Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Interacciones entre levaduras no-saccharomyces durante la fermentación alcohólica del vino

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:2943
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG2943
 • Autors:

  Javierre Ortin, Aaron
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2020-12-14
  Resum: En investigacions anteriors s'han observat interaccions entre un cep de Lachancea Thermotolerans (Lt2) i un cep de Torulaspora delbrueckii (Td5) quan comparteixen mitjà de cultiu. Vist el comportament d'ambdues espècies, es vol determinar el mecanisme d'interacció entre els ceps Td5 i Lt2. Per això, es van realitzar fermentacions seqüencials i fermentacions mixtes (coinoculacions) en most sintètic amb els dos ceps. En unes de les fermentacions seqüencials es mantenia Td5 a l'hora d'inocular Lt2, a més, s'hi afegien 100 mg/L de nitrogen assimilable (YAN). A les altres fermentacions seqüencials, s'eliminava Td5 abans de la inoculació de Lt2 i l'addició de nitrogen assimilable. Amb aquestes metodologies es va voler comprovar si els problemes de fermentació observats es devien a la manca de nutrients, a la secreció d'alguna molècula o l'acció combinada de tots dos. Les fermentacions es van analitzar mesurant la cinètica de fermentació, mitjançant anàlisi de densitat del most, i mesurant levolució de la població de llevats, mitjançant densitat òptica, sembra en placa i PCR quantitativa (qPCR). Els resultats obtinguts van ser similars als estudis anteriors, observant-se una inhibició del creixement entre els ceps quan es coinoculen en ràtio 1:1 i en inoculacions seqüencials filtrades. Tot i això, s'observa una sinergia en la fermentació seqüencial quan els dos llevats mantenen contacte. Analitzant els resultats es conclou que la manca de nitrogen assimilable no és la causa de la inhibició de la fermentació, per la qual cosa es requereixen més investigacions per conèixer el mecanisme de la inhibició. In previous research, interactions have been observed between a strain of Lachancea Thermotolerans (Lt2) and a strain of Torulaspora delbrueckii (Td5) when they share culture medium. In view of the behaviour of both species, we want to determine the mechanism of interaction between Td5 and Lt2 strains. To this end, sequential fermentations and mixed fermentations (co-inoculations) were carried out in synthetic must with both strains. In one of the sequential fermentations, Td5 was maintained at the time of inoculation of Lt2. In addition, 100 mg/L of assimilable nitrogen (YAN) was added. In the other sequential fermentations, Td5 was removed before inoculation of Lt2 and the addition of assimilable nitrogen. The purpose of these methodologies was to check whether the fermentation problems observed were due to a lack of nutrients, to the secretion of some molecule or to the combined action of both. Fermentations were analysed by measuring fermentation kinetics, through must density analysis, and by measuring the evolution of the yeast population, through optical density, plate seeding and quantitative PCR (qPCR). The results obtained were similar to the previous studies, with growth inhibition between strains being observed when co-inoculated in a 1:1 ratio and in sequential filtered inoculations. However, a synergy is observed in sequential fermentation when both yeasts maintain contact. Analyzing the results, it is concluded that the lack of assimilable nitrogen is not the cause of fermentation inhibition, so further research is needed to understand the mechanism of inhibition. En anteriores investigaciones se han observado interacciones entre una cepa de Lachancea Thermotolerans (Lt2) y una cepa de Torulaspora delbrueckii (Td5) cuando comparten medio de cultivo. Visto el comportamiento de ambas especies, se quiere determinar el mecanismo de interacción entre las cepas Td5 y Lt2. Para ello, se realizaron fermentaciones secuenciales y fermentaciones mixtas (coinoculaciones) en mosto sintético con ambas cepas. En unas de las fermentaciones secuenciales se mantenía Td5 en el momento de inocular Lt2, además, se añadían 100 mg/L de nitrógeno asimilable (YAN). En las otras fermentaciones secuenciales, se eliminaba Td5 antes de la inoculación de Lt2 y la adición de nitrógeno asimilable. Con estas metodologías se quiso comprobar si los problemas de fermentación observados se debían a la falta de nutrientes, a la secreción de alguna molécula o la acción combinada de ambos. Las fermentaciones se analizaron midiendo la cinética de fermentación, mediante análisis de densidad del mosto, y midiendo la evolución de la población de levaduras, mediante densidad óptica, siembra en placa y PCR cuantitativa (qPCR). Los resultados obtenidos fueron similares a los estudios anteriores, observándose una inhibición del crecimiento entre las cepas cuando se coinoculan en ratio 1:1 y en inoculaciones secuenciales filtradas. Sin embargo, se observa una sinergia en la fermentación secuencial cuando ambas levaduras mantienen contacto. Analizando los resultados se concluye que la falta de nitrógeno asimilable no es la causa de la inhibición de la fermentación, por lo que se requieren más investigaciones para conocer el mecanismo de la inhibición.
  Matèria: Bioquímica i biotecnologia
  Idioma: spa
  Àrees temàtiques: Bioquímica i biotecnologia Biochemistry and biotechnology Bioquímica y biotecnología
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: Javierre Ortin, Aaron
  Curs acadèmic: 2019-2020
  Títol en diferents idiomes: Interaccions entre llevats no-saccharomyces durant la fermentació alcohòlica del vi Interactions between non-saccharomyces yeast during alcoholic fermentation of wine Interacciones entre levaduras no-saccharomyces durante la fermentación alcohólica del vino
  Data de la defensa del treball: 2020-06-25
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: torulaspora delbrueckii, lachancea thermotolerans, interacciones entre levaduras, no-saccharomyces y fermentación alcohólica torulaspora delbrueckii, lachancea thermotolerans, yeast interaction, non-saccharomyces y alcoholic fermentation torulaspora delbrueckii, lachancea thermotolerans, interaccions entre llevats, no-saccharomyces y fermentació alcohòlica
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 9
  Títol en la llengua original: Interacciones entre levaduras no-saccharomyces durante la fermentación alcohólica del vino
  Director del projecte: Torija Martínez, María Jesús
  Ensenyament(s): Biotecnologia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Bioquímica i biotecnologia
  Biochemistry and biotechnology
  Bioquímica y biotecnología
  Bioquímica i biotecnologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar