Treballs Fi de Grau> Economia

Teoría electoralista para España en el periodo 1977-2019: enfoque desde la óptica del elector.

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:2760
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG2760
 • Autors:

  Alberto Báez, Aitor
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2020-11-09
  Resum: L'economia i la política sempre han anat de la mà, sent la seva relació causa que naixés la política econòmica. Aquesta relació es manifesta a què qualsevol decisió de gran importància econòmica o política, tindrà conseqüències sobre l'organització social de les persones subjectes a un sistema econòmic. On la influència que exerceixen aquestes decisions es veurà reflectida en els diferents agregats econòmics. Els ciutadans sobre la base dels resultats obtinguts per les decisions del govern, escolliràn si brinden amb el seu vot donant support al govern pels resultats obtinguts. Per això, es fa necessari estudiar de quina forma influeixen els resultats econòmics en el procés polític. Per a veure si la realitat es correspon amb la teoria econòmica o hem de readaptar-la. En aquest estudi concret realitzaré dos anàlisis de regressió per a Espanya en el seu període democràtic. Concretament, tractaré d'explicar el suport electoral al partit governant sobre la base dels resultats econòmics. D'altra banda, realitzaré el mateix procés per a la fragmentació parlamentària. On aquest anàlisis els faré sota el suport teòric de la teoria electoralista. Una vegada fet això, realitzaré un anàlisi de l'evolució temporal dels indicadors polítics proposats i dels econòmics presents en la teoria electoralista. A continuació, realitzaré un anàlisi de correlació amb els resultats polítics per a profunditzar en la comprensió de les dades observades. L'últim objectiu serà demostrar si es compleix la teoria electoralista per a Espanya. Encara que secundàriament tractaré d'explicar econòmicament aquells resultats que es surtin del marc teòric proposat. Economics and politics have always gone hand in hand, and their relationship has led to the birth of economic policy. This relationship is manifested in the fact that any decision of economic or political significance will have consequences on the social organization of the people subject to an economic system. The influence of these decisions will be reflected in the different economic aggregates. The citizens, based on the results obtained by the government's decisions, will choose whether to support the government with their vote for the results obtained. Therefore, it is necessary to study how economic results influence the political process. To see if reality corresponds to economic theory or we must readjust it. In this specific study I am going to carry out two regression analyses for Spain in its democratic period. Specifically, I will try to explain the electoral support to the ruling party based on the economic results. On the other hand, I will carry out the same process for the parliamentary fragmentation. Where I will make such analyses under the theoretical support of the electoralist theory. Once this is done I will make an analysis of the temporal evolution of the political indicators proposed and of the economic ones present in the electoralist theory. Next, I will make a correlation analysis with the political results to deepen the understanding of the observed data. The final aim will be to prove if the electoralist theory is fulfilled for Spain. Although secondarily I will try to explain economically those results which are out of the proposed theoretical framework. La economía y la política siempre han ido de la mano, siendo su relación causa de que naciera la política económica. Esta relación se manifiesta en que cualquier decisión de calado económico o político, tendrá consecuencias sobre la organización social de las personas sujetas a un sistema económico. Donde la influencia que ejercen estas decisiones se verá reflejada en los distintos agregados económicos. Los ciudadanos en base a los resultados obtenidos por las decisiones del gobierno, elegirán si brindan con su voto apoyo al gobierno por los resultados obtenidos. Por ello, se hace necesario estudiar de qué forma influyen los resultados económicos en el proceso político. Para ver si la realidad se corresponde con la teoría económica o debemos readaptarla. En este estudio concreto, voy a realizar dos análisis de regresión para España en su periodo democrático. Concretamente, trataré de explicar el apoyo electoral al partido gobernante en base a los resultados económicos. Por otra parte, realizaré el mismo proceso para la fragmentación parlamentaria. Donde dichos análisis los haré bajo el apoyo teórico de la teoría electoralista. Una vez hecho esto, realizaré un análisis de la evolución temporal conjunta de los indicadores políticos propuestos y de los económicos presentes en la teoría electoralista. A continuación, realizaré un análisis de correlación con los resultados políticos para profundizar en la comprensión de los datos observados. El objetivo último será demostrar si se cumple la teoría electoralista para España. Aunque secundariamente trataré de explicar económicamente aquellos resultados que se salgan del marco teórico propuesto.
  Matèria: Política econòmica
  Idioma: Castellà
  Àrees temàtiques: Economía y empresa Economic and business sciences Economia i empresa
  Departament: Economia
  Estudiant: Alberto Báez, Aitor
  Curs acadèmic: 2019-2020
  Títol en diferents idiomes: Teoria electoralista per a Espanya en el període 1977-2019: enfocament des de l'òptica de l'elector. Electoralist theory for Spain in the period 1977-2019: approach from the voter's point of view.
  Data de la defensa del treball: 2020-06-16
  Paraules clau: Política econòmica espanyola; anàlisi de regressió teoria electoralista; teoria electoralista en el cas espanyol Spanish economic policy; regression analysis, electoralist theory; electoralist theory in the Spanish case. Política económica española; análisis de regresión teoría electoralista; teoría electoralista en el caso español.
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Teoría electoralista para España en el periodo 1977-2019: enfoque desde la óptica del elector.
  Director del projecte: Durán Weitkamp, Christian
  Ensenyament(s): Economia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Economía y empresa
  Economic and business sciences
  Economia i empresa
  Política econòmica
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar