Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Desenvolupament i anàlisi d'un conjunt d'eines bioinformàtiques per al rastreig de pacients de la base de dades geo per estudiar i identificar patrons d'expressió gènica i comorbiditats associades

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:2952
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG2952
 • Autors:

  Gisbert Bouzas, Cinta
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2020-12-14
  Resum: Lo que se pretende en este trabajo de investigación es desarrollar diversas herramientas bioinformáticas que permitan el estudio de datos procedentes de técnicas de alto rendimiento (Hight-Throughtput). Se trabaja con la base de datos GEO (Gene Expression Omnibus) para poder crear una base de datos sólida con datos de expresión génica de pacientes de diferentes experimentos almacenados en GEO. Se estudia la diferencia en el patrón de expresión génica de genes que codifican para un listado de proteínas de interés y se compara entre diferentes grupos de pacientes. Se implementan diferentes funciones bioinformáticas que permiten el rastreo de la base de datos GEO y la generación de resultados realizando los testos estadísticos correspondientes para el estudio de comorbilidades asociadas a diferentes enfermedades analizando los valores de expresión génica en diferentes pacientes. The aim of this research work is to develop various bioinformatics tools that allow the study of data from high performance techniques (Hight-Throughtput). We are working with the GEO (Gene Expression Omnibus) database to be able to create a solid database with gene expression data from patients from different experiments stored in GEO. The difference in the gene expression pattern of genes encoding a list of proteins of interest is studied and compared between different groups of patients. Different bioinformatics functions are implemented that allow the tracking of the GEO database and the generation of results by performing the corresponding statistical tests for the study of comorbidities associated with different diseases by analyzing the values of gene expression in different patients. El que es pretén en aquest treball d’investigació es desenvolupar diverses eines bioinformàtiques que permetin l’estudi de dades procedents de tècniques d’alt rendiment (Hight-Throughtput). Es treballa amb la base de dades GEO (Gene Expression Omnibus) per poder crear una base de dades sòlida amb dades d’expressió gènica de pacients de diferents experiments emmagatzemats a GEO. S’estudia la diferència en el patró d’expressió gènica de gens que codifiquen per un llistat de proteïnes d’interès i es compara entre diferents grups de pacients. S’implementen diferents funcions bioinformàtiques que permeten al rastreig de la base de dades GEO i la generació de resultats realitzant els testos estadístics corresponents per a l’estudi de comorbiditats associades a diferents malalties analitzant els valors d’expressió gènica en diferents pacients.
  Matèria: Bioquímica i biotecnologia
  Idioma: cat
  Codirector del treball: Mas, Xouse
  Àrees temàtiques: Bioquímica y biotecnología Biochemistry and biotechnology Bioquímica i biotecnologia
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: Gisbert Bouzas, Cinta
  Curs acadèmic: 2019-2020
  Títol en diferents idiomes: Desenvolupament i anàlisi d'un conjunt d'eines bioinformàtiques per al rastreig de pacients de la base de dades geo per estudiar i identificar patrons d'expressió gènica i comorbiditats associades Development and analysis of a set of bioinformatic tools for the tracking of patients from the geo database to study and identify gene expression patterns and associated comorbidities Desarrollo y anàlisis de un conjunto de herramientas bioinformáticas para el rastreo de pacientes de la base de datos geo para estudiar y identificar patrones de expressión génica y comorbilidades asociadas
  Data de la defensa del treball: 2020-07-15
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: expressió gènica, eina bioinformàtica, GEO gene expression, bioinformatic tool, GEO expressión génica,erramienta bioinformática, GEO
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 9
  Títol en la llengua original: Desenvolupament i anàlisi d'un conjunt d'eines bioinformàtiques per al rastreig de pacients de la base de dades geo per estudiar i identificar patrons d'expressió gènica i comorbiditats associades
  Director del projecte: Beltran Casellas, Gemma
  Ensenyament(s): Biotecnologia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Bioquímica y biotecnología
  Biochemistry and biotechnology
  Bioquímica i biotecnologia
  Bioquímica i biotecnologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar