Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Identificación de aceites esenciales con actividad antimicrobiana y su efecto en Staphylococcus aureus

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:3005
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3005
 • Autors:

  Pérez Cantero, Helena
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2020-12-17
  Resum: L'increment de la resistència als antibiòtics és una problemàtica actual de gran repercussió clínica i impacte econòmic, amb una marcada incidència en les infeccions nosocomials. A conseqüència del prolongat i indiscriminat ús d'antibiòtics, han sorgit nous tipus de resistència en espècies microbianes, entre les quals de més impacte es troba Staphylococcus aureus. A causa de la baixa efectivitat dels antibiòtics actuals i de l'absència de noves formulacions efectives, és d'imperiosa necessitat trobar nous fàrmacs antimicrobians que puguin substituir els antibiòtics inefectius. En aquest sentit un dels principals camps d'investigació es focalitza en la recerca de compostos amb activitat antimicrobiana a partir d'olis essencials d'origen vegetal que puguin constituir una alternativa als antibiòtics comercials. En aquest treball es proposa realitzar una revisió sobre l'efecte de diferents olis essencials sobre S. aureus i els principals avenços en aquest camp. Es coneix una gran varietat d'espècies vegetals els olis essencials de les quals han demostrat activitat antimicrobiana enfront S. aureus, però es coneix poc sobre els mecanismes d'acció sobre la cèl·lula bacteriana. En aquest treball es resumeixen els principals mecanismes d'acció postulats i s'ofereix a més una comparació dels resultats prometedors obtinguts in vitro enfront S. aureus dels olis essencials amb acció antimicrobiana. Entre les principals activitats dels olis essencials es troba l'efecte antimicrobià sobre S. aureus o la seva acció moduladora sobre els antibiòtic quan tots dos productes actuen de forma sinèrgica, és a dir potenciant el seu efecte. No obstant això, els olis essencials presenten certes debilitats que impedeixen la seva consideració efectiva com a teràpia clínica alternativa, és per això pel que també s'inclou una revisió sobre les principals alternatives per millorar l'estabilitat química d'aquests compostos i propiciar el seu alliberament controlada, mitjançant la encapsulació amb nanomaterials. The increase of antibiotic resistance is a current problem of great clinical and economic impact, with a marked incidence in nosocomial infections. As a result of the prolonged and indiscriminate use of antibiotics, new types of resistance have emerged in microbial species, among which Staphylococcus aureus is one of the most important. Due to the low effectiveness of current antibiotics and the absence of new effective formulations, there is an urgent need to find new antimicrobial drugs that can replace ineffective antibiotics. In this sense, one of the main fields of research is focused on the search for compounds with antimicrobial activity from essential oils of plant origin that may constitute an alternative to commercial antibiotics. In this work, a review is proposed on the effect of different essential oils on S. aureus and the main advances in this field. A wide variety of plant species are known whose essential oils have demonstrated antimicrobial activity against S. aureus, but little is known about the mechanisms of action on the bacterial cell. This paper summarizes the main postulated mechanisms of action and offers a comparison of the promising results obtained in vitro against S. aureus of essential oils with antimicrobial action. Among the main activities of essential oils is the antimicrobial effect on S. aureus or their modulating action on antibiotics when both products act synergistically, by enhancing their effect. However, essential oils have certain weaknesses that prevent their effective consideration as alternative clinical therapy, which is why a review is also included of the main alternatives for improving the chemical stability of these compounds and promoting their controlled release, through encapsulation with nanomaterials. El incremento de la resistencia a los antibióticos es una problemática actual de gran repercusión clínica e impacto económico, con una marcada incidencia en las infecciones nosocomiales. A consecuencia del prolongado e indiscriminado uso de antibióticos, han surgido nuevos tipos de resistencia en especies microbianas, entre las cuales de mayor impacto se encuentra Staphylococcus aureus. Debido a la baja efectividad de los antibióticos actuales y a la ausencia de nuevas formulaciones efectivas, es de imperiosa necesidad encontrar nuevos fármacos antimicrobianos que puedan sustituir los antibióticos inefectivos. En este sentido uno de los principales campos de investigación se focaliza en la búsqueda de compuestos con actividad antimicrobiana a partir de aceites esenciales de origen vegetal que puedan constituir una alternativa a los antibióticos comerciales. En este trabajo se propone realizar una revisión sobre el efecto de diferentes aceites esenciales sobre S. aureus y los principales avances en este campo. Se conoce una gran variedad de especies vegetales cuyos aceites esenciales han demostrado actividad antimicrobiana frente S. aureus, pero se conoce poco sobre los mecanismos de acción sobre la célula bacteriana. En este trabajo se resumen los principales mecanismos de acción postulados y se ofrece además una comparación de los resultados prometedores obtenidos in vitro frente S. aureus de los aceites esenciales con acción antimicrobiana. Entre las principales actividades de los aceites esenciales se encuentra el efecto antimicrobiano sobre S. aureus o su acción moduladora sobre los antibiótico cuando ambos productos actúan de forma sinérgica, es decir potenciando su efecto. No obstante, los aceites esenciales presentan ciertas debilidades que impiden su consideración efectiva como terapia clínica alternativa, es por ello por lo que también se incluye una revisión sobre las principales alternativas para mejorar la estabilidad química de estos compuestos y propiciar su liberación controlada, mediante la encapsulación con nanomateriales.
  Matèria: Ciències de la salut
  Idioma: spa
  Àrees temàtiques: Ciències de la salut Health sciences Ciencias de la salud
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: Pérez Cantero, Helena
  Curs acadèmic: 2019-2020
  Títol en diferents idiomes: Identificació d'olis essencials amb activitat antimicrobiana i el seu efecte en Staphylococcus aureus Identification of essential oils with antimicrobial activity and their effect on Staphylococcus aureus Identificación de aceites esenciales con actividad antimicrobiana y su efecto en Staphylococcus aureus
  Data de la defensa del treball: 2020-07-10
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: aceites esenciales, staphylococcus aureus, antimicrobiano essential oils, staphylococcus aureus, antimicrobial olis essencials, staphylococcus aureus, antimicrobià
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 9
  Títol en la llengua original: Identificación de aceites esenciales con actividad antimicrobiana y su efecto en Staphylococcus aureus
  Director del projecte: García Sánchez, Dania
  Ensenyament(s): Biotecnologia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències de la salut
  Health sciences
  Ciencias de la salud
  Ciències de la salut
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar