Treballs Fi de Grau> Enginyeria Química

Estudi de l'ampliació de l'estació depuradora d'aigües residuals d'una planta alimentària

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:2938
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG2938
 • Autors:

  Barrull Freixes, Marta
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2020-12-14
  Resum: El presente trabajo final de grado plantea la problemática de depurar el agua residual de un matadero de ganado agrario, en el que se ha realizado el estudio de una estación depuradora de aguas residuales, a fin de reducir los parámetros críticos y obtener una corriente de agua de salida con la calidad correcta para ser vertida directamente al cauce urbana. Las instalaciones de la planta mencionada constan de un pretratamiento, un tratamiento primario para la eliminación de aceites y grasas, un tratamiento secundario de eliminación de la materia orgánica y el nitrógeno, y el tratamiento de los fangos obtenidos, por las que se realiza una valoración y diseño de equipos para cada unidad de operación que se llevará a cabo. The present final degree project raises the problem of purifying wastewater from an slaughterhouse, in which a study of a wastewater treatment plant has been carried out, in order to reduce the critical parameters and obtain an treated water stream with a quality to be discharged directly into the urban channel. The facilities of this plant consist of a pretreatment, a primary treatment for the oil and fats remvoal, a secondary treatment for the organic matter and nitrogen elimination, and the obtained sludge treatment. It has been designed any unit operation equipment. El present treball final de grau planteja la problemàtica de depurar l'aigua residual d'un escorxador de bestiar agrari, en el que s’ha realitzat l’estudi d’una estació depuradora d’aigües residuals, per tal de reduir-ne els paràmetres crítics i obtenir una corrent d’aigua de sortida amb la qualitat correcta per ser abocada directament a la llera urbana. Les instal·lacions de la planta esmentada consten d'un pretractament, un tractament primari per l’eliminació d’olis i greixos, un tractament secundari d’eliminació de la matèria orgànica i el nitrogen, i el tractament dels fangs obtinguts, per les quals es realitza una valoració i disseny d’equips per cada unitat d’operació que es durà a terme.
  Matèria: Enginyeria química
  Idioma: cat
  Codirector del treball: Tena, Alfons
  Àrees temàtiques: Ingeniería química Chemical engineering Enginyeria química
  Departament: Enginyeria Química
  Estudiant: Barrull Freixes, Marta
  Curs acadèmic: 2019-2020
  Títol en diferents idiomes: Estudio de la ampliación de la estación depuradora de aguas residuales de una planta alimentaria Study of the waste water treatment plant from an alimentary factory Estudi de l'ampliació de l'estació depuradora d'aigües residuals d'una planta alimentària
  Data de la defensa del treball: 2020-07-07
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Tratamiento, aguas, residuales Wastewater, treatment Tractament, aigües, residuals
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: Estudi de l'ampliació de l'estació depuradora d'aigües residuals d'una planta alimentària
  Director del projecte: Tarrragó, Jaume
  Ensenyament(s): Enginyeria Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ingeniería química
  Chemical engineering
  Enginyeria química
  Enginyeria química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar