Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Desregulación de la vía de señalización de Notch y su implicación en la enfermedad del hígado graso no alcohólico

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:2947
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG2947
 • Autors:

  Pastor Senovilla, Ángela
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2020-12-14
  Resum: La malaltia del fetge gras no alcohòlic (NAFLD) és el trastorn hepàtic més comú i afecta aproximadament al 25% de la població mundial. Aquesta malaltia comprèn des de la esteatosi simple (SS) fins l'esteatohepatitis no alcohòlica (NASH), cirrosi i fibrosi. La biòpsia hepàtica és la tècnica de referència per a la detecció de NASH, però és una prova molt invasiva, de manera que es necessiten noves alternatives per al seu diagnòstic. Les proteïnes de la via de senyalització Notch s'han vist implicades en el desenvolupament de la fibrosi, de manera que la desregulació d'aquesta via sembla tenir un paper en la patogènia de la NAFLD. L'objectiu d'aquest estudi va ser analitzar la relació entre la via Notch, el metabolisme lipídic i els receptors TLR. Es va avaluar el nivell d'expressió hepàtica dels diferents gens estudiats en el teixit hepàtic d'una cohort de dones amb obesitat mòrbida amb histologia hepàtica normal o amb NAFLD. Es va observar una disminució en l'expressió de HES5 que es va correlacionar positivament amb l'expressió de HES1, HEY1 i Notch3. A més, HES5 es va correlacionar positivament amb SREBP1c. Es va veure una correlació de Notch3 amb diversos gens del metabolisme lipídic hepàtic. A l'analitzar l'associació entre les proteïnes Notch i els nivells circulants de citocines, es va observar una correlació positiva entre l'expressió de HES5 i els nivells d'IL-13, i entre HEY1 i IL-6. Per la seva banda, Notch2 es va correlacionar positivament amb TLR2, TLR4 i TLR9, així com Notch1 es va correlacionar positivament amb TLR9. En conjunt, aquestes troballes suggereixen que l'expressió hepàtica de les proteïnes i lligands de Notch en relació amb les vies de l'metabolisme lipídic hepàtic podria tenir un paper en la patogènesi de la NAFLD, encara que es necessiten estudis addicionals per confirmar aquests resultats. La enfermedad del hígado graso no alcohólico (EHGNA) es el trastorno hepático más común y afecta aproximadamente al 25% de la población mundial. Esta enfermedad comprende desde la esteatosis simple (ES) hasta la esteatohepatitis no alcohólica (EHNA), cirrosis y fibrosis. La biopsia hepática es la técnica de referencia para la detección de la EHNA, pero es una prueba muy invasiva, por lo que se necesitan nuevas alternativas para su diagnóstico. Las proteínas de la vía de señalización Notch se han visto implicadas en el desarrollo de la fibrosis, por lo que la desregulación de esta vía parece desempeñar un papel en la patogenia de la EHGNA. El objetivo de este estudio fue analizar la relación entre la vía Notch, el metabolismo lipídico y los receptores TLR. Se evaluó el nivel de expresión hepática de los diferentes genes estudiados en el tejido hepático de una cohorte de mujeres con obesidad mórbida con histología hepática normal o con EHGNA. Se observó una disminución en la expresión de HES5 que se correlacionó positivamente con la expresión de HES1, HEY1 y Notch3. Además, HES5 se correlacionó positivamente con SREBP1c. Se vio una correlación de Notch3 con varios genes del metabolismo lipídico hepático. Al analizar la asociación entre las proteínas Notch y los niveles circulantes de citocinas, se observó una correlación positiva entre la expresión de HES5 y los niveles de IL-13, y entre HEY1 e IL-6. Por su parte, Notch2 se correlacionó positivamente con TLR2, TLR4 y TLR9, así como Notch1 se correlacionó positivamente con TLR9. En conjunto, estos hallazgos sugieren que la expresión hepática de las proteínas y ligandos de Notch en relación con las vías del metabolismo lipídico hepático podría tener un papel en la patogénesis de la EHGNA, aunque se necesitan estudios adicionales para confirmar estos resultados.
  Matèria: Bioquímica i biotecnologia
  Idioma: spa
  Codirector del treball: Auguet Quintillà, María Teresa
  Àrees temàtiques: Bioquímica i biotecnologia Biochemistry and biotechnology Bioquímica y biotecnología
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: Pastor Senovilla, Ángela
  Curs acadèmic: 2019-2020
  Títol en diferents idiomes: Desregulació de la ruta de senyalització Notch i la seva implicació en la malaltia de fetge gras no alcohòlic Deregulation of Notch signalling pathway and its implication in non-alcoholic fatty liver disease Desregulación de la vía de señalización de Notch y su implicación en la enfermedad del hígado graso no alcohólico
  Data de la defensa del treball: 2020-07-13
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: esteatosi, obesitat, receptors toll-like steatosis, obesity, toll-like receptors esteatosis, obesidad, receptores toll-like
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 9
  Títol en la llengua original: Desregulación de la vía de señalización de Notch y su implicación en la enfermedad del hígado graso no alcohólico
  Director del projecte: Aragonès Bargalló, Gerard
  Ensenyament(s): Biotecnologia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Bioquímica i biotecnologia
  Biochemistry and biotechnology
  Bioquímica y biotecnología
  Bioquímica i biotecnologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar