Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Microbiota en sedimentos fluviales

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:2951
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG2951
 • Autors:

  del Palacio Rodríguez, Jose Luis
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2020-12-14
  Resum: Els fongs són organismes capaços de degradar una gran varietat de materials. La producció d'enzims i metabòlits secundaris necessaris per desenvolupar el seu metabolisme és el que ha promogut l'interès de la indústria biotecnològica per aquests organismes. El sòl, com el principal reservori de propàguls fúngics, és on s'han centrat la prospecció de fongs productors de substàncies bioactives. Tot i això, les tècniques de seqüenciació en massa han demostrat que els sediments fluvials són un hàbitat d'elevada diversitat fúngica, desestimada fins ara. Per tant, cal millorar les tècniques per a l'aïllament en cultiu d'aquests organismes i així estudiar-ne el metabolisme i els extròlits. El nostre treball té com a principal objectiu contribuir al coneixement de la micobiota dels sediments fluvials a Espanya. Per això es van aplicar diverses tècniques d'aïllament, sembra directa i activació de les espores latents presents a sediments fluvials de dos rius: Fondó de Chapela, Vigo i Segre, Lleida. Es van aïllar en cultiu pur, més de 150 ceps de fongs filamentosos. D'aquests, 57 van produir algun tipus d'esporulació per la qual cosa van poder ser identificats morfològicament un total de 18 gèneres, els més freqüents van ser Penicillium i Talaromyces, seguits d'altres prèviament reportats per a aquest habitat com Alternaria, Aspergillus, Chaetomium, Cladospoorium, Ulocladium entre d'altres . En aquest treball es proposa a més una nova espècie de Penicillium, Secció Roquefortorum, Penicillium gallaecium sp. nov., la qual ha estat abordada des de la taxonomia polifàsica (morfologia-fisiologia-filogènia molecular). Fungi are organisms capable of degrading a wide variety of materials. The production of enzymes and secondary metabolites necessary to develop their metabolism is what has promoted the interest of the biotech industry in these organisms. Soil, as the main reservoir of fungal propagules, is where the prospecting for fungi that produce bioactive substances has been focused. However, mass sequencing techniques have shown that river sediments are a habitat of high fungal diversity, which has been neglected to date. So it is necessary to improve the techniques for the isolation in culture of these organisms and thus study their metabolism and extrolites. Our main objective is to contribute to the knowledge of the mycobiota of the river sediments in Spain. For this, various isolation techniques, direct seeding and activation of the latent spores present in fluvial sediments of two rivers were applied: Fondón from Chapela, Vigo and Segre, Lleida. More than 150 strains of filamentous fungi were isolated in pure culture. Of these, 57 produced some type of sporulation, so a total of 18 genera could be morphologically identified, the most frequent being Penicillium and Talaromyces, followed by others previously reported for this habitat such as Alternaria, Aspergillus, Chaetomium, Cladospoorium, Ulocladium, among others. . In this work, a new species of Penicillium, Section Roquefortorum, Penicillium gallaecium sp. nov., which has been approached from polyphasic taxonomy (morphologyphysiology- molecular phylogeny). Los hongos son organismos capaces de degradar una gran variedad de materiales. La producción de enzimas y de metabolitos secundarios necesarios para desarrollar su metabolismo es lo que ha promovido el interés de la industria biotecnológica por estos organismos. El suelo, como el principal reservorio de propágulos fúngicos es dónde se han centrado la prospección de hongos productores de sustancias bioactivas. Sin embargo, las técnicas de secuenciación en masa han demostrado que los sedimentos fluviales son un habitad de elevada diversidad fúngica, desestimada hasta la fecha. Por lo que es necesario mejorar las técnicas para el aislamiento en cultivo de estos organismos y así estudiar su metabolismo y extrolitos. Nuestro trabajo tiene como principal objetivo el contribuir al conocimiento de la micobiota de los sedimentos fluviales en España. Para ello se aplicaron varias técnicas de aislamiento, siembra directa y activación de las esporas latentes presentes en sedimentos fluviales de dos ríos: Fondón de Chapela, Vigo y Segre, Lleida. Se aislaron en cultivo puro, más de 150 cepas de hongos filamentosos. De estos, 57 produjeron algún tipo de esporulación por lo que pudieron ser identificados morfológicamente un total de 18 géneros, los más frecuentes fueron Penicillium y Talaromyces, seguidos de otros previamente reportados para este habitad como Alternaria, Aspergillus, Chaetomium, Cladospoorium, Ulocladium entre otros. En el presente trabajo se propone además una nueva especie de Penicillium, Sección Roquefortorum, Penicillium gallaecium sp. nov., la cual ha sido abordada desde la taxonomía polifásica (morfología-fisiología-filogenia molecular).
  Matèria: Bioquímica i Biotecnologia
  Idioma: spa
  Àrees temàtiques: Bioquímica y biotecnología Biochemistry and biotechnology Bioquímica i biotecnologia
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: del Palacio Rodríguez, Jose Luis
  Curs acadèmic: 2019-2020
  Títol en diferents idiomes: Microbiota en sedimentos fluviales Microbiota in river sediments Microbiota en sediments fluvials
  Data de la defensa del treball: 2020-06-25
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: sedimentos, penicillium y talaromyes sediments, penicillium and talaromyes sediments, penicillium i talaromyes
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Microbiota en sedimentos fluviales
  Director del projecte: García Sanchez, Dania
  Ensenyament(s): Biotecnologia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Bioquímica y biotecnología
  Biochemistry and biotechnology
  Bioquímica i biotecnologia
  Bioquímica i Biotecnologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar