Treballs Fi de Grau> Dret Privat, Processal i Financer

Present i futur de la responsabilitat del portador marítim

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:28
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG28
 • Autors:

  Ballester Solsona, Gerard
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2014-12-03
  Resum: Aquesta investigació pretén oferir una perspectiva integral i cronològica de la regulació de la responsabilitat del portador marítim en règim de coneixement d’embarcament, extreure’n els trets més rellevants i realitzar una comparativa entre textos normatius per tal d’esbrinar quina és la tendència evolutiva i de quina manera es podrien millorar. En primer lloc, s’efectua una recerca històrica per descobrir quin és l’origen dels privilegis de limitació de la responsabilitat dels quals encara en l’actualitat gaudeix el portador; seguir-ne la seva evolució tant als Convenis internacionals com en la legislació interna de l’estat; i finalment, fer una comparació entre les dues fonts normatives que pretenen ser el futur de la regulació sobre el transport marítim de mercaderies: les Regles de Rotterdam, a nivell internacional, i el Projecte de Llei General de Navegació Marítima, en l’àmbit estatal. El treball s’estructura en una primera part d’aproximació històrica, diferenciant les peculiaritats entre la regulació de la responsabilitat del portador en el Civil Law i la del Common Law. Seguidament, s’exposen els trets més destacats en la normativa vigent sobre la responsabilitat del portador de mercaderies en via marítima sota el règim de coneixement d’embarcament. I finalment es comparen les Regles de Rotterdam i el Projecte de Llei General de Navegació Marítima. This research aims to provide a comprehensive and chronological perspective of the regulation of maritime carrier’s liability under Bill of Lading, extracting the most relevant features and doing a comparison between legal standards to find out how they evolve and how could we improve them. Firstly, a historical quest is done to discover which is the origin of the privileges concerning the limited carrier’s liability, and those privileges are still valid nowadays. Secondly, the evolution of its regulation in the international conventions and in the Spanish law is analysed. And finally, the research focuses on a comparison between the two legal texts that pretend to be the future regulation on the carriage of goods: the Rotterdam Rules, internationally, and the “Proyecto de Ley General de Navegación Marítima”, in Spain. The work is divided into a first part of historical approach, differentiating features between the regulation of the carrier's liability in the Civil Law and Common Law. Then, the main features of the current regulation about the liability of the carrier of goods by sea under Bill of Lading are exposed. And finally, the Rotterdam Rules and the “Proyecto de Ley General de Navegación Marítima” are compared. Esta investigación pretende ofrecer una perspectiva integral y cronológica de la regulación de la responsabilidad del porteador marítimo en régimen de conocimiento de embarque, extraer los rasgos más relevantes y realizar una comparativa entre textos normativos para averiguar cuál es la tendencia evolutiva y cómo se podrían mejorar. En primer lugar, se efectúa una búsqueda histórica para descubrir cuál es el origen de los privilegios de limitación de la responsabilidad de los que aún en la actualidad disfruta el porteador; seguir su evolución tanto en los Convenios internacionales como en la legislación interna del estado; y finalmente, hacer una comparación entre las dos fuentes normativas que pretenden ser el futuro de la regulación sobre el transporte marítimo de mercancías: las Reglas de Rotterdam, a nivel internacional, y el Proyecto de Ley General de Navegación Marítima, en el ámbito estatal. El trabajo se estructura en una primera parte de aproximación histórica, diferenciando las peculiaridades entre la regulación de la responsabilidad del porteador en el Civil Law y la del Common Law. Seguidamente se exponen los rasgos más destacados en la normativa vigente sobre la responsabilidad del porteador de mercancías en vía marítima bajo el régimen de conocimiento de embarque. Y finalmente se comparan las Reglas de Rotterdam y el Proyecto de Ley General de Navegación Marítima.
  Matèria: Transport maritim-Legislaciól
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Ciències Jurídiques Juridical Sciences Ciencias Jurídicas
  Departament: Dret Privat, Processal i Financer
  Estudiant: Ballester Solsona, Gerard
  Curs acadèmic: 2013-2014
  Títol en diferents idiomes: Present i futur de la responsabilitat del portador marítim Present and future of liability of maritime carrier Presente y futuro de la responsabilidad del porteador marítimo
  Data de la defensa del treball: 2014-05-30
  Paraules clau: responsabilitat, portador marítim, coneixement d'embarcament liability, maritime carrier, bill of lading responsabilidad, porteador marítimo, conocimiento de embarque
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Present i futur de la responsabilitat del portador marítim
  Ensenyament(s): Dret
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències Jurídiques
  Juridical Sciences
  Ciencias Jurídicas
  Transport maritim-Legislaciól
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar