Treballs Fi de Grau> Ciències Mèdiques Bàsiques

Nanopartículas de PLGA ((poli (ácido láctico- co- glicólico)) como vector terapéutico para el tratamiento de la esclerosis lateral amiotrófica.

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:3029
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3029
 • Autors:

  García Martínez, Ana
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2020-12-21
  Resum: La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad neurodegenerativa, provocada por la degradación de neuronas motoras tanto superiores como inferiores, causando la muerte del paciente en menos de 5 años por la falta de tratamientos efectivos. Si bien las causas son multifactoriales en un porcentaje significativo de casos se han observado mutaciones en la enzima superóxido dismutasa. Por esto, se ha postulado que la terapia génica mediante la eliminación o corrección de las mutaciones podría ser un posible tratamiento. Un problema importante para conseguirlo es atravesar la barrera hematoencefálica, para ello como estrategia en este trabajo se propone el uso de nanopartículas de poli (ácido láctico-co-glicólico) como vectores de plásmidos terapéuticos en neuronas motoras. El objetivo de esta memoria será evaluar la eficacia de estas nanopartículas. Para ello, se sintetizaron nanopartículas de poli (ácido láctico-co-glicólico) con dos surfactantes diferentes, alcohol polivinílico y colato de sodio, para observar cual aportaba mejores características a las nanopartículas Se caracterizó su tamaño y potencial eléctrico, se estudió el porcentaje de encapsulación del plásmido y las diferentes isoformas que éste presentaba. Por último, se realizó un estudio para determinar la capacidad de transfección de las nanopartículas en células HeLa. Los resultados mostraron que las nanopartículas presentaban un potencial de carga adecuado y un alto porcentaje de encapsulación, sobre todo en las que se sintetizaron utilizando alcohol polivinílico. Por lo que respecta al tamaño y a la conformación del plásmido encapsulado, es necesario continuar la optimización, ya que, no se observó la expresión del vector en el interior celular y no se encontró el plásmido en la isoforma deseada en el interior de las nanopartículas. Se concluye, que para asegurar que las nanopartículas de PLGA sirven como vector terapéutico para la ELA se deberían realizar más estudios. L'esclerosi lateral amiotròfica és una malaltia neurodegenerativa, provocada per la degradació de neurones motores tant superiors com inferiors, causant la mort del pacient en menys de cinc anys per la manca de tractaments efectius. Si bé les causes són multifactorials, en un percentatge significatiu de casos s'han observat mutacions en l'enzim superòxid dismutasa. Per això, s'ha postulat que la teràpia gènica mitjançant l'eliminació o correcció de les mutacions podria ser un possible tractament. Un problema important per aconseguir-ho és travessar la barrera hematoencefàlica, per a això com a estratègia en aquest treball es proposa l'ús de nanopartícules de poli(àcid làctic-co-glicòlic) com a vectors de plasmidis terapèutics en neurones motores. L'objectiu d'aquesta memòria serà avaluar l'eficàcia d'aquestes nanopartícules. Per a això, es van sintetitzar nanopartícules de poli (àcid làctic-co-glicòlic) amb dos surfactants diferents, alcohol polivinílic i colat de sodi, per observar quin aportava millors característiques a les nanopartícules. Es va caracteritzar la seva grandària i potencial elèctric, es va estudiar el percentatge d'encapsulació del plasmidi i les diferents isoformes que aquest presentava. Finalment, es va realitzar un estudi per determinar la capacitat de transfecció de les nanopartícules en cèl·lules HeLa. Els resultats van mostrar que les nanopartícules presentaven un potencial de càrrega adequat i un alt percentatge d'encapsulació, sobretot en les que es van sintetitzar utilitzant alcohol polivinílic. Pel que fa a la mida i a la conformació del plasmidi encapsulat, cal continuar l'optimització, ja que, no es va observar l'expressió del vector a l'interior cel·lular i no es va trobar el plasmidi a la isoforma desitjada a l'interior de les nanopartícules. Es conclou, que per assegurar que les nanopartícules de PLGA serveixen com a vector terapèutic per l'ELA s'haurien de realitzar més estudis.
  Matèria: Bioquímica i biotecnologia
  Idioma: spa
  Àrees temàtiques: Bioquímica y biotecnología Biochemistry and biotechnology Bioquímica i biotecnologia
  Departament: Ciències Mèdiques Bàsiques
  Estudiant: García Martínez, Ana
  Curs acadèmic: 2019-2020
  Títol en diferents idiomes: Nanopartículas de PLGA ((poli (ácido láctico- co- glicólico)) como vector terapéutico para el tratamiento de la esclerosis lateral amiotrófica. Nanoparticles of PLGA (poly (lactic-co-glycolic acid)) as a therapeutic vector for the treatment of amyotrophic lateral sclerosis. Nanopartícules de PLGA ((poli (àcid làctic-co-glicòlic)) com vector terapèutic pel tratactament de l'esclerosis lateral amiotròfica.
  Data de la defensa del treball: 2020-06-15
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: esclerosis lateral amiotrófica, nanopartículas, poli (ácido láctico-co-glicólico) amyotrophic lateral sclerosis, nanoparticles, poly (lactic-co-glycolic acid) esclerosis lateral amiotròfica, nanopartícules, poli (àcid làctic-co-glicòlic)
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 9
  Títol en la llengua original: Nanopartículas de PLGA ((poli (ácido láctico- co- glicólico)) como vector terapéutico para el tratamiento de la esclerosis lateral amiotrófica.
  Director del projecte: Paredes Aguilar, Katihuska Viviana
  Ensenyament(s): Biotecnologia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Bioquímica y biotecnología
  Biochemistry and biotechnology
  Bioquímica i biotecnologia
  Bioquímica i biotecnologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar