Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Evaluación biotecnológica de péptidos cíclicos heteroquirales como inhibidores de la interacción PD1/PD-L1

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:3022
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3022
 • Autors:

  Roig Soriano, Xavier
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2020-12-21
  Resum: La proteïna de mort cel·lular programada 1 (PD-1) és un receptor que es troba a la membrana citoplasmàtica de les cèl·lules del sistema immune (SI). Les cèl·lules interaccionen amb PD-1 mitjançant el seu lligand natural, PD-L1. Amb aquesta interacció el sistema immune reconeix les cèl·lules sanes i inhibeix la seva actuació contra elles, si no es produeix aquesta interacció, desencadenarà la resposta per eliminar-les. En alguns tipus de càncer, s'ha detectat l'increment de l'expressió de PD-L1 simulant una cèl·lula sana, com a mecanisme d'adaptació del càncer per escapar-se de la resposta immune. Aquest treball se centra a avaluar pèptids que puguin bloquejar aquesta interacció. D'aquesta manera, s'evitaria que les cèl·lules cancerígenes siguin percebudes com a cèl·lules sanes i, per tant, el sistema immune pugui atacar la proliferació tumoral. Els pèptids anti-PD-1 han estat avaluats per tres tècniques biofísiques diferents: Termoforesi a Microescala (MST), Calorimetria de Titulació Isotèrmica (ITC) i Ressonància Magnètica Nuclear (RMN). Entre tots els pèptids testats, van destacar PD-i3, PD-i5 i PD-i6, que van presentar valors d'afinitat de l'ordre del lligand natural i, per tant, poden competir per inhibir la interacció endògena. També es va comprovar per RMN la zona dinteracció amb aquests pèptids sobre la superfície de PD-1. Per tant, aquests pèptids són candidats prometedors per aconseguir interferir en la interacció PD-1/PD-L1 i, amb això, aconseguir que el sistema immune pugui atacar el càncer. Programmed cell death protein 1 (PD-1) is a receptor found on the cytoplasmic membrane of cells of the immune system (IS). Cells interact with PD-1 through their natural ligand, PD-L1. With this interaction the immune system recognizes healthy cells and inhibits its action against them. If this interaction does not occur, it will trigger the response to eliminate them. In some types of cancer, has been detected an increased expression of PD-L1 simulating a healthy cell, as a cancer adaptation mechanism to escape the immune response. This project focuses on evaluating peptides that can block this interaction. In this way, it would prevent cancer cells from being perceived as healthy cells and, therefore, the immune system could attack tumour proliferation. The anti-PD-1 peptides have been evaluated by three different biophysical techniques: Microscale Thermophoresis (MST), Isothermal Titration Calorimetry (ITC) and Nuclear Magnetic Resonance (NMR). Among all the peptides tested, PD-i3, PD-i5 and PD-i6 stood out, which presented affinity values of the order of the natural ligand and, therefore, can compete to inhibit endogenous interaction. The zone of interaction with these peptides on PD-1 surface was also verified by NMR. Consequently, these peptides are promising candidates for interfering with the PD-1 / PD-L1 interaction and, with this, achieve an immune response against. La proteína de muerte celular programada 1 (PD-1) es un receptor que se encuentra en la membrana citoplasmática de las células del sistema inmune (SI). Las células interaccionan con PD-1 mediante su ligando natural, PD-L1. Con esta interacción el sistema inmune reconoce las células sanas e inhibe su actuación contra ellas, si no se produce esta interacción, desencadenará la respuesta para eliminarlas. En algunos tipos de cáncer, se ha detectado el incremento de la expresión de PD-L1 simulando a una célula sana, como mecanismo de adaptación del cáncer para escapar de la respuesta inmune. Este trabajo se centra en evaluar péptidos que puedan bloquear dicha interacción. De esta forma, se evitaría que las células cancerígenas sean percibidas como células sanas y, por tanto, el sistema inmune pueda atacar la proliferación tumoral. Los péptidos anti-PD-1 han sido evaluados por tres técnicas biofísicas diferentes: Termoforesis a Microescala (MST), Calorimetría de Titulación Isotérmica (ITC) y Resonancia Magnética Nuclear (RMN). Entre todos los péptidos testados, destacaron PD-i3, PD-i5 y PD-i6, que presentaron valores de afinidad del orden del ligando natural y, por tanto, pueden competir por inhibir la interacción endógena. También se comprobó por RMN la zona de interacción con dichos péptidos sobre la superficie de PD-1. Por tanto, estos péptidos son candidatos prometedores para conseguir interferir en la interacción PD-1/PD-L1 y, con esto, lograr que el sistema inmune pueda atacar al cáncer.
  Matèria: Bioquímica i tecnologia
  Idioma: spa
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: Roig Soriano, Xavier
  Curs acadèmic: 2019-2020
  Títol en diferents idiomes: Avaluació biotecnològica de pèptids cíclics heteroquirales com a inhibidors de la interacció PD-1/PD-L1 Biotechnological evaluation of heterochiral cyclic peptides as inhibitors of PD-1/PD-L1 interaction Evaluación biotecnológica de péptidos cíclicos heteroquirales como inhibidores de la interacción PD1/PD-L1
  Data de la defensa del treball: 2020-06-21
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: PD-1, PD-L1 i pèptids PD-1, PD-L1 and peptides PD-1, PD-L1 y peptidos
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 9
  Títol en la llengua original: Evaluación biotecnológica de péptidos cíclicos heteroquirales como inhibidores de la interacción PD1/PD-L1
  Director del projecte: Blay Olivé, Maria Teresa; Guardiola Bagán, Salvador
  Ensenyament(s): Biotecnologia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Bioquímica i tecnologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar