Treballs Fi de Grau> Economia

Has EMU affected the business cycle synchronization in Europe?

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:2755
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG2755
 • Autors:

  Favre de Noguera, Daniel
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2020-11-09
  Resum: La teoria de les àrees monetàries optimes tracta de determinar quina ha de ser l’extensió convenient per a un conjunt de regions territorials incloses sota una mateixa moneda comú. El debat està centrat en un dilema que contraposa els beneficis d’aquesta unificació amb els costos que la mateixa implica, principalment la pèrdua d’autonomia a l’hora d’implementar una política monetària independent. Per tal de clarificar el debat, al 1993, Bayoumi i Eichengreen van publicar un article en el que feien ús dels models de VAR estructural amb l’objectiu de mesurar les pertorbacions de demanda i d’oferta en una economia. Tan bon punt es coneixen aquestes pertorbacions es pot establir un grau de sincronització econòmica entre diferents països i, en casos en que aquesta sigui elevada, es pot considerar que ambdós territoris poden beneficiar-se de les mateixes polítiques monetàries i, per tant, beneficiar-se també de compartir una moneda comú. Entre els resultats de Bayoumi i Eichengreen, aquests autors van trobar, per al cas d’Europa una tendència nucli-perifèria entre alguns països del centre-nord d’Europa i els països que s’hi troben al voltant. Al 2016, Campos i Macchiarelli, replicaren l’article de Bayoumi i Eichengreen amb la corresponent actualització temporal i més concretament per al cas d’Europa amb l’objectiu d’observar de quina manera ha afectat la Unió Monetària Europea als resultats obtinguts per tals autors. En aquesta tesi de final de grau busquem tornar a actualitzar els estudis amb noves dades i comprovar la validesa d’aquests resultats. Les principals conclusions estableixen que la creació de la Unió Monetària Europea ha contribuït a debilitar el patró centre-perifèria existent a Europa i, a més, que els països que han adoptat l’Euro han iniciat un procés de convergència pel que fa a la seva sincronització econòmica. The theory of Optimal Currency Areas tries to determine how large should the appropriate extension be for a set of territorial regions included under the same common currency. The debate focuses on a dilemma that sets the benefits of such unification against the associated costs, mainly losing the autonomy of monetary policy. To shed light on this debate, in 1993, Bayoumi and Eichengreen published an article using Structural VAR models to measure demand and supply shocks in an economy. Knowing these shocks and comparing them between different countries allows us to determine the degree of business cycle synchronization among them. Whenever this synchronization is high, we believe that both territories could favour the same monetary policies and, therefore benefit from sharing a common currency. Among other many results, Bayoumi and Eichengreen found, for the case of Europe, a core-periphery trend between the north-central countries of Europe and those around them. In 2016, Campos and Macchiarelli, reviewed the article by Bayoumi and Eichengreen with the corresponding temporary update and more specifically for the case of Europe in order to study how the European Monetary Union has affected the results of those authors. The goal of this Bachelor thesis is to update the studies mentioned above with new data and verify the validity of the aforementioned results. As the main conclusion, we find that the EMU has contributed to weaken the core-periphery pattern stablished in Europe and that those countries that have adopted the Euro have begin a convergence as far as business cycle synchronization is concerned. La teoría de las áreas monetarias óptimas trata de determinar cuál debe ser la extensión adecuada para un conjunto de regiones territoriales incluidas bajo una misma moneda común. El debate está centrado en un dilema que contrapone los beneficios que dicha unificación conlleva con los costes asociados, principalmente el perder la autonomía de la política monetaria. Para arrojar luz a este debate, en 1993, Bayoumi y Eichengreen publicaron un artículo en el que se servían de los modelos de VAR estructural con el objetivo de medir las perturbaciones de demanda y de oferta en una economía. Al conocer estas perturbaciones se puede establecer un grado de sincronización económica entre diferentes países y, en casos en que esta sea elevada, consideramos que ambos territorios podrían valerse de las mismas políticas monetarias y, por tanto, beneficiarse de compartir una moneda común. Entre los resultados de Bayoumi y Eichengreen, estos autores hallaron, para el caso de Europa, una tendencia núcleo-periferia entre los países de centro-norte de Europa y los que se encuentran a su alrededor. En 2016, Campos y Macchiarelli, replicaron el artículo de Bayoumi y Eichengreen con la correspondiente actualización temporal y más concretamente para el caso de Europa con el objetivo de observar cómo ha afectado la Unión Monetaria Europea a los resultados de dichos autores. En esta tesis de final de grado pretendemos reactualizar los estudios con nuevos datos y comprobar la validez de esos resultados. Como principal conclusión hemos hallado que la creación de la Unión Monetaria Europea ha debilitado el patrón centro-periferia presente en Europa y que los países que han adoptado el Euro han iniciado una convergencia en lo que respecta a su sincronización económica.
  Matèria: Àrees monetàries òptimes
  Idioma: Anglès
  Àrees temàtiques: Economia i empresa Economic and business sciences Economía y empresa
  Departament: Economia
  Estudiant: Favre de Noguera, Daniel
  Curs acadèmic: 2019-2020
  Títol en diferents idiomes: La UME ha afectat a la sincronització econòmica a Europa? ¿Ha afectado la UME a la sincronización económica en Europa?
  Data de la defensa del treball: 2020-03-07
  Paraules clau: sincronització econòmica; àrees monetàries òptimes; chocs d'oferta i demanda business cycle synchronization; optimum currency areas; demand and supply disturbances Sincronización económica; áreas monetárias óptimas; choques de oferta y demanda
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Has EMU affected the business cycle synchronization in Europe?
  Director del projecte: Aslanidis, Nektarios
  Ensenyament(s): Economia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Economia i empresa
  Economic and business sciences
  Economía y empresa
  Àrees monetàries òptimes
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar