Treballs Fi de Grau> Gestió d'Empreses

Pla d’empresa: Unikids

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:2780
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG2780
 • Autors:

  Serrat Susi, Pau
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2020-11-13
  Resum: Unikids és una plataforma que neix amb l’objectiu de construir una societat més preparada i motivada acadèmicament. Aquest programa es basa en la gamificació, és a dir, en l’ús de jocs amb l’objectiu d’orientar el comportament dels estudiants i aconseguir augmentar la seva motivació. Per estudiar la viabilitat d’aquest negoci s’han analitzat tots els aspectes característics d’un pla d’empresa. En primer lloc, es presenta l’equip promotor i la idea de negoci. Després, s’estudia el mercat on actuarà l’empresa analitzant el seu entorn. Tot seguit s’ha realitzat una anàlisi DAFO per determinar en quin punt es troba l’empresa respecte al seu entorn competitiu. A continuació, s’efectua el pla de màrqueting, explorant en primer lloc quin és el públic objectiu i quins són els potencials clients. En aquest mateix apartat s’hi identifiquen les quatre variables del màrqueting mix: producte, preu, promoció i distribució. Al pla d’operacions es descriuen les etapes del cicle del servei. Tot seguit, es determina l’estructura organitzativa amb el pla de recursos humans. A través del pla jurídic es poden veure els tràmits necessaris per constituir l’empresa i la forma jurídica escollida. Finalment, es realitza el pla econòmic-financer on es pot concloure que el negoci serà rendible i sostenible, ja que la inversió inicial es recupera abans de finalitzar el segon període de funcionament del negoci. A partir del segon any els fluxos de caixa són positius, per tant l’empresa tindrà liquiditat per fer front a tots els pagaments. El conjunt de ratis calculades demostren que l’empresa tindrà unes rendibilitats elevades, i serà viable portar a terme el negoci. Unikids is a platform that was born with the aim of building a more prepared and more academically motivated society. This program is based on gamification, that is, the use of games in order to guide student behaviour and increase their motivation. To study the viability of this business, all the characteristic aspects of a business plan have been analysed. Firstly, the promoter team and the business idea are presented. Then, a study is carried out on the market where the company will act by analysing its environment. A SWOT analysis was then performed to determine where the company is in relation to its competitive environment. The marketing plan is then followed. First exploring who the target audience is and who the potential customers are. This same section identifies the four variables of the marketing mix: product, price, promotion and placement. The operations plan describes the stages of the service cycle. The organizational structure is then determined by the human resources plan. Through the legal plan, you can see the procedures required to set up the company and the legal form chosen. Finally, the economic-financial plan is made where it can be concluded that the business will be profitable and sustainable. Since the initial investment is recovered before the end of the second period of operation of the business. From the second year onwards, cash flows are positive, so the company will have liquidity to cover all payments. The set of calculated ratios shows that the company will have high returns, and it will be viable to run the business. Unikids es una plataforma que nace con el objetivo de construir una sociedad más preparada y motivada académicamente. Este programa se basa en la gamificación, es decir, en el uso de juegos con el objetivo de orientar el comportamiento de los estudiantes y conseguir aumentar su motivación. Para estudiar la viabilidad de este negocio se han analizado todos los aspectos característicos de un plan de empresa. En primer lugar, se presenta el equipo promotor y la idea de negocio. Después, se estudia el mercado donde actuará la empresa analizando su entorno. A continuación, se ha realizado un análisis DAFO para determinar en qué punto se encuentra la empresa respecto a su entorno competitivo. A continuación, se efectúa el plan de marketing. Explorando en primer lugar, cuál es el público objetivo y cuáles son los potenciales clientes. En este mismo apartado se identifican las cuatro variables del marketing mix: producto, precio, promoción y distribución. En el plan de operaciones se describen las etapas del ciclo del servicio. A continuación, se determina la estructura organizativa con el plan de recursos humanos. A través del plan jurídico se pueden ver los trámites necesarios para constituir la empresa y la forma jurídica elegida. Finalmente, se realiza el plan económico-financiero que se puede concluir que el negocio será rentable y sostenible, ya que la inversión inicial se recupera antes de finalizar el segundo periodo de funcionamiento del negocio. A partir del segundo año los flujos de caja son positivos, por lo tanto, la empresa tendrá liquidez para hacer frente a todos los pagos. El conjunto de ratios calculadas demuestra que la empresa tendrá unas rentabilidades elevadas, y será viable llevar a cabo el negocio.
  Matèria: Pla d'empresa
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Economia i empresa Economic and business sciences Economía y empresa
  Departament: Gestió d'Empreses
  Estudiant: Serrat Susi, Pau
  Curs acadèmic: 2019-2020
  Títol en diferents idiomes: Business Plan: Unikids Plan de empresa: Unikids
  Data de la defensa del treball: 2020-07-07
  Paraules clau: Pla d'empresa; gamificació; educació Business plan; gamification; education Plan de empresa; gamificación; educación
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Pla d’empresa: Unikids
  Director del projecte: Vallduví Botet, Gerard
  Ensenyament(s): Administració i Direcció d'Empreses
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Economia i empresa
  Economic and business sciences
  Economía y empresa
  Pla d'empresa
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar