Treballs Fi de Grau> Gestió d'Empreses

Plan de empresa: Linova Films SLNE

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:2782
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG2782
 • Autors:

  Gómez López, Daniel
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2020-11-13
  Resum: In the following end-of-degree work, the economic and financial viability of a business project based on the creation of an audiovisual production company is analyzed. The characteristic aspects of a business plan are studied. Firstly, the promotion team is presented and the motivation that has led them to carry out this type of project, the contribution they make and the legal form chosen for the company. Next, the activity carried out by the company and the need to be covered is described. In order to know in detail, the aspects that affect the business, a market analysis is carried out. In which the situation of the different environments and how they influence the business activity is explained, as well as a study of the competition. To continue, the marketing section details the target audience, positioning and the four basic components of the marketing mix: product, price, communication and distribution. The operations plan explains the process when providing the service, the management with the clients, the location and the quality management are realized by the company. The organisational structure, jobs and salary policy within the human resources plan are also explained. Finally, an economic-financial study is prepared detailing the initial investment, income and expenditure forecasts for the first five years of the business' life. Together with other indicators which prove that the project meets the profitability, solvency and liquidity requirements that guarantee the viability of carrying it out. En el següent treball de fi de grau s'analitza la viabilitat econòmica i financera d'un projecte empresarial que es basa en la creació d'una productora audiovisual. S'estudien els aspectes característics d'un pla d'empresa. En primer lloc, es presenta l'equip promotor i la motivació que li ha portat a realitzar aquest tipus de projecte, l'aportació que realitza i la forma jurídica escollida per a la societat. Seguidament, es descriu l'activitat que realitza l'empresa i la necessitat a cobrir. Per a conèixer detalladament els aspectes que afecten el negoci, es realitza una anàlisi de mercat. En el qual s'explica la situació dels diferents entorns i com influeixen en l'activitat empresarial, a més d'un estudi de la competència. Per a continuar, en l'apartat de màrqueting es detalla quin és el públic objectiu, el posicionament i els quatre components bàsics del màrqueting mix: producte, preu, comunicació i distribució. En el pla d'operacions s'explica el procés a l'hora de prestar el servei, la gestió amb els clients, la localització i la gestió de la qualitat que realitza l'empresa. Seguidament es detalla l'estructura organitzativa, els llocs de treball i la política salarial dins del pla de recursos humans. Finalment, s'elabora un estudi econòmic financer detallant la inversió inicial, la previsió d'ingressos i despeses durant els cinc primers anys de vida del negoci. Juntament amb altres indicadors que demostren que el projecte compleix els requisits de rendibilitat, solvència i liquiditat que garanteixen la viabilitat per a dur-lo a terme.
  Matèria: Pla d'empresa
  Idioma: Castellà
  Àrees temàtiques: Economía y empresa Economic and business sciences Economia i empresa
  Departament: Gestió d'Empreses
  Estudiant: Gómez López, Daniel
  Curs acadèmic: 2019-2020
  Títol en diferents idiomes: Business plan: Linova Films SLNE Pla d'empresa: Linova Films SLNE
  Data de la defensa del treball: 2020-07-07
  Paraules clau: negocio; drones; video business; drones; video negoci; drons; video
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Plan de empresa: Linova Films SLNE
  Director del projecte: Furquet Monasterio, Sergio
  Ensenyament(s): Administració i Direcció d'Empreses
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Economía y empresa
  Economic and business sciences
  Economia i empresa
  Pla d'empresa
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar