Treballs Fi de Grau> Química Analítica i Química Orgànica

Comparació de dos mètodes analítics per a la determinació de xantofil·les totals

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:298
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG298
 • Autors:

  Ferré Mateu, Aleix
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2015-10-15
  Resum: RESUM En el present treball s’han comparat dos mètodes analítics per la determinació de xantofil·les totals. S'ha realitzat una anàlisi detallat de les variacions en la composició quantitativa de les xantofil·les i carotens d’una mostra proporcionada per l’empresa. Els pigments extrets van ser separats i identificats mitjançant tècniques espectrofotomètriques i cromatogràfiques. El contingut de xantofil·les totals en el mètode oficial va ser de 39.77 mg de trans-luteïna/g de mostra i en el mètode Novus de 40.39 mg de trans-luteïna/g. Per carotens, el mètode oficial 0.673 mg de β-carotè/g de mostra i el mètode de l’empresa 0.115 mg de β-carotè/g de mostra. Els compostos identificats van ser el β-carotè, la trans-luteïna, la trans-zeaxantina i isòmers cis. Els compost majoritari, per a les xantofil·les, va ser la trans-luteïna (91%) i per als carotens, el β-carotè (0.27%). L’estabilitat dels pigments es va avaluar respecte a la temperatura, la il·luminació (llum o foscor), el temps d’anàlisi i la presència d’antioxidants (BHT), tenint com a variable de resposta la concentració de carotenoides presents. Els resultats estadístics realitzats mostren que les diferències per a les xantofil·les totals no són significatives per un valor de α = 0.05. En canvi, pels carotens totals si que ho són. ABSTRACT In the present study we have compared two analytical methods for the determination of total xanthophylls. We have performed a detailed analysis of changes in the composition and quantity of carotenes and xanthophylls a sample. The extracted pigments were separated and identified by spectrophotomety and chromatography. The identified compounds were β-carotene, trans-lutein, zeaxanthin and lutein isòmers cis. The most abundant compounds were lutein (91%) and zeaxanthin (5%). Pigment stability in the extract with respect to temperature, illumination (light and darkness) and antioxidant addition was evaluated (BHT). The statistical results show that the determination of total xanthophylls for both methods are not significant different for a value of α = 0.05 . However, for total carotenoids results were not comparables. RESUMEN En el presente trabajo se han comparado dos métodos analíticos para la determinación de xantofilas totales. Se ha realizado un análisis detallado de las variaciones en la composición cuantitativa de las xantofilas y carotenos de una muestra proporcionada por la empresa. Los pigmentos extraídos fueron separados e identificados mediante técnicas espectrofotométricas y cromatográficas. El contenido de xantofilas totales en el método oficial fue de 39.77 mg de trans-luteína/g de muestra y en el método Novus de 40.39 mg de trans-luteína/g de muestra. Por carotenos, el método oficial 0.673 mg de β-caroteno/g de muestra y el método de la empresa 0.115 mg de β-caroteno/g de muestra. Los compuestos identificados fueron el β-caroteno, la trans-luteína, la trans-zeaxantina e isómeros cis. El compuesto mayoritario, para las xantofilas, fue la trans-luteína (91%) y para los carotenos, el β-caroteno (0.27%). La estabilidad de los pigmentos se evaluó respecto a la temperatura, la iluminación (luz y oscuridad), el tiempo de análisis y la presencia de antioxidantes (BHT), teniendo como variable de respuesta la concentración de carotenoides presentes. Los resultados estadísticos realizados muestran que las diferencias para las xantofilas totales no son significativas por un valor de α = 0.05. En cambio, los carotenos totales sí que lo son.
  Matèria: Química
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Química Chemistry Química
  Departament: Química Analítica i Química Orgànica
  Estudiant: Ferré Mateu, Aleix
  Curs acadèmic: 2014-2015
  Títol en diferents idiomes: Comparació de dos mètodes analítics per a la determinació de xantofil·les totals Comparation of two analytical methods for the determination of total xanthophylls Comparación de dos métodos analíticos para la determinación de xantofilas totales
  Data de la defensa del treball: 2015-06-08
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: xantofil·les, carotenoides, mètodes analítics Xanthophylls, carotenoids, analytical methods xantofilas, carotenoides, métodos analíticos
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: Comparació de dos mètodes analítics per a la determinació de xantofil·les totals
  Director del projecte: Castillón Miranda, Sergio
  Ensenyament(s): Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Química
  Chemistry
  Química
  Química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar