Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Obesitat mòrbida i esteatohepatitis no alcohòlica: anàlisi del metabolisme del ferro

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:2978
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG2978
 • Autors:

  Bujaldón Velasco, Marina
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2020-12-16
  Resum: Introduction and objectives. The prevalence of obesity is increasing worldwide. Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) stands out among the problems of obesity. The spectrum of NAFLD ranges from simple steatosis to non-alcoholic steatohepatitis (NASH). The aim was to analyse changes in iron metabolism in patients with morbid obesity, both with NASH and without NASH. We also investigated what happens to these patients one year after undergoing bariatric surgery. Methodology. We selected patients with morbid obesity who underwent bariatric surgery, control patients, and patients one year after they underwent bariatric surgery. During surgery, serum, plasma, and liver biopsy samples were obtained. With liver biopsy, iron was observed and quantified in the samples. With plasma and serum samples, routine biochemical analyses of iron metabolism were performed. Results. Histological analysis revealed that the livers of patients without NASH contained more iron than those patients with NASH. Regarding serum iron metabolism, we found that iron and ferritin were increased in obese patients with respect to the control group. In addition, foci of lobular inflammation increased with increasing concentration of iron, ferritin, and transferrin. The same occurred for the ballooning effect and fibrosis, both for iron and for transferrin. Conclusion. Iron is an important cofactor in the pathogenesis and progression of NASH. Increased ferritin and transferrin have been shown to be common during NASH. Fibrosis would be a feature of NASH that could be more closely linked to changes in iron, ferritin and transferrin concentrations. Introducció i objectius. La prevalença de l’obesitat està en constant augment arreu del món. D’entre els problemes d’obesitat, destaca la malaltia del fetge gras d’origen no alcohòlic (NAFLD). L’espectre de la NAFLD va des d'una simple esteatosi fins a l’esteatohepatitis no alcohòlica (NASH). L’objectiu ha estat observar els canvis que es produeixen en el metabolisme del ferro en pacients amb obesitat mòrbida, tant amb NASH com sense NASH. També hem investigat què passa amb aquests pacients un any després de ser sotmesos a cirurgia bariàtrica. Metodologia. Vàrem seleccionar pacients amb obesitat mòrbida sotmesos a cirurgia bariàtrica, pacients control i pacients un any després de ser sotmesos a la cirurgia bariàtrica. Durant la cirurgia, s’obtenien mostres de sèrum, plasma i una biòpsia hepàtica. Amb la biòpsia hepàtica es va observar i quantificar el ferro en les mostres. Amb les mostres de plasma i sèrum, es van realitzar les anàlisis bioquímiques rutinàries i del metabolisme del ferro. Resultats. Amb les anàlisis histològiques vam observar que els fetges de pacients sense NASH contenien més ferro que els de pacients amb NASH. Quant al metabolisme del ferro en sèrum, vam observar que el ferro i la ferritina estaven augmentats en els pacients obesos respecte el grup control amb normopès. A més, els focus d’inflamació lobular augmentaven a mesura que augmentava tant la concentració de ferro, com de ferritina i transferrina. El mateix succeïa en el cas de l’efecte ballooning i de l’estat de fibrosi, tant pel ferro com per la transferrina. Conclusió. El ferro és un cofactor important en la patogènesi i la progressió de la NASH. S’ha demostrat que l'augment de ferritina i transferrina són freqüents durant la NASH. La fibrosi seria la característica de la NASH que podria estar més lligada a canvis en les concentracions de ferro, ferritina i transferrina.
  Matèria: Ciències de la Salut
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Ciencias de la salud Health sciences Ciències de la salut
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: Bujaldón Velasco, Marina
  Curs acadèmic: 2019-2020
  Títol en diferents idiomes: Obesidad mórbida y esteatohepatitis no alcohólica: análisis del metabolismo del hierro Morbid obesity and nonalcoholic steatohepatitis: analysis of iron metabolism Obesitat mòrbida i esteatohepatitis no alcohòlica: anàlisi del metabolisme del ferro
  Data de la defensa del treball: 2020-01-17
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: obesidad, NASH, hierro obesity, NASH, iron obesitat, NASH, ferro
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 9
  Títol en la llengua original: Obesitat mòrbida i esteatohepatitis no alcohòlica: anàlisi del metabolisme del ferro
  Director del projecte: Portillo Guisado, Maria del Carmen
  Ensenyament(s): Biotecnologia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciencias de la salud
  Health sciences
  Ciències de la salut
  Ciències de la Salut
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar