Treballs Fi de Grau> Química Física i Inorgànica

Bioindicació com a control de processos

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:300
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG300
 • Autors:

  Magriñá Picó, Marta
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2015-10-15
  Resum: El estudio se llevó a cabo en la planta de tratamiento de aguas residuales de la empresa Clariant. Se pretende encontrar una serie de parámetros bioindicadores para el control de procesos. Me encontré con un número de parámetros bioindicadores que pueden estar asociados a diferentes estados del sistema y como consecuencia a la calidad de la depuración. La microfauna presente en el reactor biológico está en constante cambio y podemos predecir la tendencia del reactor en condiciones más o menos favorables para el proceso, y por lo tanto actuar a tiempo para evitar cambios demasiado drásticos en el ecosistema. CONCLUSIONS Encontrar parámetros bioindicadores para el control de proceso de aguas residuales industriales es complejo ya que la vida bacteriana se ve afectada por muchos parámetros. Es importante encontrar bioindicadores específicos y su significado para utilizar la bioindicación como herramienta de control del proceso. Es posible hacer predicciones fiables con algunos bioindicadores y menos fiable con los demás. Podemos decir que a partir de la observación microscópica del reactor biológico se pueden sacar conclusiones bastante exactas del estado del sistema. The study is conducted in the sewage treatment plant of Clariant. You want to find a number of biomarkers parameters for process control. I found a number of biomarkers parameters that can be associated with different states of the system and as a consequence the quality of debugging. The micro fauna present in the biological reactor is constantly changing and can predict the tendency of the reactor to more or less favorable conditions for the process, and thus act in time to avoid too drastic changes to the ecosystem. CONCLUSIONS Find biomarkers parameters for process control of industrial sewage its complex because the bacterial life is affected by many parameters. It’s important to find specific biomarkers and their meanings to use the bio indication as process control tool. It is possible to make reliable predictions with some biomarkers and less reliable with others. We can say that from the microscopic observation of the biological reactor can be drawn fairly accurate conclusions status process. L'estudi es va dur a terme a la planta de tractament d'aigües residuals de l’empresa Clariant . Es vol trobar una sèrie de paràmetres bioindicadors per al control de processos . Em vaig trobar amb un nombre de paràmetres de bioindicadors que poden estar associats amb diferents estats del sistema i , com a conseqüència amb la qualitat de la depuració . La microfauna presents en el reactor biològic està en constant canvi i podem predir la tendència del reactor en condicions més o menys favorables per al procés, i per tant actuar a temps per evitar canvis massa dràstics en l'ecosistema. CONCLUSIONS Troba paràmetres bioindicadors per al control de procés d'aigües residuals industrials és complex ja que la vida bacteriana es veu afectada per molts paràmetres. És important trobar bioindicadors específics i el seu significat per a utilitzar la bioindicació com a eina de control del procés . És possible fer prediccions més fiables amb alguns bioindicadors i menys fiable amb els altres. Podem dir que a partir de l'observació microscòpica del reactor biològic es poden treure conclusions bastant exactes de l’estat del sistema.
  Matèria: Biotecnologia
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Química Chemistry Química
  Departament: Química Física i Inorgànica
  Estudiant: Magriñá Picó, Marta
  Curs acadèmic: 2014-2015
  Títol en diferents idiomes: Bioindicació com a control de processos Bioindication as process control Bioindicacion como control de procesos
  Data de la defensa del treball: 2015-06-17
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: bioindicació, EDAR, tractament biològic bioindication, purifying plant, biological treatment bioindicacion, EDAR, tratamiento biológico
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: Bioindicació com a control de processos
  Director del projecte: Caballol Lorenzo, Rosa
  Ensenyament(s): Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Química
  Chemistry
  Química
  Biotecnologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar