Treballs Fi de Grau> Geografia

POBLACIÓ VIATGERA DE LA CATALUNYA SUD: FORMACIÓ D’IMATGE I PERCEPCIÓ DE RISC A L’HORA DE TRIAR UNA DESTINACIÓ

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:2806
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG2806
 • Autors:

  Alsina Folch, Mar
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2020-11-17
  Resum: La present recerca se centra en definir el perfil viatger de la població de classe mitjana de la Catalunya Sud. També estudia la manera com aquest col·lectiu construeix la imatge de les destinacions, i com la percepció de risc hi influeix, condicionant la seva presa de decisió a l’hora de viatjar. Un procés que varia en funció de les característiques sociodemogràfiques de les persones i segons la seva manera de viatjar habitual. Finalment també s’investiguen els canvis que la pandèmia de COVID-19 ha produït en la percepció dels riscos turístics. L’estudi analitza les 197 respostes obtingudes a través d’un qüestionari en línia d’elaboració pròpia, i es completa amb recerca bibliogràfica i estadística. El fet que les persones enquestades siguin majoritàriament estudiants de la URV, és el que ha permès delimitar el territori de la Catalunya Sud i la pertinença a la classe mitjana. El moment de resposta dels qüestionaris permet diferenciar la percepció que es té del risc abans i després de la pandèmia, prenent com a referència la data quan s’inicia el confinament al territori. Els resultats de la recerca constaten que la població de classe mitjana de la Catalunya Sud viatja de manera habitual, en parella, i té interès en el turisme cultural per Europa. La informació obtinguda a través de prescriptors és essencial en la formació de la imatge d’una destinació. La percepció de risc juga un paper secundari, per sota del preu, en la presa de decisions, especialment per persones amb més estudis o més costum viatgera. I per acabar, la COVID-19 ha comportat un canvi de prioritats, situant la seguretat (i per tant l’absència de riscos) com a element principal per decidir la destinació de vacances. The current research focuses on defining the travel profile of the middle-class population of Southern Catalonia. It also studies how this group constructs the image of destinations, and how the perception of risk influences them, conditioning their decision-making when travelling. This process varies depending on the socio-demographic characteristics of people and their usual way of travelling. Finally, the changes that the COVID-19 pandemic has produced in the perception of tourism risks are also investigated. The study analyses the 197 responses obtained through a self-developed online questionnaire and is completed with bibliographic and statistical research. The fact that the people surveyed are mostly students of the URV (Rovira I Virgili University), is what has allowed delimiting the territory of Southern Catalonia and their belonging to the middle class. The response time of the questionnaires allows to differentiate the perception of the risk before and after the pandemic, taking as a reference the date when the confinement in the territory began. The results of the research show that the middle-class population of Southern Catalonia travels regularly, with their partner, and has an interest in cultural tourism in Europe. Information obtained through prescribers is essential in shaping the image of a destination. Risk perception plays a secondary role, behind the cost, in decision making, especially for people with more education or more travelling habit. And finally, the COVID-19 has led to a change of priorities, placing safety (and therefore the absence of risks) as the main element in deciding the holiday destination. La presente investigación se centra en definir el perfil viajero de la población de clase media de la Cataluña Sur. También estudia la manera en que este colectivo construye la imagen de los destinos, y como la percepción de riesgo influye en ese proceso, condicionando su toma de decisión a la hora de viajar. Un proceso que varía en función de las características sociodemográficas de las personas y de su manera de habitual viajar. Finalmente, también se investigan los cambios que la pandemia de COVID-19 ha producido en la percepción de los riesgos turísticos. El estudio analiza las 197 respuestas obtenidas a través de un cuestionario online de elaboración propia, y se completa con investigación bibliográfica y estadística. El hecho de que las personas encuestadas sean mayoritariamente estudiantes de la URV es lo que ha permitido delimitar el territorio de la Cataluña Sur y la pertenencia a la clase media. El momento de respuesta de los cuestionarios permite diferenciar la percepción que se tiene del riesgo antes y después de la pandemia, tomando como referencia la fecha en que se inicia el confinamiento en el territorio. Los resultados de la investigación constatan que la población de clase media de la Cataluña Sur viaja de manera habitual, en pareja, y tiene interés en el turismo cultural en Europa. La información obtenida a través de prescriptores es esencial en la formación de la imagen de un destino. La percepción de riesgo juega un papel secundario, por debajo del precio, en la toma de decisiones, especialmente para personas con más estudios o más costumbre viajera. Y, para terminar, la COVID-19 ha supuesto un cambio de prioridades, situando la seguridad (y por tanto la ausencia de riesgos) como elemento principal para decidir el destino de vacaciones.
  Matèria: Turisme
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Turisme i oci Tourism and leisure Turismo y ocio
  Departament: Geografia
  Estudiant: Alsina Folch, Mar
  Curs acadèmic: 2019-2020
  Títol en diferents idiomes: POBLACIÓ VIATGERA DE LA CATALUNYA SUD: FORMACIÓ D'IMATGE I PERCEPCIÓ DE RISC EN EL MOMENT DE TRIAR UNA DESTINACIÓ TRAVEL POPULATION OF SOUTHERN CATALONIA: IMAGE FORMATION AND PERCEPTION OF RISK WHEN CHOOSING A DESTINATION POBLACIÓN VIAJERA DE LA CATALUÑA SUR: FORMACIÓN DE IMAGEN I PERCEPCIÓN DE RIESGO EN EL MOMENTO DE ELEGIR UNA DESTINACIÓN
  Data de la defensa del treball: 2020-06-15
  Paraules clau: Imatge turística, Percepció de risc, Risc turístic Destination image, Risk perception, Risk in tourism Imagen turística, Percepción de riesgo, Riesgo turístico
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: POBLACIÓ VIATGERA DE LA CATALUNYA SUD: FORMACIÓ D’IMATGE I PERCEPCIÓ DE RISC A L’HORA DE TRIAR UNA DESTINACIÓ
  Director del projecte: Muiños Villaverde, María Jesús
  Ensenyament(s): Turisme
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Turisme i oci
  Tourism and leisure
  Turismo y ocio
  Turisme
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar