Treballs Fi de Grau> Dret Públic

El contrato a tiempo parcial como medida de fomento del empleo. Especial referencia a la posible inclusión del minijob alemán

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:266
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG266
 • Autors:

  Tomàs Quixal, Ona
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2015-07-30
  Resum: El present treball de fi de grau té per objectiu l’estudi de la contractació a temps parcial com a mesura de foment de l’ocupació en el context social, cultural i econòmic actual, així com l’anàlisi de la possible inclusió del minijob alemany a l’ordenament jurídic laboral espanyol com a mesura per fomentar l’ocupació. En primer lloc, s’analitzen les polítiques actives de treball desenvolupades a Espanya per imperatiu legal de la Unió Europea, ja que és en aquest marc institucional en el que es promou la posterior legislació laboral dels països membres. A partir de l’anàlisi d’aquestes es podrà observar que un dels problemes principals de la desocupació es reflexa al col·lectiu jove. A continuació, s’estudia lo règim jurídic del contracte a temps parcial a Espanya, especialment fent referència als elements de la jornada, la retribució i les càrregues socials, per a posteriorment fer el mateix amb el contracte alemany del minijob. Així doncs, en darrer lloc la finalitat del present treball es realitzar una comparativa entre el contracte a temps parcial espanyol i el minijob alemany, amb la voluntat d’establir-ne unes conclusions, i així poder determinar si es tracta d’una mesura adequada per a fomentar l’ocupació a Espanya i per tant s’ha d’articular a l’ordenament jurídic espanyol, o bé, contràriament, en base al major nombre d’elements negatius que positius no ha d’ésser inclòs a l’ordenament jurídic espanyol sota cap règim contractual. This final degree aims to study part-time work as a means of promoting employment in the social, cultural and economic situation, as well as analysis of the possible inclusion of German minijob the Spanish labor law as a measure to promote employment. First, we analyze the labor active policies developed in Spain by legal imperative of the European Union, as this is the institutional framework that promotes the subsequent labor legislation of member countries. From the analysis of these will be observed that one of the main problems of unemployment reflects the collective youth. Then study the legal regime of the part-time contract in Spain, especially in reference to the elements of the day, pay and social charges, later did the same with German minijob contract. So lastly the purpose of the present study performed a comparison between part-time contract minijob Spanish and German, aiming to establish conclusions, and thus to determine whether it is an appropriate measure to promote employment in Spain and therefore should articulate the Spanish legal system, or the contrary, based on the highest number of positive than negative elements should not be included in the ordinance Spanish legal system under any contract. El presente trabajo de fin de grado tiene como objetivo el estudio de la contratación a tiempo parcial como medida de fomento del empleo en el contexto social, cultural y económico actual, así como el análisis de la posible inclusión del minijob alemán en el ordenamiento jurídico laboral español como medida para fomentar el empleo. En primer lugar, se analizan las políticas activas de empleo desarrolladas en España por imperativo legal de la Unión Europea, ya que es en este marco institucional en el que se promueve la posterior legislación laboral de los países miembros. A partir del análisis de éstas políticas se puede observar que uno de los problemas principales es la desocupación del colectivo joven. A continuación, se estudia el régimen jurídico del contrato a tiempo parcial en España, especialmente haciendo referencia a los elementos de la jornada, la retribución y las cargas sociales, para posteriormente hacer lo mismo con el contrato alemán del minijob. Así pues, en último lugar la finalidad del presente trabajo es realizar una comparativa entre el contrato a tiempo parcial español y el minijob alemán, con la voluntad de establecer unas conclusiones y así poder determinar si se trata de una medida adecuada para fomentar el empleo en España y por tanto se debe articular en el ordenamiento jurídico español, o si por el contrario, por sus elementos más negativos que positivos no debe ser incluido en el ordenamiento jurídico español bajo ningún régimen contractual.
  Matèria: Treball a temps parcial
  Idioma: Castellà
  Àrees temàtiques: Ciències jurídiques Juridical sciences Ciencias jurídicas
  Departament: Dret Públic
  Estudiant: Tomàs Quixal, Ona
  Curs acadèmic: 2013-2014
  Títol en diferents idiomes: El contracte a temps parcial com a mesura de foment de l'ocupació. Especial referència a la possible inclusió del minijob alemany The contract part-time as a measure to promote employment. Special reference to the possible inclusion of German minijob. El contrato a tiempo parcial como medida de fomento del empleo. Especial referencia a la posible inclusión del minijob alemán
  Data de la defensa del treball: 2014-05-27
  Paraules clau: Foment de l'ocupació, contrato a tiempo parcial, minijob alemán Promoting employment, contract part-time, German minijob Fomento del empleo, contrato a tiempo parcial, minijob alemán
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: El contrato a tiempo parcial como medida de fomento del empleo. Especial referencia a la posible inclusión del minijob alemán
  Ensenyament(s): Dret
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències jurídiques
  Juridical sciences
  Ciencias jurídicas
  Treball a temps parcial
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar