG263
 • Autors:

  Valios Casanova, Ada
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2015-07-30
  Resum: A través d’aquest article es pretén conèixer i identificar les dificultats i oportunitats durant un procés migratori en base a la història de vida de dues dones marroquines. La metodologia que s’ha emprat han estat entrevistes semiestructurades, recerca bibliogràfica i l’aplicació de la tècnica DAFO. Els principals resultats que hem pogut obtenir són: que la presència masculina influeix molt en el desenvolupament del projecte migratori femení, que els estudis rarament resulten ser influents en la migració perquè costen molt d’homologar i per tant poques vegades les persones titulades poden exercir la seva feina al nostre país (a no ser, que hagin entrat amb visat d’estudis o investigació). Per altra banda, hem pogut veure com la personalitat oberta i sociable, i la resiliència, són molt influents en el desenvolupament de la migració i la posterior integració, afavorint així la convivència entre persones immigrades i persones autòctones. The objective of this article is to know and identify the difficulties and opportunities during a migration process, based in the life history of two Moroccan women. The methodology that was used is: semi-structured interviews, bibliographical research and the application of the SWOT technique. The main results we have obtained are: the male presence strongly influences the development of female migration project, the studies are rarely influential in the migration because are really difficult to standardize and therefore rarely persons who have a degree can develop their work in our country (unless, have joined with student visa or research). Moreover, we have seen how open and outgoing personality and resilience are very influential in the development of migration and subsequent integration, thereby promoting coexistence between immigrants and locals. Con este artículo pretendemos conocer e identificar las dificultades y oportunidades durante un proceso migratorio en base a las historias de vida de dos mujeres marroquíes. La metodología utilizada es la entrevista semiestructurada, la búsqueda bibliográfica y la aplicación de la técnica DAFO. Los principales resultados obtenidos son: la presencia masculina influye mucho en el desarrollo del proyecto migratorio femenino, los estudios raramente resultan influyentes en los movimientos migratorios ya que resultan costosas de homologar y. en pocas ocasiones, las personas tituladas pueden ejercer su trabajo en nuestro país ( a no ser que hayan entrado con un visado de estudios o investigación). Por otro lado, hemos podido comprobar como una personalidad abierta y sociable y la resiliencia son muy influyentes en el desarrollo de la migración y la posterior integración, favoreciendo la convivencia entre inmigrantes y autóctonos.
  Matèria: Dones marroquines-Catalunya-Tarragona
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Treball social Social Work Trabajo social
  Departament: Antropologia, Filosofia i Treball Social
  Estudiant: Valios Casanova, Ada
  Curs acadèmic: 2013-2014
  Títol en diferents idiomes: Del Marroc a Tarragona, històries de vida From Morocco to Tarragona, life stories De Marruecos a Tarragona, historias de vida
  Data de la defensa del treball: 2014-05-29
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: migracions, dones, històries de vida migrations, women, life stories Migraciones, mujeres, historias de vida
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Del Marroc a Tarragona, històries de vida
  Ensenyament(s): Treball Social
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Treball social
  Social Work
  Trabajo social
  Dones marroquines-Catalunya-Tarragona
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar