Treballs Fi de Grau> Dret Públic

Las propuestas de reforma del delito de homicidio

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:30
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG30
 • Autors:

  Azuara Bou, Laura
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2014-12-09
  Resum: El present treball relatiu a l’homicidi, consisteix en la descripció i l’anàlisi dels criteris utilitzats per la jurisprudència per tal d’aplicar el tipus penal –homicidi dolos i imprudent-. A més s’han intentat esbrinar les causes que han portat al legislador a modificar l’homicidi, així com les conseqüències que la modificació del mateix produirà – en el suposat cas de que s’aprovi el projecte de reforma-. També s’han estudiat les formes tradicionals de l’homicidi dolos eventual y de l’homicidi preterintencional. El problema de la investigació va ser esbrinar les causes que «aparentment» han portat al legislador a modificar l’homicidi, ja que el legislador en la majoria dels casos, es limita a modificar-lo sense donar cap explicació. Potser, la reforma més significant, sigui la relativa a la supressió del Llibre III relatiu a les faltes y les seves penes, y en conseqüència la de la falta d’homicidi per imprudència lleu de l’art. 142.2 CP i la seva reconducció a la jurisdicció civil. D’altra banda, el projecte de reforma, pren importants decisions que – si s’arriba a aprovar- canviaran els criteris establerts fins ara per la jurisprudència per a valorar la gravetat de la imprudència. En conclusió, el projecte de reforma modifica la descripció d’una figura, tal com es l’homicidi, que s’havia mantingut idèntica des de fa més d’un segle y amb el treball s’ha intentat esbrinar si la Reforma serà útil i adequada y en conseqüència si es produirà la pretesa descongestió dels Tribunals. The present work, about the homicide, consist of the description and the analysis of the elements used by the jurisprudence for the application of the figure of the homicide – intentional or reckless- and the investigation of the reasons that have led the legislator to modifying it, as well as the consequences that the modification of the same one will produce. Also there have been studied the traditional forms of the intentional eventual homicide and the homicide “preterintentional”. The problem of the investigation was to find out the causes that “seemingly” have led the legislator to modifying the homicide, since the legislator, in most of cases, limits himself to modifying it without giving any explanation. Probably the most significant reform, is the suppression of the Book III relative to the “misdemeanours and his punishments” and in consequence, the misdemeanour of homicide of slight negligence of the art. 142.2 CP and his redirection to the civil jurisdiction. On the other hand, the project of reform, takes important decisions that –if it manages to pass- were changing the conditions established till now by the jurisprudence for the valuation of the gravity and the levity of the imprudence. In conclusion, the project of reform modifies the description of a figure, as it as the homicide, which had been kept identical for more than one century. With the present work it has tried to find out if such reform will be useful and appropriate and in consequence if the alleged decongesting of the Courts will take place. El presente trabajo relativo al homicidio, consiste en la descripción y el análisis de los criterios utilizados por la jurisprudencia para la aplicación del tipo penal –homicidio doloso e imprudente - y en la averiguación de las causas que han llevado al legislador a modificarlo, así como las consecuencias que la modificación del mismo producirá –en el caso en que se llegue a aprobar el proyecto de reforma-. También se han estudiado las formas tradicionales del homicidio doloso eventual y el homicidio preterintencional. El problema de la investigación fue averiguar las causas que «aparentemente» han llevado al legislador a modificar el homicidio, ya que el legislador, en la mayoría de casos, se limita a modificarlo sin dar ninguna explicación. Quizá la reforma más significante, sea la supresión del libro III relativo a las faltas y sus penas y en consecuencia la falta de homicidio por imprudencia leve del art. 142.2 CP y su reconducción a la jurisdicción civil. Por otro lado, el proyecto de reforma, toma importantes decisiones que – si se llega a aprobar- cambiaran los criterios establecidos hasta ahora por la jurisprudencia para la valoración de la gravedad y la levedad de la imprudencia. En conclusión, el proyecto de reforma modifica la descripción de una figura, tal como es el homicidio, que se había mantenido idéntica desde hace más de un siglo y con el presente trabajo se ha intentado averiguar si tal Reforma será útil y adecuada y en consecuencia si se producirá la pretendida descongestión de los Tribunales – por el legislador-.
  Matèria: Homicidi-Legislació-Espanya
  Idioma: Castellà
  Àrees temàtiques: Ciències Jurídiques Juridical Sciences Ciencias Jurídicas
  Departament: Dret Públic
  Estudiant: Azuara Bou, Laura
  Curs acadèmic: 2013-2014
  Títol en diferents idiomes: Les propostes de reforma del delicte d'homicidi Reform proposals of the homicide Las propuestas de reforma del delito de homicidio
  Data de la defensa del treball: 2014-05-28
  Paraules clau: Projecte de reforma, imprudència, dol Project of reform, imprudence, intentional. Proyecto de reforma, imprudencia, dolo
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Las propuestas de reforma del delito de homicidio
  Ensenyament(s): Dret
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències Jurídiques
  Juridical Sciences
  Ciencias Jurídicas
  Homicidi-Legislació-Espanya
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar