Treballs Fi de Grau> Geografia

Realització d'un Estudi d'Impacte Ambiental: Projecte d'ampliació del moll de Balears al Port de Tarragona

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:2744
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG2744
 • Autors:

  Castellà Parrila, Bartomeu
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2020-10-20
  Resum: La ciutat de Tarragona compta amb un dels ports de més importància a la conca del mar Mediterrani, i per tant també esdevé un dels ports més important de Catalunya i de l’estat espanyol esdevenint així un element de gran importància i envergadura en el territori. Davant d’aquesta situació el Port està experimentant un creixement gràcies al qual s’ha previst realitzar l’ampliació que és tracta en aquest treball. Aquesta ampliació generarà una sèrie d’impactes ambientals en l’entorn, que seran analitzats i valorats des del punt de vista de que els estudis d’impacte ambiental són un element de suport indispensable en el desenvolupament sostenible del medi. L’objectiu principal és el desenvolupament d’un estudi d’impacte ambiental relacionat amb el projecte d’ampliació del moll de Balears. El treball s’estructura en els apartats següents: - Introducció - Marc teòric - Descripció del medi - Estudi d’impacte ambiental - Conclusions La introducció i el marc teòric es basen en la recerca de bibliografia relacionada amb els estudis d’impacte ambiental. La descripció del medi desenvolupa detalladament els diferents elements que formen l’àmbit territorial estudiat. L’estudi d’impacte ambiental és centra en el desenvolupament d’aquest estudi a través dels mètodes explicats en l’apartat en qüestió. La realització del treball ha requerit també de visites de treball de camp i consultes electròniques en organismes oficials així com entrevistes amb persones relacionades amb l’àmbit d’estudi. The city of Tarragona has one of the most important ports in the Mediterranean Sea basin, and therefore it also becomes one of the most important ports in Catalonia and Spain, thus becoming an element of great importance and importance in the territory. Given this situation, the Port is experiencing growth thanks to which it is planned to carry out the expansion discussed in this work. This expansion will generate a series of environmental impacts on the environment, which will be analyzed and evaluated from the point of view that environmental impact studies are an essential support element in the sustainable development of the environment. The main objective is to carry out an environmental impact study related to the Balearic dock expansion project. The work is structured in the following sections: - Introduction - Theoretical framework - Description of the medium - Environment Effect investigation - Conclusions The introduction and the theoretical framework are based on the search for bibliography related to environmental impact studies. The description of the environment develops in detail the different elements that make up the territorial area studied. The environmental impact study is focused on the development of this study through the methods explained in the section in question. Carrying out the work has also required field work visits and electronic consultations in official bodies as well as interviews with people related to the field of study. La ciudad de Tarragona cuenta con uno de los puertos de mayor importancia en la cuenca del mar Mediterráneo, y por lo tanto también se convierte en uno de los puertos más importante de Cataluña y de España convirtiéndose así en un elemento de gran importancia y envergadura en el territorio. Ante esta situación el Puerto está experimentando un crecimiento gracias al cual se ha previsto realizar la ampliación que se trata en este trabajo. Esta ampliación generará una serie de impactos ambientales en el entorno, que serán analizados y valorados desde el punto de vista de que los estudios de impacto ambiental son un elemento de apoyo indispensable en el desarrollo sostenible del medio. El objetivo principal es el desarrollo de un estudio de impacto ambiental relacionado con el proyecto de ampliación del muelle de Baleares. El trabajo se estructura en los siguientes apartados: - Introducción - Marco teórico - Descripción del medio - Estudio de impacto ambiental - Conclusiones La introducción y el marco teórico se basan en la búsqueda de bibliografía relacionada con los estudios de impacto ambiental. La descripción del medio desarrolla detalladamente los diferentes elementos que forman el ámbito territorial estudiado. El estudio de impacto ambiental es centra en el desarrollo de este estudio a través de los métodos explicados en el apartado en cuestión. La realización del trabajo ha requerido también de visitas de trabajo de campo y consultas electrónicas en organismos oficiales, así como entrevistas con personas relacionadas con el ámbito de estudio.
  Matèria: Geografia
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Geografía Geography Geografia
  Departament: Geografia
  Estudiant: Castellà Parrila, Bartomeu
  Curs acadèmic: 2019-2020
  Títol en diferents idiomes: Realización de un Estudio de Impacto Ambiental: Proyecto de ampliación del muelle de Baleares en el Puerto de Tarragona Carrying out an Environmental Impact Study: Project to extend the Balearic wharf to the Port of Tarragona Realització d'un Estudi d'Impacte Ambiental: Projecte d'ampliació del moll de Balears al Port de Tarragona
  Data de la defensa del treball: 2020-06-29
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Impacte Ambiental, Medi Ambient, Tarragona Enviromental impact, Enviroment, Tarragona Impacto Ambiental, Medio Ambientae, Tarragona
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 18
  Títol en la llengua original: Realització d'un Estudi d'Impacte Ambiental: Projecte d'ampliació del moll de Balears al Port de Tarragona
  Director del projecte: Garcia-Borès Comas, Iban
  Ensenyament(s): Geografia i Ordenació del Territori
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Geografía
  Geography
  Geografia
  Geografia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar