Treballs Fi de Grau> Química Analítica i Química Orgànica

Determinació de Contaminants Atmosfèrics al Port de Tarragona

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:292
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG292
 • Autors:

  Àvila Llopis, Martí
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2015-09-09
  Resum: Resum: El present treball es basa en la caracterització de l’atmosfera del Port de Tarragona. Es tracta d’un conveni iniciat el 2009 entre la URV i el propi Port que es caracteritza per analitzar els diferents tipus de contaminants presents a l’atmosfera del Port. Aquest conveni correspon a un contracte d’un any entre les dues entitats, de manera que el present treball només comprèn una part d’aquest projecte que té data de finalització a febrer de 2016. En aquest estudi s’analitzaran dues famílies de compostos com són els Hidrocarburs Aromàtics Policíclics (PAHs) i els Comopstos Orgànics Volàtils (VOCs). Fent referència a la primera família, es van seleccionar els 18 compostos principals i es van aconseguir determinar amb el mètode ASE/GC-­‐MS, explicat en detall més endavant. Pel que fa a la segona família, es van seleccionar també 90 compostos principals, que es van poder determinar mitjançant TD-­‐GC-­‐MS. El primer mètode comentat, s’ha validat amb un material de referència certificat (CRM) provinent de Bèlgica, donant resultats més que satisfactoris. El segon mètode ha estat validat en un altre treball i és per això que la validació d’aquest no consta en aquest projecte. L’objectiu d’aquest estudi doncs, és avaluar la qualitat de l’aire a l’entorn portuari i poder extreure’n conclusions fiables quan es disposin de totes les anàlisis, a finals de febrer de 2016. S’intentarà, per tant, relacionar dies en què els resultats d’emissió/imissió surtin elevats i la seva possible causa o punt d’origen: operatives de descàrrega de vaixells, possibles fuites de tancs d’emmagatzematge, etc Abstract: This work is based on the analysis of the atmosphere of the Port of Tarragona. It is an agreement between the URV and the Port itself which started back in 2009 with the aim to analyse the different types of polluting substances found in the atmosphere of the Port. This agreement only shows one year of the contract between both organizations since the whole project which will be finished by the end of February 2016. In this project, two groups of compounds will be analysed: Polycyclic Aromatic Hidrocarbons (PAHs) and Volatile Organic Compounds. The 18 main compounds from the first group have been determined by means of the ASE/GC-­‐MS method (explained thoroughly later on). As for the second group, the 90 main compounds have been determined due to the TD-­‐GC-­‐MS method. The first method has been proved with a Certified Reference Material (CRM) coming from Belgium and, therefore, the results obtained have been largely positive. Nevertheless, the second method has been proved in other work and for this reason, the resulting validation is not included in this paper. The main goal of this project is to evaluate the quality of the air around the Port so as to be able to draw reliable conclusions when all the analysis finish by the end of February 2016. Also, there is an attempt to establish a relationship between the days with a higher level of issue/emission and their possible causes or origins, such as ship unloading, storage tank leaks, etc. Resumen: Este trabajo se basa en la caracterización de la atmósfera del Port de Tarragona. Se trata de un convenio iniciado el 2009 entre la URV y el Puerto de Tarragona que se caracteriza por analizar los distintos tipos de contaminantes presentes en dicha atmósfera. Este convenio corresponde a un contrato de un año entre las dos entidades, de modo que el presente trabajo sólo comprende una parte de este proyecto que tiene como data de finalización febrero de 2016. En éste estudio se analizarán dos famílias de compuestos como son los Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAHs) y los Compuestos Orgánicos Volátiles (VOCs). Haciendo referencia a la primera família, se seleccionaron los 18 compuestos principales y se consiguió determinarlos con el método ASE/GC-­‐MS. Por otro lado, de la segunda família se seleccionaron también 90 compuestos principales, que se lograron determinar por TD-­‐GC-­‐ MS. El primer método comentado, se ha validado con un material de referencia certificado (CRM) provinente de Bélgica, dando resultados muy satisfactorios. El segundo método ha sido validado en otro trabajo, es por eso que la validación de éste no consta en este proyecto. El objetivo de este estudio es avaluar la calidad del aire en la zona portuaria y poder extraer conclusiones fiables cuando se dispongan de todos los análisis, a finales de febrero de 2016. Se intentará relacionar días en que los resultados de emisión/imisión salgan elevados y su posible causa o punto de orígen: operativas de carga de buques, posibles fuitas de tanques de almacenamiento, etc.
  Matèria: Aire-Contaminació
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Química Chemistry Química
  Departament: Química Analítica i Química Orgànica
  Estudiant: Àvila Llopis, Martí
  Curs acadèmic: 2014-2015
  Títol en diferents idiomes: Determinació de Contaminants Atmosfèrics al Port de Tarragona Determination of atmospheric contaminants in harbour of Tarragona Determinación de Contaminantes Atmosféricos en el Puerto de Tarragona
  Data de la defensa del treball: 2015-10-15
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: PAHs, VOCs, Atmosfera, Port de Tarragona PAHs, VOCs, harbour of Tarragona PAHs, VOCs, Puerto de Tarragona
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: Determinació de Contaminants Atmosfèrics al Port de Tarragona
  Director del projecte: Borrull Ballarín, Francesc
  Ensenyament(s): Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Química
  Chemistry
  Química
  Aire-Contaminació
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar