Treballs Fi de Grau> Gestió d'Empreses

El teletreball: revisió i estudi qualitatiu de la implantació del teletreball en temps de Covid-19

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:2767
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG2767
 • Autors:

  Ibáñez Faus, Guillem
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2020-11-11
  Resum: El present treball té com a objectiu aprofundir sobre el concepte del teletreball que, de considerar-se una pràctica molt minoritària entre les empreses del nostre país, ha passat sobtadament a formar part de les realitat d’una proporció importantíssima de treballadors de tot tipus de sectors degut a l’actual situació provocada per la Covid-19. Es realitza una revisió de la literatura per a, indagar sobre els elements que el formen i els factors que l’afecten, des de la perspectiva dels treballadors i de les empreses, es descriu el seu procés d’implantació en condicions ideals de temps i analitzaré breument el seu ús a nivell nacional, comparant-lo amb la UE-28. A partir d’aquest marc es realitza un estudi qualitatiu sobre la implantació del teletreball arrel de la situació actual on s’analitza, a partir d’entrevistes en profunditat a directius, com s’ha gestionat tot el procés del treball a distància dut a terme per les empreses. The current project is aimed at delving into the concept of teleworking that has been considered a minority practice among workers and enterprises in our country until nowadays, that has become part of the reality of a very important portion of workers from all kinds of sectors due to the current situation caused by Covid-19. A revision of the literature has been carried out in order to examine which are the elements that form it, and the factors that affect it, from the perspective of workers and enterprises. The implementation process of a teleworking policy and its ideal conditions of time is described, and the use of this practice at an international level is briefly analysed and compared with the EU-28. On the basis of this framework, a qualitative study on the implementation of teleworking has been conducted due to the current situation, in which it is analysed, from in-depth interviews to executives, how the distance working process driven by enterprises has been managed. El presente trabajo tiene como objetivo profundizar sobre el concepto de teletrebajo que, de considerarse una práctica muy minoritaria entre las empresas de nuestro país, ha pasado de golpe a formar parte de la realidad de una proporción muy importante de trabajadores de todo tipo de sectores debido a la actual situación provocada por la Covid-19. Se realiza una revisión de la literatura para, indagar sobre los elementos que lo componen i los factores que le afectan, des la perspectiva de los trabajadores y de las empresas, se describe su proceso de implantación en condiciones ideales de tiempo y analizaré brevemente su uso a nivel nacional, comparándolo con la UE-28. A partir de este marco, se realiza un estudio cualitativo sobre la implantación del teletrebajo a raíz de la situación actual dónde se analiza, a partir de entrevistes en profundidad a directivos, como se ha gestionado el proceso del trabajo a distancia implantado por las empresas.
  Matèria: Teletreball
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Economia i empresa Economic and business sciences Economía y empresa
  Departament: Gestió d'Empreses
  Estudiant: Ibáñez Faus, Guillem
  Curs acadèmic: 2019-2020
  Títol en diferents idiomes: Teleworking: review and qualitative study of the implementation of teleworking in Covid-19 times El teletrabajo: revisión y estudio cualitativo de la implantación del teletrabajo en tiempos de Covid-19
  Data de la defensa del treball: 2020-03-07
  Paraules clau: Teletreball; Covid-19; procés d’implantació Teleworking; Covid-19; Implementation process Teletrabajo; Covid-19; proceso de implantación
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: El teletreball: revisió i estudi qualitatiu de la implantació del teletreball en temps de Covid-19
  Ensenyament(s): Administració i Direcció d'Empreses
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Economia i empresa
  Economic and business sciences
  Economía y empresa
  Teletreball
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar