Treballs Fi de Grau> Gestió d'Empreses

Anàlisi tècnic i fonamental d'Inditex

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:2654
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG2654
 • Autors:

  Fortunyo Lleberia, Aina
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2020-09-15
  Resum: No consta Mi trabajo se centra en el estudio y aplicación del análisis técnico y fundamental de una acción que cotice en la bolsa. Más concretamente, a alguna que lo haga en el IBEX35. El objetivo es observar cómo funciona este método de análisis y aplicarlo a un activo real. En un primer bloque, se expone la parte teórica del funcionamiento de cada uno de los dos análisis con los elementos más importantes para obtener resultados. Primeramente, se verá el técnico con algunos ejemplos para hacerlo más comprensible. Este, principalmente estudia los gráficos de cotización y por tanto se podrán ver muchos gráficos de velas. En la segunda parte, se expone la parte teórica del fundamental. En el segundo bloque, podremos encontrar la parte práctica, la que se ha utilizado la cotización de Inditex y se ha aplicado todo el estudiado en la parte teórica. Junto se ha hecho un estudio de la situación macroeconómica actual, del sector y de la empresa. This project focuses on the study and application of the technical and fundamental analysis of a stock exchange. More specifically, to something who does it on the IBEX35. The objective is to observe how this method of analysis works and apply it to a real asset. In a first block, the theoretical part of the operation of each of the two analyses is exposed with the most important elements to obtain results. First, the technician will be seen with some examples in order to make it more understandable. This one mainly studies the price charts and therefore you can see a lot of candle sticks. In the second part, the theoretical part of the fundamental is exposed. In the second block, we can find the practical part, which has used the Inditex quote and applied all the study to the theoretical part. A study of the current macroeconomic situation, the sector and the company has been carried out together. El meu treball es centra amb l’estudi i aplicació de l’anàlisi tècnic i fonamental d’una acció que cotitzi a la borsa. Més concretament, a alguna que ho faci al IBEX35. L’objectiu és observar com funciona aquest mètode d’anàlisis i aplicar-ho a un actiu real. En un primer bloc, s’exposa la part teòrica del funcionament de cada un dels dos anàlisis amb els elements més importants per obtenir resultats. Primerament, es veurà el tècnic amb alguns exemples per tal de fer-ho més entenedor. Aquest, principalment s’estudien els gràfics de cotització i per tant es podran veure molts gràfics de veles. En la segona part, s’exposa la part teòrica del fonamental. En el segon bloc, podrem trobar la part pràctica, la qual s’ha utilitzat la cotització d’Inditex i s’ha aplicat tot l’estudiat a la part teòrica. Juntament s’ha fet un estudi de la situació macroeconòmica actual, del sector i de l’empresa.
  Matèria: Economia industrial
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Economía y empresa Economic and business sciences Economia i empresa
  Departament: Gestió d'Empreses
  Estudiant: Fortunyo Lleberia, Aina
  Curs acadèmic: 2019-2020
  Títol en diferents idiomes: No consta Análisis técnico y fundamental de Inditex Technical and fundamental analysis of Inditex Anàlisi tècnic i fonamental d'Inditex
  Data de la defensa del treball: 2020-07-07
  Paraules clau: Análisis técnico, análisis fundamental, Inditex. Technical analysis, fundamental analysis, Inditex. Anàlisi tècnic, anàlisi fonamental, Inditex.
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Anàlisi tècnic i fonamental d'Inditex
  Director del projecte: Borràs Balsells, Francesc Xavier
  Ensenyament(s): Administració i Direcció d'Empreses
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Economía y empresa
  Economic and business sciences
  Economia i empresa
  Economia industrial
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar